Regulamin korzystania z artykułów prasowych tygodnika ”WPROST” oraz serwisu internetowego wprost.pl

Regulamin korzystania z artykułów prasowych tygodnika ”WPROST” oraz serwisu internetowego wprost.pl

Tygodnik „WPROST” wersja papierowa, e-wydanie oraz serwis internetowy www.wprost.pl są publikacjami periodycznymi w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631; dalej jako: p.a.p.p.), rozumieniu ustawy z dnia 26 stycznia 1984 roku – Prawo prasowe (Dz. U. nr 5 poz. 24; dalej jako: Prawo prasowe), wydawanym przez spółkę Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł – w całości wpłaconym.

Ochrona prawna

Tygodnik „WPROST” w postaci wydania papierowego, jak i E-wydania lub serwis internetowy www.wprost.pl, podlegają ochronie prawnej określonej zarówno w p.a.p.p., jak i w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, (Dz. U. nr 128 poz. 1402) a także ochronie na podstawie regulacji ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503).

Kopiowanie lub dalsze rozpowszechnianie całości wydania Tygodnika „WPROST” oraz serwisu internetowego www.wprost.pl lub ich fragmentów, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w p.a.p.p., bez zgody wydawcy jest zabronione. Wyjątki od wyłącznego prawa wydawcy nie mogą naruszać normalnego korzystania z publikacji oraz godzić w słuszne interesy wydawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę, Wydawca przedstawia niniejszy regulamin i uznaje, że – w przypadku niektórych rodzajów korzystania w ramach dozwolonego użytku publicznego – stosowanie zasad zawartych w niniejszym regulaminie nie narusza jego słusznych interesów oraz normalnego korzystania z utworu.

