Euromajdan laureatem Nagrody Lecha Wałęsy

Euromajdan laureatem Nagrody Lecha Wałęsy

Euromajdan laureatem Nagrody Lecha Wałęsy (fot. sxc.hu) / Źródło: FreeImages.com
Nieformalny ruch społeczny Euromajdan został laureatem VII edycji Nagrody Lecha Wałęsy. Według kapituły jest to uhonorowanie konsekwencji oraz determinacji tysięcy mieszkańców Ukrainy, którzy wyrazili swoje proeuropejskie i prodemokratyczne marzenia, rozpoczynając walkę o inną sytuację społeczno-polityczną w swoim kraju, mimo świadomości ryzyka – podaje portal onet.pl.

- W tym roku przy­zna­je­my Na­gro­dę nie tak, jak w po­przed­nich la­tach, kon­kret­nym oso­bom tylko ca­łe­mu wiel­kie­mu ru­cho­wi, który tchnął na­dzie­ję w naród ukra­iń­ski. To wyraz so­li­dar­no­ści wobec de­mo­kra­tycz­nych i eu­ro­pej­skich dążeń na­szych są­sia­dów. Ci lu­dzie, mimo iż bru­tal­nie ata­ko­wa­ni, prze­śla­do­wa­ni, nie dali się zła­mać. Dzi­siaj sy­tu­acja na Ukra­inie jest jesz­cze trud­niej­sza, dla­te­go mu­si­my udzie­lać na­ro­do­wi ukra­iń­skie­mu wszel­kie­go wspar­cia, ja­kie­go przed laty my do­świad­cza­li­śmy od de­mo­kra­tycz­ne­go i wol­ne­go świa­ta – powiedział patron nagrody, Lech Wałęsa.

Nagroda Lecha Wałęsy jest międzynarodowym wyróżnieniem przyznawanym osobom, ruchom społecznym oraz instytucjom działającym na rzecz pokoju, solidarności, demokracji, współpracy między narodami oraz poszanowania praw człowieka. Jest przyznawana od 2008 roku. Od przyszłego roku nagroda połączona będzie z Nagrodą Solidarności Ministra Spraw Zagranicznych i będzie nosić tytuł Nagrody Solidarności im. Lecha Wałęsy.

onet.pl

Czytaj także

 2
  • zazdrosny IP
    Malo dostali od CIA
    • koszmar IP
      wiellkie brawa w tym roku potomkom banderowcow w przyszlym proponuje SS galizjen i innym formacjom spod znakow ss sa jeszczepogrbowcy szaulisow wlasowa i jeszcze wiele innych ktorzy walczyli przeciw rosji