Sejm: płaćcie za zdrowie (aktl.)

Sejm: płaćcie za zdrowie (aktl.)

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zwiększenie składki ubezpieczenia zdrowotnego do 8 proc. w 2003 r. i co roku po 0,25 proc. podstawy jej wymiaru w latach 2004-2007 podatnik sfinansuje z własnej kieszeni.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że  jedynie składka do wysokości 7,75 proc. przychodu ubezpieczonego jest wydzielana z podatku. Oznacza to, że każdy wzrost powyżej tej wysokości musi być pokrywany z kieszeni podatnika. A więc będzie tak i z przegłosowaną we wtorek przez Sejm zmianą wysokości ubezpieczenia. Ministerstwa Zdrowia twierdzi, że wzrost o 0,25 proc. oznacza ok. 3 zł miesięcznie dodatkowo z kieszeni najmniej zarabiających podatników.

Rząd nie popierał tej poprawki. W projekcie ustawy zapisał składkę na poziomie 7,75 proc. przychodu ubezpieczonego. Poprawkę dotyczącą wzrostu składki zgłosiło Prawo i Sprawiedliwość.

Przegłosowane podwyżki składek są częścią nowej ustawy o ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia. Posłowie uchwalili, że w przyszłym roku w miejsce zlikwidowanych kas chorych powstanie Narodowy Fundusz Zdrowia. Nadzór nad Funduszem będzie sprawował wyłącznie minister zdrowia. Sejm nie zgodził się, by nadzorował go razem z ministrem finansów. Posłowie nie ograniczyli też kosztów administracyjnych Funduszu do nieprzekraczalnego poziomu 3 proc. wpływów ze składek. Wobec tego będą one mogły dowolnie rosnąć.

Ubezpieczenie zdrowotne nie będzie oparte na zasadzie gwarancji państwa, a na zasadach solidarności społecznej oraz zapewnienia wolnego i równego dostępu do opieki medycznej, zapisano w ustawie.

Ubezpieczony będzie mógł zapisać się do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na zasadach obowiązujących dotychczas -  wypełniając deklarację w danym gabinecie czy przychodni. Nie  będzie trzeba ponownie wypełniać deklaracji - złożone przed wejściem w życie tej ustawy zachowają ważność.

Lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej będzie lekarz rodzinny, internista, pediatra i specjalista chorób wewnętrznych.

Za przyjęciem ustawy głosowało 267 posłów, przeciw było 112, wstrzymało się 4 posłów.

Ustawa ma wejść w życie w 14 dni od dnia ogłoszenia.

em, pap