Matura 2020 w reżimie sanitarnym. Jak będą wyglądać egzaminy?

Matura 2020 w reżimie sanitarnym. Jak będą wyglądać egzaminy?

Klasa, sala lekcyjna, szkoła, zdj. ilustracyjne
Klasa, sala lekcyjna, szkoła, zdj. ilustracyjne / Źródło: Pixabay / Wokandapix
Tegoroczne egzaminy maturalne ze względu na pandemię koronawirusa muszą być przeprowadzone w specjalnym reżimie sanitarnym. Nie oznacza to jednak, że uczniowie podczas całego egzaminu będą musieli nosić maseczki.

Matura 2020 - zasady

Maturzysta musi przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów: z języka polskiego, z języka obcego i z matematyki na poziomie podstawowym. Musi również wybrać co najmniej jeden pisemny egzamin z przedmiotów do wyboru. Maksymalnie można zdawać egzamin z sześciu przedmiotów. Abiturienci nie muszą za to w tym roku przystępować do dwóch - obowiązkowych w latach ubiegłych - egzaminów ustnych: z języka polskiego i z języka obcego. Przeprowadzone zostaną one tylko dla tych, którzy muszą przedstawić wynik z matury ustnej w rekrutacji na uczelnię zagraniczną. Jak podała CKE, przeprowadzonych będzie tylko 327 egzaminów ustnych.

Matura 2020 - kiedy można zdjąć maseczkę?

Przed wejściem do szkół i w salach egzaminacyjnych będą dostępne środki do dezynfekcji rąk. Maseczkę będzie można zdjąć tylko na chwilę – podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).

Podkreślono także, że zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy: podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie, wychodzi do toalety, podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego), kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.

Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m. Członkowie zespołu nadzorującego rozdając maturzystom arkusze egzaminacyjne muszą mieć założone rękawiczki oraz zakryte usta i nos.

Matura 2020 - odstępy między zdającymi

Zachowane muszą być także co najmniej 1,5-metrowe odstępy między zdającymi oraz członkami komisji a przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu także muszą mieć maseczki. Nie wprowadza się ograniczeń dotyczących liczby osób w sali (przy zachowaniu odpowiednich odstępów), jednak zaleca się – jeżeli tylko pozwalają na to warunki lokalowe oraz zasoby ludzkie – przeprowadzanie egzaminu w salach z możliwie jak najmniejszą liczbą osób w każdej sali.

Matura 2020 - czy trzeba przynieść długopis?

Maturzyści nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy m.in. książek, telefonów komórkowych, maskotek. Za to muszą mieć własne długopisy, linijki, cyrkle, kalkulatory itp. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja. Nie wolno będzie pożyczać przyborów od kolegów. Szkoła nie zapewni też wody pitnej na egzamin. Należy przynieść własną butelkę z wodą. Jeśli w tym samym dniu maturzysta będzie miał więcej niż jeden egzamin, może w przerwie zjeść przyniesione z domu kanapki, a także opuścić budynek szkoły, żeby np. pójść coś zjeść poza szkołą.

Matura 2020 - czy można wyjść ze szkoły między egzaminami?

Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń. Sale egzaminacyjne należy wietrzyć przed wpuszczeniem do nich zdających, mniej więcej co godzinę w trakcie egzaminu (jeżeli pogoda na to pozwala oraz na zewnątrz budynku nie panuje zbyt duży hałas) oraz po egzaminie, dbając o zapewnienie komfortu zdających. Dla każdego zdającego powinno zostać zapewnione miejsce, w którym będzie mógł zostawić rzeczy osobiste – plecak, torbę, kurtkę, telefon itp. Może to być szafka, jeżeli szkoła dysponuje szafkami, może to być również odrębne pomieszczenie, np. szatnia, sala szkolna, w której dla zdających będą przygotowane np. przezroczyste foliowe worki (tak aby sprawdzenie ich zawartości nie wymagało otwierania), w których będą mogli zostawić swoje rzeczy osobiste pod nadzorem pracownika albo pod zamknięciem.

Matura 2020 - co w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem?

W wytycznych zapisano także zalecenia, co zrobić w przypadku podejrzenia zakażenia u członka zespołu egzaminacyjnego lub zdającego. „Jeżeli zdający lub członek zespołu nadzorującego przejawia niepokojące objawy choroby, przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który zapewnia odizolowanie zdającego lub innej osoby przejawiającej objawy choroby w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób” - zaznaczono.

Matura 2020 - kiedy poznamy wyniki egzaminów?

Tegoroczni maturzyści poznają wyniki swoich egzaminów 11 sierpnia.Tego samego dnia CKE ogłosi ogólnopolskie wyniki matur 2020.

Źródło: Centralna Komisja Egzaminacyjna
 0

Czytaj także