MSZ zarzuca KE pośpiech, stronniczość i brak zrozumienia. Resort wydał oświadczenie

MSZ zarzuca KE pośpiech, stronniczość i brak zrozumienia. Resort wydał oświadczenie

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Ministerstwo Spraw Zagranicznych / Źródło: msz.gov.pl
Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało oświadczenie w sprawie zalecenia Komisji Europejskiej dotyczącego praworządności w Polsce.

MSZ podtrzymuje wcześniejsze deklaracje o gotowości do zapoznania przedstawicieli Komisji Europejskiej ze wszystkimi aspektami procesu legislacyjnego, zmierzającego do reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości. Deklaruje też gotowość prowadzenia dialogu z Komisją Europejską, pod warunkiem „poszanowania zasad suwerenności państwa członkowskiego Unii”.

W oświadczeniu, które opublikowano na stronie resortu stwierdzono, że „ingerencja KE w toczący się obecnie proces legislacyjny w Polsce jest przedwczesna”.

„Zakres tej ingerencji jest nieuzasadniony na tym etapie. Proces reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości nie został zakończony. Apelujemy zatem do Komisji o powstrzymanie się od komentarzy i ocen do momentu, aż reforma polskiego wymiaru sprawiedliwości wejdzie w życie zgodnie z przepisami polskiego prawa, wynikającymi z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz Regulaminu Sejmu RP i Senatu RP”.

Polskie MSZ dostrzega ponadto stronniczość zachowania KE. Zarzuca unijnej instytucji, że przekazane do tej pory „obszerne i rzeczowe odpowiedzi” władz polskich w żadnym zakresie nie zostały uwzględnione. „Komisja wykazała się daleko idącą arbitralnością w zakresie wyboru opinii, na podstawie których formułuje zastrzeżenia odnoszące się do polskiego porządku prawnego” – zauważono. Resort podkreślił również brak zrozumienia KE dla zasadniczych i merytorycznych aspektów reformy.

„Główną przesłanką reformy polskiego wymiaru sprawiedliwości jest poprawa funkcjonowania sądów w Polsce, co odpowiada powszechnym oczekiwaniom polskiego społeczeństwa. Zakres projektowanych zmian koncentruje się na aspektach związanych z administracyjną i organizacyjną pracą sądów i nie narusza gwarantowanej Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej zasady niezależności sędziów, ani zasady leżącej u podstaw każdego demokratycznego państwa, czyli trójpodziału władzy. Żadne z proponowanych rozwiązań nie wprowadza zasady podległości sędziów jakimkolwiek zewnętrznym organom politycznym, a ich ustrojowa niezależność jest i będzie zachowana. Podkreślamy, że w toku procesu ustawodawczego Polska bierze pod uwagę akty prawa międzynarodowego stanowiące uznany i stosowany przez państwa strony standard, takie jak Europejska Konwencja Praw Człowieka, jak i niewiążące wytyczne różnych organizacji międzynarodowych, np. uchwały podejmowane przez organizacje sędziowskie takie jak Rada Konsultacyjna Sędziów Europejskich”.

 4

Czytaj także