Rząd już wie, co będzie robił w 2012 roku

Rząd już wie, co będzie robił w 2012 roku

Dodano:   /  Zmieniono: 3
Plan działań legislacyjnych jest już znany. Pytanie w jakim stopniu zostanie zrealizowany? (fot. Wprost) Źródło: Wprost
Ministrowie na posiedzeniu rządu, które odbyło się 27 grudnia zapoznali się z wykazem prac legislacyjnych i pozalegislacyjnych Rady Ministrów na 2012 rok. CIR poinformował, że postulaty zmian zapowiedziane przez premiera w exposé zostały zawarte w 23 projektach ustaw. Po uwzględnieniu wszystkich uwag, dokument zostanie umieszczony na stronach internetowych Kancelarii Premiera.

Najważniejsze ustawy, które w przyszłym roku chce przygotować rząd dotyczą systemu emerytalnego, w tym wydłużenia do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i  mężczyzn oraz kwotowej waloryzacji emerytur i rent. "Zgodnie z wolą rządu i poczuciem sprawiedliwości społecznej wprowadzone zostaną rozwiązania w systemie ulg podatkowych dla rodzin o  najniższych dochodach - na trzecie i kolejne dziecko w rodzinie. Zmienią się zasady przyznawania tzw. becikowego, które będzie przysługiwać tylko rodzinom z dochodami poniżej 85 tys. zł rocznie. Zlikwidowana zostanie ulga na internet" - czytamy w komunikacie CIR.

CIR podaje też, że ważnym pakietem propozycji są zmiany dotyczące składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników oraz propozycje reformujące system KRUS. Rząd zaplanował ponadto zmiany w systemie emerytalnym grup uprzywilejowanych (służby mundurowe, górnicy, sędziowie, prokuratorzy, duchowni).

W przyszłym roku rząd przyjmie również regulacje prawne dotyczące podatku od bogactw naturalnych. Chodzi o  opodatkowanie wydobycia miedzi i srebra, przyjęte będą również rozwiązania dotyczące wydobycia węglowodorów i gazu łupkowego.

Obowiązek publikowania przez rząd planu prac legislacyjnych wynika z ustawy o działalności lobbingowej. Zgodnie z nią Rada Ministrów jest zobowiązana do  przedkładania planu w Biuletynie Informacji Publicznej; analogiczne przepisy dotyczą projektów rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów i ministrów.

PAP, arb