I. Słownik pojęć zdefiniowanych w regulaminie korzystania z artykułów prasowych

 1. Prasa oznacza dzienniki, czasopisma i zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej stosownie do postanowień art. 20 Prawa prasowego oraz programy radiowe i telewizyjne w rozumieniu ustawy z dnia 29 grudnia 1992 roku o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r., nr 7, poz. 34.);
 2. Materiałem prasowym jest materiał prasowy w rozumieniu Prawa prasowego opublikowany w Tygodniku „WPROST” lub w serwisie internetowym www.wprost.pl;
 3. Artykułem jest Materiał prasowy będący utworem w rozumieniu p.a.p.p., w szczególności prezentujący opinie, poglądy, ustalenia lub stanowisko twórcy na określony temat, a także sprawozdanie lub wywiad;
 4. E-wydanie jest to cyfrowa postać egzemplarza dziennika lub czasopisma. E-Wydanie jest elektroniczną bazą danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych oraz stanowi utwór w rozumieniu p.a.p.p.;
 5. Serwis internetowy www.wprost.pl oznacza zbiór stron internetowych dostępnych w sieci internet pod określonymi w stopce serwisu lub regulaminie domenami, dostępny wyłącznie dla Użytkowników serwisu;
 6. Przedrukiem jest rozpowszechnienie w Prasie przez wydawcę – w celach informacyjnych i w oryginale – całości lub co najmniej 20%-części Artykułu wcześniej rozpowszechnionego w Prasie przez innego wydawcę;
 7. Przeglądem prasy są tworzone w celach informacyjnych artykuły bądź audycje, zestawiające informacje na temat tych publikacji i utworów, zawierające ich tytuły, imiona i nazwiska ich autorów (pseudonimy), zaczerpnięte z nich cytaty z ich źródłami oraz komentarze autora przeglądu;
 8. Opracowaniem artykułu jest utwór powstały w wyniku adaptacji, tłumaczenia, omówienia lub innego przerobienia. Opracowaniem artykułu jest także przejęcie informacji zawartej w Artykule, wraz z przejęciem układu i struktury jej przedstawienia (tzw. sparafrazowanie). Opracowanie artykułu wymaga podania przypisu, zawierającego tytuł utworu pierwotnego, imię i nazwisko (pseudonim) jego autora oraz źródło;
 9. Cytat oznacza urywek rozpowszechnionego Artykułu lub rozpowszechniony drobny Artykuł w całości, przytoczony w innym utworze stanowiącym samoistną całość, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości, z podaniem imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy oraz źródła;
 10. Prostą informacją prasową, niepodlegającą ochronie prawa autorskiego, jest Materiał prasowy pozbawiony cech indywidualnej twórczości, np. programy telewizyjne, teatralne i kinowe, notowania giełdowe i walutowe, informacje o wypadkach, komunikaty o pogodzie, proste ogłoszenia i wiadomości, sondażowe wypowiedzi czytelników, słuchaczy lub widzów – z zastrzeżeniem ochrony sposobu wyrażenia, w tym w szczególności ochrony układu graficznego oraz danych stanowiących zawartość chronionej bazy danych;
 11. Fotografią reporterską jest fotografia będąca uchwyceniem „na gorąco” obserwowanego zdarzenia, migawką tego, co się działo, a nie tłem, w którym wcześniej rozwijała się akcja;
 12. Uprawnionym jest wydawca Prasy oraz – w przypadku, gdy wydawca Prasy nie nabył autorskich praw majątkowych albo licencji wyłącznej do Artykułu – podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe lub licencja wyłączna do Artykułu;
 13. Strona znormalizowanego maszynopisu to tekst w postaci kartki maszynopisu zawierający 1.800 znaków ze spacjami1 lub plik elektroniczny zawierający tekst składający się z 1.800 znaków ze spacjami;
 14. Objętość artykułu – liczba znaków ze spacjami w Artykule;
 15. © - znak zastrzeżenia praw autorskich;
 16. - znak odpłatności;
 17. ©℗ - umieszczenie takich dwóch znaków przy Artykule, w szczególności przy Aktualnym Artykule, oznacza możliwość jego dalszego rozpowszechniania tylko i wyłącznie po uiszczeniu opłaty zgodnie z cennikiem zamieszczonym na stronie www.wprost.pl i w zgodzie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
 18. Użytkownikiem serwisu jest osoba fizyczna będąca subskrybentem lub prenumeratorem serwisu.
 19. Subskrypcja Serwisu oznacza wyrażanie zgody przez użytkownika na zasady dotyczące korzystania z tego Serwisu w tym w szczególności politykę prywatności i akceptację plików cookies. Zgoda na subskrypcję może wymagać korzystania z Serwisu za pośrednictwem indywidualnego konta Użytkownika lub akceptacji przez Użytkownika plików cookies;.
 20. Prenumerata Serwisu oznacza uzyskanie dostępu do Serwisu za odpłatnością w tym w szczególności w systemie „paywall”;
 21. Wydawca – wydawca Tygodnika „WPROST”, tj. spółka Agencja Wydawniczo-Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486), Aleje Jerozolimskie 212, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008283, NIP: 7790001166, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł – w całości wpłaconym;

II. Zasady korzystania z Tygodnika „WPROST” przez osoby fizyczne w celach związanych z użytkiem osobistym.

Stosownie do treści art. 23 p.a.p.p. osoby fizyczne niebędące Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika „WPROST” w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, mogą korzystać z Tygodnika „WPROST” jako bazy danych i E-wydania Tygodnika „WPROST” lub serwisu internetowego www.wprost.pl jako elektronicznej bazy danych w zakresie własnego użytku naukowego niezwiązanego z celem zarobkowym, pod warunkiem, iż Tygodnik „WPROST”, E-wydanie Tygodnika „WPROST” lub treści z serwisu internetowego www.wprost.pl zostały pozyskane w sposób legalny i z legalnego źródła.

Osobom fizycznym, które nie są Użytkownikami Instytucjonalnymi, ani osobami korzystającymi z Tygodnika „WPROST” lub E-wydania Tygodnika „WPROST” lub serwisu internetowego www.wprost.pl w ramach wykonywania obowiązków ze stosunku pracy lub wykonywania innej współpracy z Użytkownikiem Instytucjonalnym, Wydawca udziela bezpłatnej zgody na korzystanie z Materiałów Prasowych składających się na zawartość E-Wydania Tygodnika „WPROST” lub serwisu internetowego www.wprost.pl poprzez używanie odnośników (linków) do stron serwisów społecznościowych (np. Fb, Google+) umieszczonych przy tych Materiałach Prasowych.

