Dlaczego złotówka się umacnia?

Dlaczego złotówka się umacnia?

Dodano:   /  Zmieniono: 

HANNA GRONKIEWICZ-WALTZ
prezes Narodowego Banku Polskiego

Główna przyczyna napływu walut i wzmocnienia złotego tkwi w zjawiskach o charakterze długofalowym. Mam na myśli szybki wzrost gospodarczy i oczekiwane za kilka lat wejście do Unii Europejskiej. To pociąga za sobą zwiększenie liczby inwestycji bezpośrednich i zainteresowanie udziałem w prywatyzacji. Nawet zapowiedź sprzedaży inwestorowi zagranicznemu dużego przedsiębiorstwa warunkuje zachowanie uczestników rynku i wzrost notowań złotego. Dlatego zwiększenie wpływów z prywatyzacji w tym roku może doprowadzić do umocnienia złotego. Złoty umacnia się również w wyniku napływu kapitału zagranicznego na rynek papierów skarbowych, co spowodowane jest różnicą między stopami procentowymi w Polsce i innych krajach. Inwestorzy reagują jednak nie tylko na poziom stóp procentowych, ale także na informacje o sytuacji gospodarczej. Można więc przyjąć, że tak znaczne umocnienie się naszej waluty nie będzie zjawiskiem trwałym, chociażby ze względu na deficyt na rachunku bieżącym bilansu płatniczego.


RAFAŁ ANTCZAK
Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Aprecjacja złotego wynika nie tyle ze znacznego polepszenia się wskaźników makroekonomicznych polskiej gospodarki, ile raczej z oczekiwań przedsiębiorców. Bezpośrednią jej przyczyną jest dysparytet krajowych i zagranicznych stóp procentowych, skutkujący napływem kapitału krótkoterminowego i popytem na złotego. Sprzyja to obniżaniu kosztów zadłużenia krajowego i jest korzystne dla naszych firm, które pożyczają po niższej cenie pieniądze za granicą. Wzmacnianie waluty krajowej jest uzasadnione dopóty, dopóki nie przekracza wzrostu wydajności na poziomie mikroekonomicznym, z czym mieliśmy do czynienia przez ostatnie lata. NBP, starając się utrzymać kurs złotego na poziomie centralnego parytetu, wpływał na jego osłabienie. W tym roku, mimo że działania NBP się nie zmienią, złoty będzie aprecjował, jeśli tylko zainteresowanie zagranicznych inwestorów nie osłabnie. Wiąże się ono ze zbliżającą się perspektywą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Nałożenie się tych czynników może jednak powodować dość duże wahania kursu złotego.
Więcej możesz przeczytać w 15/2000 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0