Wątpliwości RPO odnośnie rozporządzeń MEN. Będzie podstawa do unieważnienia egzaminów?

Wątpliwości RPO odnośnie rozporządzeń MEN. Będzie podstawa do unieważnienia egzaminów?

Adam Bodnar
Adam Bodnar Źródło:Newspix.pl / Grzegorz Krzyżewski
Rzecznik Praw Obywatelskich zabrał głos w sprawie strajku nauczycieli. Adam Bodnar poruszył przede wszystkim kwestię egzaminów i tego, czy pospieszne zmiany w ich organizacji (wprowadzane w reakcji na strajk nauczycieli) mogą naruszać prawa obywatelskie.

Zdaniem RPO pospieszne zmiany w organizacji egzaminów szkolnych wprowadzane w reakcji na strajk nauczycieli mogą naruszać prawa obywatelskie. W związku z tym Adam Bodnar wystąpił do minister Anny Zalewskiej z wątpliwościami co do dwóch rozporządzeń MEN z 2 kwietnia 2019 r. Wprowadzają one – w przypadku niemożności powołania do zespołu nadzorującego przebieg egzaminów: gimnazjalnego, ósmoklasisty i maturalnego nauczyciela zatrudnionego w szkole, gdzie egzamin jest przeprowadzany – możliwość powoływania w skład tych zespołów „innych nauczycieli”, w tym osób posiadających kwalifikacje pedagogiczne. W uzasadnieniu nie podano przyczyn braku możliwości powołania nauczyciela zatrudnionego w szkole.

„Karta Nauczyciela definiuje nauczycieli jako osoby zatrudnione w szkole”

RPO zwraca uwagę na fakt, iż Karta Nauczyciela definiuje nauczycieli jako osoby zatrudnione w szkole (na etacie). „A z tego wynika, że nie każda osoba z kwalifikacjami nauczycielskimi oraz doświadczeniem może być uznana za nauczyciela. W świetle ustawy o Karcie Nauczyciela nie są np. nauczycielami osoby o kwalifikacjach nauczycielskich zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej albo emerytowani pedagodzy” – podkreśla.

Rzecznik zauważa również, że „przed zmianą rozporządzenia nauczyciel zatrudniony w jednej szkole mógł wejść w skład zespołu nadzorującego egzaminy w innej szkole na podstawie porozumienia z dyrektorem jego szkoły, ale już wtedy zgłaszano wątpliwości związane z możliwością powoływania do zespołów nadzorujących osób niepozostających w stosunku pracy z daną szkołą lub placówką”. „Teraz rozporządzenie w ogóle zignorowało problem tego, czy członek zespołu egzaminacyjnego w ogóle pracuje na etacie w jakiejkolwiek szkole. Nie wskazuje też, w jaki sposób tym osobom się zapłaci” – podkreśla Bodnar.

Ponadto, według RPO „nowelizacje rozporządzeń weszły w życie już następnego dnia po ich ogłoszeniu, tymczasem informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, gimnazjalnego i maturalnego powinna być ogłaszana przez Centralną Komisję Egzaminacyjną nie później niż do 10 września roku szkolnego”.

Harmonogram egzaminów

Wydaje się, że to, czy egzamin gimnazjalny się odbędzie, jest uzależnione od tego, czy nauczyciele wrócą do pracy. Rząd na razie nie składa żadnych deklaracji w tej kwestii, nie ma też jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy dojdzie do testów w planowanym terminie. Krystyna Pawłowicz z kolei apeluje na  o pomoc przy organizowaniu i przeprowadzeniu egzaminów w szkołach. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i język obcy nowożytny.

Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r. (środa)

  • historia i wiedza o społeczeństwie – godz. 9:00
  • język polski – godz. 11:00

Część matematyczno-przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r. (czwartek)

  • przedmioty przyrodnicze – godz. 9:00
  • matematyka – godz. 11:00

Język obcy – 12 kwietnia 2019 r. (piątek)

  • na poziomie podstawowym – godz. 9:00
  • na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

Czytaj też:
Strajk nauczycieli. Jak wygląda sytuacja w polskich miastach?

Źródło: Rzecznik Praw Obywatelskich