COP23 – kolejny etap wdrażania Porozumienia paryskiego

COP23 – kolejny etap wdrażania Porozumienia paryskiego

Zanieczyszczenia klimatu (fot.hansenn/Fotolia.pl)
Tegoroczny szczyt klimatyczny ONZ - COP23 odbędzie się w Bonn w dniach 6-17 listopada 2017 r. Prezydencję nad 23. sesją konferencji ONZ sprawuje Fidżi. Celem szczytu będzie osiągnięcie postępu w kształtowaniu zasad wdrażania Porozumienia paryskiego, które mają być przyjęte podczas COP24 w 2018 r. w Katowicach.

Porozumienie paryskie

Porozumienie paryskie zostało przyjęte podczas COP21 w grudniu 2015 r. w Paryżu, a następnie podpisane w kwietniu 2016 r. przez 195 państw-Stron Konwencji klimatycznej i Unię Europejską. W imieniu polskiego rządu treść nowej umowy klimatycznej negocjowała delegacja pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.

Porozumienie wzywa do redukcji emisji gazów cieplarnianych tak szybko, jak to tylko możliwe. Działania zmniejszające emisję CO2 będą podejmowane przez wszystkie strony umowy, z poszanowaniem ich specyfiki i możliwości społeczno-gospodarczych. Porozumienie paryskie wyznacza cel utrzymania wzrostu globalnej temperatury poniżej 2°C. Określa także, że powinniśmy osiągnąć globalną równowagę między emisjami gazów cieplarnianych a ich pochłanianiem, m.in. przez lasy, czyli neutralność klimatyczną. Ponadto porozumienie określa globalny cel adaptacji do zmian klimatu.

Neutralność klimatyczna

Porozumienie paryskie nie mówi o dekarbonizacji, ale o neutralności klimatycznej. Działania zmierzające do redukcji emisji CO2 będą się odbywały m.in. poprzez wprowadzanie nowych technologii oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym. Z kolei równoważenie emisji będzie następowało dzięki zwiększaniu pochłaniania przez ekosystemy oraz prowadzenie zrównoważonej gospodarki lasami i gruntami. Ten ostatni zapis został wprowadzony do umowy dzięki dużej determinacji polskiej delegacji pod przewodnictwem prof. Jana Szyszko, ministra środowiska.

– Polska wywarła duży wpływ na kształt nowego globalnego porozumienia klimatycznego. Jest ono ambitne, sprawiedliwe oraz uwzględnia najważniejsze interesy Polski – zaznacza prof. Jan Szyszko. – Porozumienie, uwzględniając postulaty delegacji polskiego rządu, nie oznacza eliminacji paliw kopalnych, ale rozwój nowych, niskoemisyjnych technologii oraz wzmocnienie potencjału w zakresie pochłaniania emisji dwutlenku węgla m.in. poprzez liczne w Polsce lasy – dodaje.

Państwa-Strony porozumienia będą mogły realizować działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych przy poszanowaniu swojej specyfiki społeczno-gospodarczej. Globalny zasięg tego porozumienia (w odróżnieniu od Protokołu z Kioto) zapewnia, że działania redukujące emisje nie będą jednostronne.

Porozumienie obejmuje wszystkie państwa, w tym najważniejsze światowe gospodarki, m.in. Chiny. Zapewni to ochronę polskiej gospodarki przed utratą konkurencyjności na światowym rynku. Porozumienie nie rodzi dla Polski zobowiązań finansowych związanych z pomaganiem innym krajom w walce ze zmianami klimatu. Nasza działalność w tym zakresie będzie dobrowolna.

Porozumienie klimatyczne zostało ratyfikowane dotychczas przez 168 państw (w tym Polskę – 7 października 2016 r.) i Unię Europejską. W związku z osiągnięciem wszystkich zakładanych progów ratyfikacji (55 państw-Stron Konwencji klimatycznej, które odpowiadają za 55% światowych emisji), Porozumienie weszło w życie 4 listopada 2016 r. Wdrożenie globalnego porozumienia ma nastąpić najpóźniej w 2020 roku.

– Obecnie najważniejszym zadaniem jest sfinalizowanie prac nad pakietem wykonawczym, wdrażającym Porozumienie paryskie, którego przyjęcie planowane jest w trakcie szczytu klimatycznego ONZ - COP24 w grudniu 2018 r. w Katowicach – podkreśla wiceminister środowiska Paweł Sałek, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

– Polska oczekuje istotnego postępu w pracach nad poszczególnymi elementami pakietu w trakcie tegorocznego szczytu klimatycznego ONZ - COP23 – dodaje.

Leśne Gospodarstwa Węglowe

Polską propozycją w związku z realizacją Porozumienia paryskiego jest zmniejszanie koncentracji CO2 poprzez pochłanianie dwutlenku węgla przez lasy i glebę. W ramach tego działania będzie realizowany m.in. projekt Leśnych Gospodarstw Węglowych. Zakłada on, że poprzez sadzenie konkretnych gatunków drzew, bądź dosadzanie nowych w istniejących już lasach, będzie można wychwycić większą ilość dwutlenku węgla. Polski Rząd uważa, że tę koncepcję można z powodzeniem stosować także w innych krajach.

Pre-COP23

W dniach 17-18 października 2017 r. na Fidżi odbyło się spotkanie przygotowawcze do COP23 (pre-COP23). Najważniejszym ustaleniem tego spotkania była zgoda wszystkich jego uczestników, tj. około 60 państw, że w 2018 r., podczas COP24 w Katowicach, zostanie przyjęty pakiet implementacyjny dla Porozumienia paryskiego.

Polski rząd, jako kolejna prezydencja w procesie negocjacji klimatycznych, podejmie wszelkie starania, aby wesprzeć rząd Fidżi w wypracowaniu jak najbardziej efektywnych ustaleń podczas COP23, które będą podstawą do dalszych prac w trakcie szczytu COP24 w Katowicach.

/ Źródło: Ministerstwo Środowiska

Czytaj także

 0