MSWiA planuje zmiany w ustawie o policji. Pojawi się jednostka do walki z terroryzmem?

MSWiA planuje zmiany w ustawie o policji. Pojawi się jednostka do walki z terroryzmem?

Funkcjonariusze służb specjalnych, zdj. ilustracyjne
Funkcjonariusze służb specjalnych, zdj. ilustracyjne / Źródło: Fotolia / wellphoto
Nowelizacja ustawy o policji zakłada powołanie specjalnej jednostki do walki z terroryzmem. Nowa formacja ma wspierać funkcjonariuszy w warunkach szczególnego zagrożenia, wymagającego specjalistycznej taktyki działania.

„Projektowana zmiana ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) ma na celu zapewnienie skutecznych mechanizmów działania jednostek organizacyjnych Policji, właściwych w zakresie realizacji działań kontrterrorystycznych” – czytamy w informacjach o przyczynach wprowadzenia projektu. Osobą odpowiedzialną za jego opracowanie jest wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński.

„Przewidywane jest utworzenie służby odpowiedzialnej za prowadzenie działań przeciwko terroryzmowi oraz wspieranie działań jednostek organizacyjnych Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Nowo powołana służba składać będzie się z centralnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji, Biura Operacji Antyterrorystycznych, zwanego dalej »BOA«, oraz samodzielnych pododdziałów” – zakłada projekt.

Z danych wynika, że BOA ma w pełni odpowiadać za przygotowywanie i realizację akcji przeciwdziałania terroryzmowi. Nowa jednostka może w swoich akcjach uzyskać pierwszeństwo przed krokami podjętymi przez inne wydziały policji. Projekt przewiduje również „możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych, w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności, policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa”.

Funkcjonariusze BOA mają dysponować wszelkimi dostępnymi środkami, podczas wykonywania obowiązków. Przypomniano, że podobne rozwiązania zastosowano już w ustawach regulujących funkcjonowanie takich służb jak Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

„Dodatkowo, w celu zapewnienia odpowiedniego doboru kadry kierowniczej w służbie kontrterrorystycznej, projekt przewiduje objęcie kandydatów na stanowisko dowódcy BOA i jego zastępców, a także dowódców samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji i ich zastępców, procedurą weryfikacji” – czytamy w projekcie ustawy.

Czytaj także

 0