Prezydent podpisał ustawę „Mama 4 plus". Chodzi o matczyne emerytury

Prezydent podpisał ustawę „Mama 4 plus". Chodzi o matczyne emerytury

Andrzej Duda
Andrzej Duda / Źródło: Newspix.pl / Ireneusz Plucinski
W czwartek 14 lutego 2019 roku prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym. Ustawa wejdzie w życie 1 marca 2019 roku.

„Dziś bardzo ważny dzień dla polskich rodzin. Ustawa wprowadzająca »Mama 4 plus« podpisana przez prezydenta . Wchodzi w życie 1 marca tego roku. Krok po kroku budujemy skuteczną politykę rodzinną” – poinformowała w mediach społecznościowych minister . W czwartek 14 lutego 2019 roku prezydent podpisał ustawę.

twitter

Założenia programu

Głównym celem ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym jest zapewnienie niezbędnych środków utrzymania osobom, które wychowywały dzieci w rodzinach wielodzietnych (co najmniej 4 dzieci), a które zrezygnowały z zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej albo ich nie podjęły ze względu na wychowywanie dzieci i co za tym idzie nie spełniają warunków do otrzymania najniższej emerytury. Ponadto celem ustawy jest uhonorowanie i docenienie trudu wychowania dzieci w rodzinach wielodzietnych oraz podkreślenie funkcji społecznej pełnionej przez rodziców.

Kto może skorzystać?

Ustawa zakłada możliwość przyznania (świadczenie ma charakter uznaniowy) rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego matkom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci (dzieci własne, małżonka, przysposobione lub przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej), a także ojcom, którzy wychowali co najmniej czworo dzieci – w przypadku śmierci matki dziecka albo porzucenia przez nią dzieci lub w razie długotrwałego zaprzestania przez nią wychowywania dzieci, przy czym świadczeni to może być przyznane po spełnieniu dodatkowych warunków określonych w ustawie.

Wśród warunków do uzyskania przez ww. osoby rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego ustawodawca przyjął m.in.:

  • okres co najmniej 10 lat zamieszkiwania na terytorium Polski oraz posiadania po ukończeniu 16 roku życia centrum interesów osobistych lub gospodarczych, (ośrodek interesów życiowych);
  • zamieszkiwanie w Polsce w trakcie jego pobierania;
  • osiągnięcie wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni);
  • brak niezbędnych środków utrzymania;
  • posiadanie obywatelstwa Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku gdy osoba nie jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej posiadanie prawa pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, lub ewentualnie statusu cudzoziemca legalnie przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej szczegółowych informacji o opisywanym świadczeniu uzupełniającym znajduje się na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytaj też:
Będą zmiany w ustawie o zakazie handlu w niedziele? Jest komentarz ministerstwa

Źródło: Prezydent.pl
 3

Czytaj także