Świadczenie kompensacyjne równe wysokości emerytur pomostowych

Świadczenie kompensacyjne równe wysokości emerytur pomostowych

Wysokość nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli z dużym stażem pracy, chcących odejść na wcześniejszą emeryturę, będzie taka sama jak emerytury pomostowej - za takim zapisem ustawy o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych opowiedział się Senat.

Senat odrzucił poprawkę PO obniżającą wysokość świadczenia do 80 proc. wysokości emerytury pomostowej. Za przyjęciem poprawki głosowało pięciu senatorów, 75 było przeciw, osiem osób wstrzymało się od głosu.

Senatorowie pozytywnie odnieśli się za to do poprawki, by świadczeniami kompensacyjnymi zostali objęci nauczyciele z przedszkoli niepublicznych. Poprawka ta jest konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z kwietnia br. Trybunał orzekł, że nauczyciele przedszkoli publicznych i niepublicznych muszą mieć takie same uprawnienia emerytalne.

Za przyjęciem tej poprawki głosowało 86 senatorów, nikt nie był przeciw, jedna osoba wstrzymała się.

Senat opowiedział się też za tym, by wiek uprawnionych do świadczeń kompensacyjnych wzrastał w latach 2014-2032; odrzucił poprawkę proponującą okres 2009-2028.

Odrzucił także poprawkę, zgodnie z którą nauczyciele pobierający świadczenia kompensacyjne mogliby nadal pracować w szkole (np. w niepełnym wymiarze godzin). W ustawie zapisano, że jeśli taki nauczyciel wróci do szkoły to jego świadczenie zostanie zawieszone, jeśli zaś podejmie inną pracę niż w zawodzie, będzie nadal mógł pobierać pieniądze z tytułu świadczenia.

Pozostałe przyjęte przez Senat poprawki miały charakter porządkowy i  doprecyzowujący.

Świadczenie kompensacyjne ma być przyznawane nauczycielom, którzy osiągnęli 30-letni staż pracy, w tym 20 lat pracy nauczycielskiej. Wiek uprawniający do  nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego ma wzrastać w kolejnych latach kalendarzowych, aż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego, czyli 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Ustawa o świadczeniach kompensacyjnych wróci teraz do Sejmu.

ND, PAP

Czytaj także

 1
  • sprawiedliwa   IP
    Nauczyciele z dużym stażem powinni mieć możliwość decydowania o tym czy chcą pracować w szkole po otrzymaniu świadczenia kompensacyjnego. Uważam, że powinni otrzywywać takie świadczenie i jeżeli chcą to mogą pracować, otrzymując wynagrodzenie za pracę. I tak zostali skrzywdzeni, bo zabrano im przywileje, które gwarantowała Karta Nauczyceiela. Jak ktoś ma wątplwośći to niech popracuje w szkole chociaż przez tydzień.