Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

Prezydent podpisał ustawę o jednorazowym dodatku pieniężnym

Dodano:   /  Zmieniono: 11
Andrzej Duda (fot.Prezydent.pl)
W środę 16 marca Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r.
Celem ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r. jest wyłączenie jednorazowego dodatku pieniężnego z dochodu uprawniającego do dodatku mieszkaniowego oraz świadczeń z pomocy społecznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 stycznia 2016 r. o jednorazowym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenia przedemerytalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe albo nauczycielskie świadczenia kompensacyjne w 2016 r., jednorazowy dodatek pieniężny przysługuje osobom mającym na dzień 29 lutego 2016 r. prawo do świadczeń wymienionych enumeratywnie w art. 2 ust. 1 tej ustawy, których wysokość nie przekracza kwoty 2000 zł. W ww. ustawie wyraźnie przesądzono, że kwota dodatku podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, nie stanowi podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i nie będą z niej dokonywane potrącenia i egzekucja. Nie uregulowano jednak kwestii dotyczącej wliczania przedmiotowego dodatku do dochodu warunkującego uzyskanie prawa do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej, co de facto oznaczało, że jednorazowy dodatek pieniężny jest przychodem w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych i jako taki podlega wliczeniu do ww. dochodu.

W opinii ustawodawcy, z uwagi na fakt, iż dodatek stanowi jednorazowy instrument wsparcia osób pobierających niskie świadczenia emerytalne i rentowe, nie powinien on mieć wpływu na kryterium dochodowe, od którego uzależnione jest prawo do dodatku mieszkaniowego i świadczeń z pomocy społecznej świadczeń. Tym samym kwota dodatku nie będzie wliczana do dochodu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych i w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 marca 2016 r.

prezydent.pl

 11

Czytaj także