Odrodzenie ducha kopernikańskiego. Tak działa Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Odrodzenie ducha kopernikańskiego. Tak działa Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika Źródło: sgmk.edu.pl
Na mapie Polski od pewnego czasu działa nowa jednostka naukowa – Szkoła Główna Mikołaja Kopernika – gdzie ideały astronoma stanowią inspirację do kształcenia kolejnych pokoleń badaczy. Rolę rady naukowej uczelni pełni Akademia Kopernikańska.

Od wieków Polska była domem dla wielu wybitnych umysłów, których dorobek wyznaczał nowe kierunki myślenia i odpowiadał za postęp w szeregu dziedzin. Jednym z nich był Mikołaj Kopernik, który ze względu na zakres działalności oraz nowatorstwo wyróżnia się spośród tego grona w sposób szczególny. Odkrycia uczonego zmieniły oblicze nauki, a jego dziedzictwo jest nie tylko źródłem inspiracji, ale również fundamentem dla nowej instytucji, która nosi jego imię – Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika (SGMK).

Utworzenie jednostki było wyrazem hołdu złożonego polskiemu astronomowi przez międzynarodowe środowisko akademickie pochodzące z renomowanych instytucji naukowych. Przeniesienie ducha kopernikańskiego do współczesności nie tylko upamiętnia jego niezrównane osiągnięcia, ale również odzwierciedla potrzebę promowania idei kopernikańskiej na świecie, przy wykorzystaniu najnowszych zasobów i zdobyczy nauki.

Czym jest Szkoła Główna Mikołaja Kopernika?

SGMK nie jest jedynie kolejną uczelnią, lecz miejscem, w którym ideały Kopernika – odwaga w prowadzeniu badań, upór w dążeniu do prawdy i otwartość na nowe idee – stają się inspiracją dla kształcenia kolejnych pokoleń naukowców. Różnorodność kadry naukowej oraz współpraca m.in. z Narodowym Bankiem Polskim, którego eksperci pełnią rolę mentorów, zapewnia studentom merytoryczne wsparcie.

Szkoła przyciąga uczonych z renomowanych instytucji z całego świata, takich jak Princeton, Oxford, Harvard czy NASA, co pozwala na wymianę myśli i doświadczeń, a także świadczy o jej międzynarodowych aspiracjach. W erze cyfrowej, gdzie zmiany następują szybciej niż kiedykolwiek wcześniej, SGMK kładzie szczególny nacisk na praktyczne wykorzystanie wiedzy. Uczelnia kształci nie tylko teoretyków, ale również praktyków, gotowych zmierzyć się z wyzwaniami przyszłości. Dzięki temu, studenci SGMK stają się ekspertami gotowymi na konfrontację w zmieniającym się świecie.

SKMG współpracuje blisko z Akademią Kopernikańską, a prezydium tej ostatniej stanowi Radę Naukową uczelni. O korzyściach, które daje taka współpraca opowiadał rektor Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika dr Piotr Turek na konferencji prasowej przybliżającej ideę organizowanego przez uczelnię kongresu Futurist of The Year 2024.

– Udaje nam się realizować tak niesamowite projekty, i docierać do międzynarodowych wybitnych postaci ze swaita nauki w dużej mierze dzięki Akademii Kopernikańskiej, któej członkami są wybitni naukowcy, m.in. laureaci nagrody Nobla, czy wykładowcy z wielkich placówek dydaktycznych z całego świata – mówił dr Turek. – Ich zaplecze naukowe, polecanie nas i proponowanie w swoich gremiach sprawia, że jesteśmy w stanie z takim rozmachem realizować nasze projekty i jesteśmy w stanie budować tę uczelnię w sposób międzynarodowy – dodał.

Rektor SGMK podkreślał, że wyjątkowość oferty uczelni „tkwi w trzech słowach – międzynarodowość, interdyscyplinarność i wysoka jakość”. – To sprawia, że my nie konkurujemy z nikim w kraju. Staramy się sprowadzić Harvard do Polski, żeby wybitne jednostki nie wyjeżdżały do Bostonu. Chcemy zbudować ofertę, która za kilka lat sprawi, że wybitni liderzy będą mogli studiować tutaj, w kraju i będą mieli dostęp do wielkiej, międzynarodowej jakości – podkreślił.

Jedna szkoła, pięć miast

W roku akademickim 2023/2024 naukę w Szkołach Doktorskich rozpoczęło blisko 60 doktorantów. Kształcenie doktorantów trwa sześć semestrów i kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej.

Mieszcząca się w Warszawie siedziba główna szkoły integruje działalność Kolegiów działających w pięciu miastach: Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie, Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie. Stanowią one wydziały zamiejscowe jednostki naukowej. Każde z nich będzie skupiać się na jednej dyscyplinie, w której osiągnięcia miał Mikołaj Kopernik.