III. Zasady korzystania z Tygodnika „WPROST” w celu dalszego rozpowszechniania przez Prasę i w Internecie oraz cytowania w ramach dozwolonego użytku publicznego.

 1. Przedruki
  1. Dalsze rozpowszechnianie Artykułów oznaczonych znakami ©℗ bez uzyskania stosownej licencji od Wydawcy, jest zabronione, chyba że zostanie uiszczona opłata zgodna z cennikiem; dotyczy to również Aktualnych Artykułów na tematy polityczne, gospodarcze lub religijne.
  2. Cennik, o którym mowa w punkcie a) zamieszczony jest na stronie www.wprost.pl/regulamin/; opłaty należy wnosić na podane w cenniku konto bankowe; równocześnie należy przesłać do Wydawcy dane umożliwiające wystawienie faktury VAT;
  3. W celu uzyskania licencji, o której mowa w punkcie a), należy skontaktować się z Wydawcą;
  4. Przedruk fotografii i utworów plastycznych, w tym Fotografii reporterskich, jest możliwy wyłącznie na podstawie licencji Uprawionego2. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;
  5. Aktualnym artykułem jest Artykuł na aktualny temat polityczny, gospodarczy lub religijny:
   – przez 7 dni od dnia wydania Tygodnika „WPROST” lub dokonania aktualizacji E-wydania Tygodnika „WPROST” lub serwisu internetowego www.wprost.pl przed momentem Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w Internetowym serwisie prasowym, dzienniku, programie radiowym i telewizyjnym,
   – 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w tygodniku,
   – 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w dwutygodniku,
   – 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w miesięczniku,
   – 7 dni przed datą Przedruku w stosunku do rozpowszechnień w kwartalniku lub w czasopiśmie o rzadszej częstotliwości.
  6. Terminy określone w pkt. e) mogą ulec wydłużeniu, o ile podmiot dokonujący Przedruku wykaże, że temat Artykułu z uwagi na swoją specyfikę jest nadal aktualny;
  7. Przedruk Artykułu wymaga podania źródła tzn. nazwy tytułu prasowego wraz z datą jego rozpowszechnienia, nr strony (o ile to możliwe) oraz imienia i nazwiska (pseudonimu) twórcy Artykułu.
 2. Przeglądy prasy
  1. Przeglądy prasy są możliwie w prasie drukowanej3, w programach radiowych i telewizyjnych;
  2. Udostępnianie Cytatu z Artykułu w ramach Przeglądu prasy jest możliwe, o ile cytat wraz z komentarzem nie zastąpi potrzeby zapoznania się z Artykułem;
 3. Opracowanie
  1. Rozpowszechnianie Opracowania Artykułu wymaga licencji Wydawcy. W celu uzyskania licencji należy skontaktować się z Wydawcą;
  2. Sporządzanie i rozpowszechnianie opracowania publikacji periodycznej jest zabronione.
 4. Cytat
  1. Cytowanie rozpowszechnionego Artykułu jest możliwe w Prasie oraz w Serwisach internetowych będących utworem w rozumieniu p.a.p.p. lub w utworach publikowanych w Serwisach internetowych w celu krytyki lub recenzji;
  2. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu nie może zastępować potrzeby zapoznania się z tym Artykułem;
  3. Cytat z rozpowszechnionego Artykułu – z zastrzeżeniem pkt. d)-f) poniżej – nie może przekraczać 5% objętości tego Artykułu i jednej strony znormalizowanego maszynopisu, ani nie może stanowić więcej niż 20% utworu, w którym jest wykorzystywany. Wszystkie cytaty z Artykułów rozpowszechnione w danym utworze nie mogą przekroczyć 50% zawartości tego utworu.
  4. Z zastrzeżeniem pkt. f) poniżej, Cytat z Artykułu, przekraczający 5% objętości Artykułu lub jedną stronę znormalizowanego maszynopisu może zostać potraktowany jako dozwolony dla Prasy Przedruk, o ile spełnia on warunki określone w III pkt 1) powyżej z zachowaniem przewidzianych tam zastrzeżeń i warunków, w szczególności tych, które dotyczą odpłatności.
  5. Co do zasady uznaje się, że zamieszczanie w Internetowym serwisie prasowym lub Serwisie internetowym urywków o objętości nieprzekraczającej 11 słów rozpowszechnionych w Artykule, mieści się w prawie cytatu, pod warunkiem zamieszczenia linku do strony głównej serwisu zawierającego Artykuł oraz deep linku do Artykułu, chyba że jest to niemożliwe z przyczyn technologicznych leżących po stronie Internetowego serwisu prasowego, z którego pochodzi Artykuł.
  6. Cytaty przekraczające objętości określone w pkt c) powyżej, mogą być stosowane, o ile podmiot dokonujący Cytatu wykaże, że taki rozmiar Cytatu z Artykułu jest usprawiedliwiony przez szczególny cel, nie narusza normalnego korzystania z Artykułu lub uzasadnionego interesu Uprawnionego.
  7. Powtarzające się i systematyczne pobieranie lub wtórne wykorzystywanie nieistotnej, co do jakości lub ilości, części E-wydania, poprzez cytowanie zawartości E-wydania, uznaje się – w ocenie Wydawcy – za sprzeczne z normalnym korzystaniem z E-wydania jako elektronicznej bazy danych i naruszające słuszne interesy producenta bazy oraz – w związku z tym – za stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

