Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Rząd przyjął projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

Fotografia ilustracyjna
Fotografia ilustracyjna / Źródło: Fotolia
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o dystrybucji ubezpieczeń. Przewiduje on rozwiązania zwiększające ochronę klientów zawierających umowy ubezpieczenia poprzez m.in. wzmocnienie przepisów dotyczących obowiązków informacyjnych nałożonych na towarzystwa ubezpieczeniowe.

Nowa ustawa, która ma obowiązywać od 23 lutego 2018 r., zastąpi obowiązującą ustawę o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Projekt ustawy wdraża do polskiego prawa przepisy dyrektywy unijnej w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (tzw. dyrektywa IDD), która zaostrza wymogi stawiane sprzedawcom ubezpieczeń.

W komunikacie po posiedzeniu podkreślono, że „zgodnie z propozycją, ochronę klienta zawierającego umowę ubezpieczenia wzmocnią m.in. przepisy dotyczące obowiązków informacyjnych. Przede wszystkim ma on otrzymywać odpowiednie informacje o produkcie ubezpieczeniowym i dystrybutorze ubezpieczenia. Ponadto, projekt ustawy zobowiązuje dystrybutorów ubezpieczeń do uczciwego, rzetelnego i profesjonalnego postępowania, zgodnie z najlepiej pojętym interesem klientów”.

W projekcie ustawy uregulowano kwestie ujawniania przez dystrybutorów ubezpieczeń charakteru ich wynagrodzenia. W rezultacie, dystrybutor ubezpieczeń będzie musiał ujawnić czy za swoją pracę otrzymuje honorarium (płacone bezpośrednio przez klienta), prowizję (uwzględnioną w kwocie składki ubezpieczeniowej), czy jakiś inny rodzaj wynagrodzenia. Agent oferujący ubezpieczenie uzupełniające będzie musiał także określić swój status, tzn. czy jest agentem wyłącznym czy multiagentem.

W projekcie ustawy zobowiązano również agentów ubezpieczeniowych, zakłady ubezpieczeń i brokerów ubezpieczeniowych do informowania klientów o wysokości wskaźnika kosztów dystrybucji oraz wskaźnika kosztów prowizji związanych z proponowaną umową ubezpieczenia. Ten obowiązek informacyjny będzie miał zastosowanie do umów ubezpieczenia na życie o charakterze inwestycyjnym. Celem tej zmiany jest przygotowanie produktu, który będzie zgodny z wymaganiami i potrzebami klienta w zakresie ochrony ubezpieczeniowej.

Projekt ustawy zachowuje podział pośredników ubezpieczeniowych na: brokerów i agentów ubezpieczeniowych – z zastrzeżeniem niedopuszczalności łączenia obu funkcji. Określono także zasady ubezpieczania od odpowiedzialności cywilnej za wyrządzone szkody przez agentów ubezpieczeniowych i brokerów.

Czytaj także

 0