Prokurator Generalny skierował pierwszą skargę nadzwyczajną do SN

Prokurator Generalny skierował pierwszą skargę nadzwyczajną do SN

Zbigniew Ziobro
Zbigniew Ziobro / Źródło: Prokuratura Krajowa
Prokurator Generalny skierował pierwszą skargę nadzwyczajną od postanowienia z 17 kwietnia 2014 roku Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim I Wydział Cywilny.

„W ocenie Prokuratora Generalnego skierowanie skargi nadzwyczajnej jest konieczne dla zapewnienia zgodności orzeczenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Ponadto Zbigniew wskazał, że wniesienie skargi nadzwyczajnej uzasadniane jest zapewnieniem pewności co do prawa, jak i prawidłowości stosowania prawa przez organy Państwa. W tej sytuacji uznano za zasadne i konieczne wniesienie skargi nadzwyczajnej w tej sprawie. Prokurator wniósł o uchylenie postanowienia i przekazanie sprawy do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Tomaszowie Lubelskim” – napisała Prokuratura Krajowa w oficjalnym komunikacie.

Orzeczenie wydano z rażącym naruszeniem prawa?

Sprawa dotyczy postanowienia Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim z kwietnia 2014 r. W sprawie tej wnioskodawca złożył w sądzie rejonowym wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłych rodzicach. W trakcie postępowania jeden z uczestników złożył na rozprawie testament. Złożony przez uczestnika środek zaskarżenia został odrzucony. Prokurator Generalny zarzucił rażące naruszenie przepisów prawa procesowego. Ponadto Zbigniew Ziobro wskazał na „obrazę prawa materialnego” poprzez jego niewłaściwe zastosowanie i orzeczenie o nabyciu spadku w porządku ustawowym, pomimo istnienia testamentu.

Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym

Możliwość kierowania skargi nadzwyczajnej do Sądu Najwyższego została wprowadzona nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z 16 czerwca 2018 roku. Artykuł 89 przewiduje, że „skarga może być wniesiona od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego postępowanie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej”. Ponadto skarga może być skierowana, jeśli „orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji, orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie, lub zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego”. Skargę nadzwyczajną może wnieść Generalny oraz inne podmioty wskazane w ustawie o Sądzie Najwyższym.

Czytaj także

 2
  •  
    To tylko taki pierwszy teścik czy Ziobro sam poradzi cofnąć każdy wyrok ergo czy władza wykonawcza ma już pełną praktyczną kontrolę nad władzą sądowniczą
    • ..PANIE MINISTRZE ..PROSZE PODRZYNAC TO BYDLO KASTOWE ,JAK INDYKI NA SWIETO DZIEKCZYNIENIA ...!!!!!

      Czytaj także