Prokurator wniósł sprzeciw do decyzji reprywatyzacyjnej na Pradze

Prokurator wniósł sprzeciw do decyzji reprywatyzacyjnej na Pradze

Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego na warszawskiej Pradze
Park Skaryszewski im. Ignacego Jana Paderewskiego na warszawskiej Pradze / Źródło: Wikimedia Commons / Adam Kliczek, http://zatrzymujeczas.pl (CC-BY-SA-3.0)
Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie wniósł sprzeciw od decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie dotyczącej ustanawiania na 99 lat użytkowania wieczystego gruntu w rejonie Al. Stanów Zjednoczonych, ulic Kinowej i Waszyngtona w Warszawie na rzecz Teresy Ł.

W ocenie prokuratora doszło do rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu tej decyzji. Działkowcy pozbawieni prawa udziału w postępowaniu w charakterze strony. W sprawie tej Prezydent m. st. Warszawy decyzją z 29 października 2003 r. ustanowił na rzecz Teresy Ł. użytkowanie wieczyste gruntu o pow. 3074 m², położonego w Warszawie w rejonie ulic Al. Stanów Zjednoczonych, Kinowej i Waszyngtona. Od tej decyzji odwołał się Polski Związek Działkowców.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, które rozpoznało to odwołanie, decyzją z 26 marca 2004 r. umorzyło postępowanie odwoławcze powołując się na to, że Polski Związek Działkowców nie ma interesu prawnego o którym mowa w art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego, a zatem nie może być stroną tego postępowania. Ta decyzja również został zaskarżona przez Polskiego Związku Działkowców tym razem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z 27 lipca 2005 r. oddalił skargę PZD.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniósł Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Mazowiecki domagając się jego uchylenia.

NSA: Polski Związek Działkowców nabył prawa strony

Naczelny Sad Administracyjny wyrokiem z 19 października 2006 r. uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie. Z uzasadnieniu NSA wynika, że w tej sprawie Polski Związek Działkowców nabył prawa strony w postępowaniu prowadzonym w trybie dekretu z dnia 26 października 1945 r o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy.

Ten wyrok spowodował, że WSA wyrokiem z 8 lutego 2007 r. uchylił zaskarżoną decyzję i przekazał sprawę do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, które decyzją z 16 maja 2007 r. utrzymało zaskarżoną przez Polski Związek Działkowców Okręgowego decyzję Prezydenta m. st. Warszawy.

Prokurator: decyzja powinna być unieważniona

Prokurator w swoim sprzeciwie podniósł, że Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd Mazowiecki brał udział w postępowaniu odwoławczym jako strona, ale został pozbawiony takiej możliwości w postępowaniu przed organem I instancji, czyli Prezydentem m. st. Warszawy. To oznacza, że decyzja Prezydenta m. st. Warszawy rażąco narusza zasadę dwuinstancyjności postępowania administracyjnego, którego istota sprowadza się do dwukrotnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawy administracyjnej.

Wnioski prokuratora

Prokurator wniósł w sprzeciwie o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, ponowne wszczęcie postępowania z urzędu i powiadomienie o tym strony procesu.

Czytaj także

 0