To, co najważniejsze

To, co najważniejsze

Dodano:   /  Zmieniono: 

Polska katastrofa biznesowa

Już po raz szósty Bruksela postanowiła sprawdzić warunki do prowadzenia biznesu w krajach Wspólnoty. Polska wypadła tragicznie. Badanie obejmowało 66 kryteriów. W przypadku 42 Polska wypadła gorzej niż unijna średnia. Jest dużo gorzej niż rok temu, kiedy byliśmy gorsi tylko w 36 miernikach. Problemy jak zwykle te same. Uciążliwa biurokracja, niejasne przepisy, skomplikowane podatki, które często kłócą się ze sobą. Z unijnego raportu wynika, że polski przedsiębiorca na rozliczenie się z fiskusem marnuje średnio 286 godzin rocznie, czyli prawie o 100 godzin więcej niż unijna średnia (193 godziny). Kłopoty nie kończą się na tym. Dochodzą trudne procedury przenoszenia własności, zerowe wsparcie innowacyjności przedsiębiorstw i utrudnianie dostępu do zamówień publicznych dla małych i średnich firm. Za sukces Unia Europejska uznała wprowadzenie tzw. jednego okienka, które przyspiesza proces zakładania własnej działalności gospodarczej. Plusem jest również deregulacja niektórych zawodów. W udzielaniu licencji i zezwoleń jesteśmy również lepsi niż większość krajów wspólnoty. Badanie nie obejmowało jednak tylko administracji publicznej. Przedsiębiorcy zostali skrytykowani za to, że nie dbają o rozwój swoich pracowników. Zaledwie 22 proc. polskich pracodawców wysyła swoją kadrę na szkolenia. W Unii robi to aż 60 proc. przedsiębiorców. Właściciele polskich firm są również mało innowacyjni i z trudem przychodzi im wdrażanie nowych technologii. Oberwało się także zwykłym Polakom, u których zdaniem Unii Europejskiej ciągle pokutuje komunistyczna mentalność. I chociaż nie są przychylnie nastawieni do przedsiębiorców, to sami są bardziej przedsiębiorczy. W Unii Europejskiej własną firmę chce mieć 13,5 proc. mieszkańców. U nas o własnym biznesie myśli już prawie co dziesiąty Polak. -sk

LICZBA

3 mln

dolarów - tyle pieniędzy dziennie Turcja odbiera terrorystom z Państwa Islamskiego. Wszystko dzięki skutecznym blokadom czarnego rynku ropy przemycanej z odwiertów w Iraku i Syrii. Terroryści zwerbowali do współpracy specjalistów z krajów arabskich, którzy obsługują tamtejsze platformy wydobywcze. Do tej pory Turcja przymykała oczy na gigantyczne transporty islamskiej ropy przez swoje granice. Od tej pory tureccy pogranicznicy zawracają każdą podejrzaną cysternę, rekwirując cały ładunek. Przez granicę można przewieźć zaledwie 12-litrowy kanister na własny użytek. Państwo Islamskie zarabiało do tej pory krocie na handlu nielegalną ropą. Proceder dostarczał im środków na zakup uzbrojenia. Według szacunków ta nielegalna działalność przynosiła im 3 mln dolarów wpływów dziennie.

450 mld

metrów sześc. - do takiej ilości może spaść wydobycie gazu ziemnego przez rosyjski Gazprom. Jeżeli szacunki okażą się prawdziwe, byłby to najniższy poziom wydobycia od 1989 r., kiedy koncern został powołany do życia w miejsce sowieckiego ministerstwa gazu. Do tej pory racja jest po stronie analityków, bo po trzech kwartałach tego roku produkcja gazu ziemnego przez Gazprom wyniosła zaledwie 311,6 mld m sześc. Wsiewołod Czerepanow, członek zarządu rosyjskiego koncernu, zgadza się co do tego, że Gazprom odnotuje w tym roku rekordowy spadek, ale zaznacza, że już w przyszłym roku koncern przewiduje pięcioprocentowy wzrost wydobycia. Jako przyczynę złych wyników z tego roku podaje znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na rosyjski surowiec z powodu konfliktu na Ukrainie. -sk

