Niepełnosprawność to nie przeszkoda
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej
Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej

Niepełnosprawność to nie przeszkoda

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kobieta na wózku inwalidzkim
Kobieta na wózku inwalidzkim Źródło: Fotolia / Gina Sanders
Osoby z niepełnosprawnościami mogą na równi z pozostałymi korzystać ze wszystkich rodzajów wsparcia z Funduszy Europejskich. Co więcej, niektóre projekty są przeznaczone specjalnie dla nich.

Osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 12 proc. społeczeństwa. Wiele z nich dobrze radzi sobie w życiu codziennym. Duża grupa potrzebuje jednak wsparcia. Mimo znacznej poprawy nadal napotykają one bariery architektoniczne, utrudnienia w dostępie do informacji czy inne przeszkody utrudniające pełne uczestnictwo w życiu społecznym. Polskie Forum Osób Niepełnosprawnych dzięki ponad 10 mln zł dotacji z Funduszy Europejskich przygotowuje raport o barierach we wdrażaniu konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych oraz kierunkach działań służących ich eliminacji. Opracowany zostanie też zbiór rekomendacji zmian dostosowujących polityki publiczne do wymogów konwencji.

To niejedyny projekt finansowany z Funduszy Europejskich, który wspiera bezpośrednio osoby z niepełnosprawnościami. W środowisku studenckim dobrze znany jest program „Erasmus” pomagający studentom zdobyć doświadczenie międzynarodowe. Osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dodatkowe wsparcie z projektu „Zagraniczna mobilność studentów niepełnosprawnych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Edycja2.” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Jego budżet to ponad 118 mln zł. Do końca 2019 r. obejmie dofinasowaniem blisko 4,4 tys. studentów. Otrzymają je niepełnosprawni studenci zrekrutowani przez uczelnie do programu „Erasmus+”. Będzie przyznawane w formie ryczałtowych stawek na koszty utrzymania oraz zaliczek na poczet kosztów rzeczywistych związanych z niepełnosprawnością. Wyjazdy będą się odbywać do krajów członkowskich Unii Europejskiej, a także Norwegii i Lichtensteinu.

Wiele rodzajów wsparcia z Funduszy Europejskich zapewnione jest dla osób, które nie mają kompetencji czy doświadczenia pozwalających na znalezienie zatrudnienia. Część projektów jest kierowana do szerszej grupy, niektóre zaś są dostosowane specjalnie do osób z niepełnosprawnościami. Projekty są podzielone według grup wiekowych – dla osób do 30. roku życia i powyżej tej granicy.

Pierwszym etapem jest określenie sytuacji i potencjału osoby poszukującej pracy. Wykwalifikowani doradcy pomagają opracować tzw. indywidualny plan działania. To dokument, który wskazuje kroki, które dana osoba powinna podjąć, aby zwiększyć szanse na zatrudnienie. Mogą to być: udział w szkoleniach podnoszących lub zmieniających kwalifikacje, odbycie stażu zawodowego, poszukiwanie i analizowanie ofert pracy. Przykładem jest projekt „Młodzi, kompetentni, zatrudnieni – program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w wieku 18-24 r.ż. z województwa mazowieckiego” realizowany przez POLSKI HR-A-TRYBUT SA dzięki ponad 875 tys. zł dotacji z programu „Wiedza, edukacja, rozwój”. Jego głównym celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych i zatrudnienia w grupie 80 osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, umiarkowanym i ciężkim, z wykluczeniem niepełnosprawności intelektualnej i dysfunkcji słuchu. Oprócz diagnozy potrzeb i możliwości oraz opieki doradców są przewidziane szkolenia m.in. w zawodach: pracownik telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta, programista Java, aplikacji mobilnych: Android, iOS i Windows, opiekun osoby starszej i niesamodzielnej.

W całej Polsce są realizowane też projekty pomagające osiągnąć samodzielność i znaleźć pracę osobom o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z zaburzeniami psychicznymi. Na wsparcie mogą liczyć również ich opiekunowie. 

Bezpłatne informacje o możliwościach wsparcia uzyskasz w punktach informacyjnych Funduszy Europejskich. Ich lista znajduje się na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/punkty.

W następnym odcinku: O wsparciu na rewitalizację

Więcej możesz przeczytać w 45/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.