Nowi członkowie Kolegium NIK i komunikat ws. „paraliżu” organu

Nowi członkowie Kolegium NIK i komunikat ws. „paraliżu” organu

Siedziba Najwyższej Izby Kontroli
Siedziba Najwyższej Izby Kontroli / Źródło: nik.gov.pl
Na uroczystości w dniu 15 maja, Marszałek Sejmu Marek Kuchciński powołał na trzyletnią kadencję czterech nowych członków Kolegium Najwyższej Izby Kontroli: prof. dr. hab. Bogumiła Brzezińskiego, ks. dr. hab. Włodzimierza Brońskiego, dr. hab. Jana Majchrowskiego i dr. Józefa Płoskonkę – radcę Prezesa NIK. Dzień później Kancelaria Sejmu wydała komunikatem dotyczący prac Kolegium NIK.

Według ustawy o NIK w skład Kolegium Izby wchodzą: Prezes NIK (jako przewodniczący), wiceprezesi i dyrektor generalny NIK oraz członkowie Kolegium reprezentujący pracowników NIK oraz przedstawicieli nauk prawnych lub ekonomicznych. Członków Kolegium powołuje Marszałek Sejmu na wniosek prezesa NIK, po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji ds. kontroli państwowej.

– Mam nadzieję, że osoby powołane w skład Kolegium NIK, ze względu na swoje doświadczenie zawodowe i kompetencje będą bardzo dobrze wykonywały swoje obowiązki – powiedział prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski.

Każdego roku Kolegium m.in. zatwierdza dokumenty, które Izba ma obowiązek przedłożyć Sejmowi z mocy prawa, uchwala roczne plany pracy Izby, projekt budżetu, uchwala opinię w przedmiocie absolutorium dla Rady Ministrów oraz wnioski w sprawie rozpatrzenia przez Sejm określonych problemów związanych z działalnością organów publicznych. Rozstrzyga w sprawach kontroli dotyczących działalności osób wchodzących w skład Rady Ministrów, kierujących urzędami centralnymi i Prezesa NBP.

Komunikat odnośnie „paraliżu”

Dodatkowo 16 maja kancelaria Sejmu wydała komunikat dotyczących sytuacji w NIK. Przekonuje w nim, że informacje medialne o paraliżu prac kolegium są nieprawdziwe.

„W rzeczywistości, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli kolegium NIK podejmuje uchwały większością głosów w obecności co najmniej połowy składu w głosowaniu tajnym. Ponieważ w ustawie nie ma mowy o „połowie ustawowego składu”, a o „połowie składu”, w nauce prawa prezentowany jest pogląd, że do podejmowania decyzji przez Kolegium NIK wystarczająca jest obecność połowy aktualnego składu tego gremium. Pogląd ten jest też podzielany przez Marszałka Sejmu i Kancelarię Sejmu” – podaje Centrum Informacyjne Sejmu.

„Z powyższego wynika, że doniesienie medialne o rzekomym braku możliwości funkcjonowania kolegium NIK w niepełnym składzie nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach” – czytamy dalej.

Sylwetki nowych członków Kolegium NIK:

 • prof. dr hab. Bogumił Brzeziński - kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, profesor zwyczajny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Członek Rady Programowej Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych w Łodzi. Działa w wielu krajowych i międzynarodowych organizacjach, których celem jest m. in. badanie prawa podatkowego i kierunków jego rozwoju. Jest między innymi członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Podatkowego (IFA), Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego oraz Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Jako uznany autorytet w dziedzinie prawa finansowego i szeroko pojętego prawa podatkowego, był ekspertem Sejmu i Senatu RP oraz Trybunału Konstytucyjnego w sprawach legislacji podatkowej. Autor około 600 publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa podatkowego i finansowego.
 • ks. dr hab. Włodzimierz Broński - profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, kierownik Katedry Negocjacji i Mediacji w Instytucie Prawa, zastępca dyrektora Instytutu Prawa KUL, członek wielu organizacji i stowarzyszeń naukowych. W 2013 r. został powołany do utworzonego przy Ministerstwie Gospodarki Zespołu ds. systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej. Od listopada 2013 r. - członek Kolegium Najwyżej Izby Kontroli (ponownie powołany w skład Kolegium NIK).
 • dr hab. Jan Majchrowski - profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pierwszy wojewoda lubuski, były podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1990 r. zatrudniony w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jest także profesorem Wyższej Szkoły Administracji Publicznej w Ostrołęce. Pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był także ekspertem Rady Europy w ramach Grupy Państw Przeciw Korupcji (GRECO). Zajmuje się nauką o państwie i prawoznawstwem a specjalizuje w zagadnieniach z zakresu teorii państwa i prawa konstytucyjnego.
 • dr Józef Płoskonka - doktor nauk fizycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, były wojewoda kielecki, był także ekspertem w Zespole ds. Reformy Administracji Publicznej w Instytucie Spraw Publicznych. W latach 1998-2001 wiceszef MSWiA w rządzie Jerzego Buzka. W 2002 został członkiem Kolegium Najwyższej Izby Kontroli i doradcą prezesa NIK - od 2002 r. nieprzerwanie od 5 kadencji pracuje w Kolegium NIK. Pracował m.in. w Delegaturze NIK w Kielcach, pełnił również obowiązki dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Od 2011 r. radca Prezesa NIK.
Źródło: Kancelaria Sejmu; nik.gov.pl

Czytaj także

 9
 • Ostatni filar kontroli PiSu   IP
  Najwpierw Kuchciński celowo nie powoływał nowych na zwalniane sukcesywnie stanowiska ,
  żeby szumnie ogłosić paraliż NIK , chciaż PO juz od sierpnia ub. roku interweniowała w tej sprawie bezskutecznie. . . . . .
  Czy księżom wolno pełnić funkcje w aparacie państwa?
  Czy prawo kościelne obecnie obowiązujące na to zezwala?
  • marta   IP
   Tylu zasłużonych a podstawowe przepisy prawa i finansów, oraz inne współzależne od Konstytucji - leżą i kwiczą - widać nauka poszła w las a kasa do kieszeni !
   • cogito-ergo-sum   IP
    na marginesie: BRAWO SENATOR LIDIA STARAŃ BRAWO MIN. Z. ZIOBRO walczący z korupcją oraz mafią komornicza
    • szyszkin   IP
     antek
     i tak jestes do 
     pif paf !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
     • Ryfka   IP
      Co w NIK-u robi ksiądz??? przecież to jest pracownik innego państwa! Szpieg???