Policzek od Litwina

Auta klu czo wych li tew skich mi ni sterstw i urzę dów nie będą tan ko wać paliw z ra fi ne rii Or le nu w Mo żejkach. Za opa try wać się mają w ro syj skim Łu ko ilu – podał pod koniec tygodnia litewski dziennik „Lie tu vos Žinios”. Orlen szerokim łukiem mają omijać m.in. przed sta wi cie le mi ni ster stwa spraw wewnętrz nych, mi ni ster stwa obro ny na ro do wej, ener ge ty ki, go spo dar ki, kul tu ry, pracy, ochro ny śro do wi ska, rol nictwa i trans por tu. Informacja jest o tyle zaskakująca, że jeszcze kilka tygodni temu pre zydent Litwy Dalia Gry bau ska itė nie zostawiła suchej nitki na tych litewskich politykach, którzy w jakikolwiek sposób popierają rosyjski koncern naftowy. Mówiła wtedy, że to za pieniądze Łukoilu Kreml fi nan su je swoją agre sję na Eu ro pę. Orlen nie chce komentować tej sprawy. -sk

5 dni

13 PAŹDZIERNIKA, PONIEDZIAŁEK

W Chinach opublikowany zostanie raport na temat handlu zagranicznego, poziomu podaży pieniądza i nowo zaciąganych kredytów we wrześniu. Słowacja przedstawi informacje o inflacji konsumenckiej, a w USA odbędzie się wystąpienie szefa Fed z Chicago.

o zasiłek dla bezrobotnych. USA przedstawi wyniki sprzedaży detalicznej i inflacji producenckiej. W Mediolanie odbędzie się Asia-Europe Business Forum z udziałem Henryki Bochniarz, zaś Forum Odpowiedzialnego Biznesu zorganizuje w Warszawie konferencję na temat społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

14 PAŹDZIERNIKA, WTOREK

Dzień przebiegnie pod znakiem publikacji wyników inflacji producenckiej i konsumenckiej z całej Europy: począwszy od strefy euro przez Wielką Brytanię, Włochy, Szwecję, Szwajcarię po Węgry i Francję. W Madrycie odbędzie się publiczne wystąpienie szefa Banku Hiszpanii, w Niemczech ukaże się indeks instytutu ZEW, w zaś Polsce – zostanie opublikowany bilans płatniczy za wrzesień. Konfederacja Lewiatan zorganizuje spotkanie z duńskim związkiem pracodawców w Warszawie.

15 PAŹDZIERNIKA, ŚRODA

W Chinach ukażą się dwa indeksy – inflacji CPI i PPI, w Japonii zaś - poziom produkcji przemysłowej. Niemcy przedstawią inflację konsumencką za wrzesień, ważnym wydarzeniem dla strefy euro będzie zaś wystąpienie publiczne szefa ECB, Mario Draghiego. W Polsce pojawi się Wskaźnik Przyszłej Inflacji wg BIEC, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych, a w Wielkiej Brytanii – stopa bezrobocia i ilość wniosków

16 PAŹDZIERNIKA, CZWARTEK

Szwajcaria przedstawi prognozy gospodarcze SECO, Eurostat zaprezentuje wyniki handlu zagranicznego i inflacji konsumenckiej dla strefy euro, w Polsce GUS opublikuje raport o przeciętnym zatrudnieniu i wynagrodzeniu w kraju. W USA odbędzie się kilka wystąpień szefów lokalnych oddziałów Fed: w Atlancie, Minneapolis i St. Louis. Ponadto poznamy dane o wnioskach o zasiłek, napływie kapitałów, produkcji przemysłowej, wykorzystaniu mocy produkcyjnych, a także indeks Fed z Filadelfii.

17 PAŹDZIERNIKA, PIĄTEK

W Polsce instytut BIEC przedstawi wskaźnik dobrobytu, następnie GUS zobrazuje poziom produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zorganizuje zaś trzydniowe Lubelskie Forum Gospodarcze. W USA tydzień zamknie wystąpienie szefowej Fedu, Janet L. Yellen, oraz publikacja Indeksu Uniwersytetu Michigan.

Więcej możesz przeczytać w 42/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.