– O roku prężnego działania udało nam się wiele osiągnąć. Zbudowaliśmy bardzo silne fundamenty naszej uczelni. Jest to pięć kolegiów, w których kształcimy w tym momencie w sześciu dziedzinach. Są to filozofia, teologia, nauki medyczne, nauki prawne, ekonomia i finanse. Już niebawem do tego grona dołączy też astronomia – przybliża dyrektor ds. Naukowych i Edukacyjnych SGMK Katarzyna Ciechowicz. – W tym momencie w zasadzie wszystkie nasze kolegia prowadza zajęcia w ramach szkoły doktorskiej i realizują zarówno misję interdyscyplinarności, jak również misję międzynarodowości. Dowodem tego są, chociażby ostatnie zajęcia, które były prowadzone przez światowej sławy profesorów Harolda Jamesa z Princeton University oraz Petera C. Bishopa z University of Houston – wskazuje.

Czym zajmują się poszczególne Kolegia SGMK?

Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu stanowi centrum naukowej innowacji w dziedzinie astronomii i oferuje unikalne możliwości dla przyszłych doktorantów, zapewniając indywidualizowaną opiekę naukową. Uczelnia daje studentom możliwość zakładania własnych startupów, dbając nie tylko o stronę teoretyczną, ale i praktyczną tych przedsięwzięć. Placówka ma stanowić miejsce, dzięki któremu uczestnicy zajęć uzyskają dostęp do ekspertów z całego świata, bez konieczności wyjeżdżania za granicę.

Kolejnym na liście jest Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie, którego program kształcenia obejmuje zagadnienia związane z komercjalizacją badań naukowych, etyką ich prowadzenia, podstawami Evidence-Based Medicine oraz prawem medycznym. Absolwent będzie wyposażony w wiedzę z różnych dziedzin nauki, pozwalającą mu twórczo identyfikować i formułować, a także innowacyjne rozwiązywać złożone problemy.

W Lublinie działa z kolei Kolegium Nauk Prawnych, którego celem jest wprowadzenie do polskich środowisk prawnych nowych, dobrze wykształconych kadr. Program obejmuje m.in. metodologię nauk prawnych, ekonomiczną analizę prawa, etykę w pracy badawczej, a także zagadnienia związane z historią prawa oraz prawem autorskim.

Nauka nawiązuje do średniowiecznych relacji mistrz-uczeń

Kolegium Filozofii i Teologii, będące częścią Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika, oferuje kształcenie w dwóch dyscyplinach: filozofii oraz naukach teologicznych. Program dla doktorantów daje możliwość wspólnej pracy nad rozwijaniem kompetencji badawczych w nawiązaniu do tradycji uniwersyteckiej relacji między mistrzem a uczniem. Zaproszenie do współpracy uczonych z zagranicy ma na celu odtworzenie średniowiecznego przepływu myśli i idei. Program kształcenia obejmuje m.in. etykę w pracy badawczej, filozofię nauki, a także zagadnienia związane z teorią argumentacji czy hermeneutyką.

Ostatnim jest Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, które w ramach Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika w Warszawie oferuje różnorodne programy studiów, w tym Szkołę Doktorską, kurs MBA (Master of Business Administration) we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim oraz studia pierwszego stopnia i magisterskie.

Głównym celem Kolegium jest przygotowanie absolwentów do samodzielnego prowadzenia badań naukowych oraz promowania wolności debaty akademickiej. Program kształcenia wzmacnia także cechy charakteru, przygotowując studentów do aktywnego udziału w życiu zawodowym i społecznym.

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika prowadzi studia MBA

Studia podyplomowe MBA mają zapewnić uczestnikom aktualną wiedzę tematyczną opartą na praktycznych doświadczeniach. Ich program skierowany jest do kadry zarządzającej, w tym członków organów statutowych, dyrektorów spółek handlowych i menedżerów, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ekonomii, finansów i bankowości. Szkoła kształci obecnie 70 studentów Akademii MBA.

Za najwyższą jakość kształcenia na wymienionych Kolegiach odpowiadać ma kadra SGMK. Należą do niej nobliści, elita uczelni światowych, wybitni polscy naukowcy łączący badania z praktyką gospodarczą. W jej skład wchodzą m.in. członkowie Rady Naukowej Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania SGMK Harold James, Leon Podkaminer i Grażyna Ancyparowicz, a także dziekani i prodziekani poszczególnych Kolegiów – Fabrizio Giulimondi, Marios Loukas, Andrzej Rynkiewicz, Andrzej Niedzielski, Mirosław Lenart czy Saša Horvat.

W ramach SGMK działa też Szkoła Doktorska, która posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora oraz doktora habilitowanego w kilku dyscyplinach naukowych, obejmujących ekonomię, prawo, filozofię, teologię, astronomię i nauki medyczne. Głównym jej celem jest przygotowanie doktorantów do prowadzenia procesów badawczych, realizowanie projektów naukowych oraz przekazywanie najnowszej wiedzy na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji. Absolwenci będą potrafili prowadzić dialog naukowy, pisać teksty naukowe, stosować metody badawcze oraz działać w zespołach. Dodatkowo posiądą umiejętności prezentacji danych, komunikacji cyfrowej i implementacji wiedzy w praktyce.


Polska nauka
śladami Kopernika

Przeczytaj inne artykuły poświęcone polskiej nauceProjekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”
Źródło: WPROST.pl