 5. Monitoring mediów
  Zwielokrotnianie i rozpowszechnianie artykułów prasowych Tygodnika WPROST w wersji papierowej i elektronicznej oraz serwisu www.wprost.pl lub ich fragmentów w formie cyfrowej w celu świadczenia bądź korzystania z usług monitorowania mediów, wymaga uzyskania stosownej licencji od Wydawcy lub SW REPROPOL.

 6. Nabycie licencji
  W celu nabycia licencji na korzystanie z utworów i baz danych udostępnianych w Tygodniku WPROST lub w ramach serwisu www.wprost.pl, należy skontaktować się z Wydawcą: Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, adres e-mail: prawnicy@pmpg.pl.

  Wydawca ustala następujące opłaty licencyjne:
  • Materiał tekstowy, audiowizualny
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł +VAT - wersja premium

  • Materiał graficzny, zdjęcie
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł +VAT - wersja premium

  • Udostępnienie archiwalnego wydania tygodnika „Wprost” w formie PDF czy innej formie cyfrowej
   990 zł + VAT - wersja standard
   2000 zł + VAT - wersja premium

  • Materiał tekstowy, audiowizualny graficzny lub zdjęciowy który się ukazał w edycji papierowej lub w serwisie wprost.pl i jednocześnie był zajawiony na okładce tygodnika Wprost
   3000 zł + VAT
  Wersja standard
  materiały pochodzące z tygodnika, którego sprzedaż w sieci kolporterskiej już się zakończyła.

  Wersja premium
  materiały pochodzące z tygodnika, którego sprzedaż w sieci kolporterskiej jeszcze trwa.

  Wpłat prosimy dokonywać na konto:
  27114010100000532659001001
  MBank S.A.
  Ul. Królewska 14
  00-950 Warszawa
  Kod swift: BREXPLPWWA1

 1. Polska Norma.
 2. Wynika to z art. 7 p.a.p.p. w zw. z art. 10 i 10 bis Konwencji Berneńskiej oraz art. 10 ust. 2 traktatu WIPO o prawie autorskim, oraz z art. 5 ust.3 pkt. c) i o) Dyrektywy 2001/29/WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 22 maja 2001 r. o harmonizacji niektórych aspektów prawa autorskiego i praw pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym (tzw. dyrektywa INFOSOC).
 3. Dyrektywa INFOSOC nie przewiduje takiego wyjątku dla utworów udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet.

Czytaj także