Wyłudzenia pieniędzy, nieruchomości i karne gołębie pocztowe. Twórca PCF i współpracownicy przed sądem

Wyłudzenia pieniędzy, nieruchomości i karne gołębie pocztowe. Twórca PCF i współpracownicy przed sądem

Gołąb pocztowy
Gołąb pocztowy / Źródło: Wikimedia Commons / Andreas Trepte
Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sadu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Rafałowi K. – twórcy Pozabankowego Centrum Finansowego sp. z o.o.

Rafał K. został oskarżony o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i wyłudzenie pieniędzy, weksli oraz nieruchomości i innych praw majątkowych o wartości ponad 14 milionów złotych. Do popełnienia tych przestępstw doszło w latach 2010-2012.

Rafał K. odpowie przed Sądem za 60 przestępstw związanych z wyłudzeniami pieniędzy i nieruchomości wielkiej wartości oraz innych praw majątkowych, a także przestępstw popełnionych na szkodę wierzycieli oraz wymiaru sprawiedliwości, jak również za pranie pieniędzy pochodzących z popełnionych czynów zabronionych.

Rafała K. oskarżono o:

  • kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się wyłudzeniami pieniędzy i nieruchomości wielkiej wartości, a także przestępstwami na szkodę wierzycieli oraz wymiaru sprawiedliwości, jak również pranie pieniędzy pochodzących z popełnionych przestępstw (art. 258 par. 3 kodeksu karnego),
  • wyłudzenie blisko 10 milionów złotych na szkodę 155 nabywców obligacji spółki PCF sp. z o.o. (art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z z art. 294 par. 1 kodeksu karnego),
  • wyłudzenie około 2,74 miliona złotych od 23 osób pod pozorem pożyczek, których nie miał zamiaru spłacić (art. 286 par. 1 kodeksu karnego),
  • wyłudzenie praw do 12 nieruchomości i mieszkań o łącznej wartości ok. 1,5 miliona złotych, wskutek nakłonienia pokrzywdzonych do wystawiania weksli oraz zbycia nieruchomości i mieszkań, a także obciążania ich hipotekami, pod pozorem zabezpieczenia pożyczek (art. 286 par. 1 kodeksu karnego),
  • nakłanianie innych osób do kierowania pozwów przeciwko pokrzywdzonym i prowadzenia egzekucji z wyłudzonych weksli oraz udzielanie im pomocy w tym zakresie (art. 18 par. 2 i 3 kodeksu karnego w związku z art. 286 par. 1 kodeksu karnego),
  • ukrycie umowy z jedną z pokrzywdzonych klientek (art. 276 kodeksu karnego),
  • zbycie 5 nieruchomości o łącznej wartości 430 tysiące złotych, w tym 3 na rzecz matki, w celu udaremnienia zaspokojenia wierzycieli (art. 300 par. 2 kodeksu karnego),
  • pranie pieniędzy i innych praw majątkowych pochodzących z dokonanych oszustw (art. 299 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 299 par. 5 kodeksu karnego),
  • przeprowadzenie emisji obligacji spółki PCF sp. z o.o. z pominięciem trybu ustawowego przewidzianego dla oferty publicznej (art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu instrumentów finansowych i o spółkach publicznych).

Rafał K. został zatrzymany, a następnie na wniosek prokuratury tymczasowo aresztowany. Na poczet obowiązku naprawienia szkody oraz kar prokuratura ustanowiła hipoteki na nieruchomościach oskarżonego Rafała K. na kwotę ok. 10,5 miliona złotych. Ponadto u oskarżonego zajęto 3 tysiące Euro i 1,3 tysiąca USD w gotówce oraz środki na rachunku bankowym do kwoty 200 tysięcy złotych, a także luksusowe zegarki o wartości ok. 32 tysiące złotych.

Notariusz stanie przed Sądem

Aktem oskarżenia objęto również 13 innych członków grupy przestępczej, którzy współdziałali z Rafałem K. Na ich majątku ustanowiono hipoteki o łącznej wartości ok. 9,5 miliona złotych.

Jednym ze współoskarżonych jest notariusz Mateusz R. Sporządzał on akty notarialne na potrzeby grupy przestępczej. Notariusz usłyszał zarzut popełnienia 36 przestępstw związanych z niedopełnieniem obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, wskutek nienależytego uwzględnienia interesów osób pokrzywdzonych przy sporządzanych aktach notarialnych, a także dotyczące sporządzenia aktów notarialnych służących przetransferowaniu wyłudzonego mienia, w celu ukrycia jego przestępczego pochodzenia (art. 231 par. 2 kodeksu karnego i art. 299 par.1 i 5 kodeksu karnego).

Czym zajmowała się spółka

Spółka PCF sp. z o.o. powstała w lutym 2010 roku z przekształcenia i formalnego dokapitalizowania spółki założonej przez znajomych oskarżonego Rafała K. Spółką formalnie kierował jeden z oskarżonych w sprawie Piotr W., jako członek jej zarządu. W śledztwie ustalono jednak., że w rzeczywistości działalnością PCF sp. z o.o. kierował Rafał K.

Po zmianie firmy spółka rozpoczęła działalność jako pośrednik kredytowy. Od grudnia 2010 roku zajęła się ona udzielaniem osobom fizycznym pożyczek - tzw. chwilówek, których spłata była zabezpieczona nieruchomościami pożyczkobiorców, a także wekslami własnymi o wartości 10-krotnie przekraczającej wartość pożyczek. Spółka zawierała także umowy określane jako renty hipoteczne. Wartość zabezpieczeń wielokrotnie przekraczała wartość pożyczek czy wypłaconych rent.

Umowy, zawierane z osobami znajdującymi się najczęściej w trudnej sytuacji finansowej, przewidywały także liczne opłaty dodatkowe i karne, czasem wręcz absurdalne - np. doręczenie monitów gołębiem pocztowym. Po zawarciu umowy oskarżony bezpośrednio lub przez osoby z nim współdziałające przejmował nieruchomości i sprzedawał je innym podmiotom, które niejednokrotnie prowadziły postępowania egzekucyjne i eksmitowały pokrzywdzonych.

Oszukańcze obligacje

Równocześnie, od lipca 2011 roku, spółka emitowała obligacje oferując oprocentowanie od ok. 10 proc. do ok. 25 proc. Oferowane były one nieograniczonemu kręgowi inwestorów, pomimo nie spełnienia warunków do przeprowadzenia emisji publicznej. Przy oferowaniu obligacji niektórym pokrzywdzonym okazywano podrobioną polisę ubezpieczeniową, rzekomo gwarantującą ich spłatę.

Spółka zakończyła działalność na przełomie grudnia 2012 roku i stycznia 2013 roku. We wrześniu 2013 roku została ogłoszona jej upadłość. Główna siedziba spółki mieściła się w Grodzisku Mazowieckim. Jej oddziały były zlokalizowane w Błoniu, Warszawie, Żyrardowie, Wrocławiu, Gostyninie, Płocku oraz w Piotrkowie Trybunalskim.

Czytaj także

 0