Temat: Unia Europejska

Unia Europejska

Flaga UE przed siedzibą KE
Flaga UE przed siedzibą KE / Źródło: Fotolia / fot. Andrey Kuzmin
Unia Europejska to gospodarczo-polityczny związek 28 demokratycznych państw europejskich. Powstała na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht. Polska dołączyła do UE 1 maja 2004 r.

Traktat o Unii Europejskiej, czyli tzw. traktat z Maastricht podpisano 7 lutego 1992 r. Na mocy tego dokumentu 1 listopada 1993 r. powstała Unia Europejska. Traktat zmienił Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG) na Wspólnotę Europejską. W Maastricht rozszerzono zakres wspólnej polityki gospodarczej i opracowano harmonogram wprowadzenia Unii Gospodarczo-Walutowej. Jej efektem było wprowadzanie wspólnej waluty euro od 1999 r. Kolejną ważną umową był tzw. traktat amsterdamski z 2 października 1997 r., który zmieniał część ustaleń z Maastricht.

26 lutego 2001 r. podpisano tzw. traktat nicejski reformujący instytucje unijne w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania po kolejnym rozszerzeniu UE. Na szczycie w Nicei proklamowano również Kartę praw podstawowych UE, mającą gwarantować prawa człowieka i swobody obywatelskie.

W 2012 r. Unia Europejska otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Komitet Noblowski w uzasadnieniu wskazał „stabilizującą rolę odegraną przez UE, która pomogła przekształcić większość Europy z kontynentu wojen w kontynent pokoju”.

Polska w Unii Europejskiej

16 kwietnia 2003 r. przedstawiciele rządów 15 państw członkowskich i 10 kandydujących podpisali w Atenach Traktat Akcesyjny rozszerzający Unię. 1 maja 2004 r. doszło do największego rozszerzenia w historii UE — do wspólnoty dołączyło 10 krajów: Estonia, Łotwa, Litwa, Polska, Czechy, Słowacja, Węgry, Słowenia, Malta oraz Cypr.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej

 • Austria
 • Belgia
 • Bułgaria
 • Chorwacja
 • Cypr
 • Czechy
 • Dania
 • Estonia
 • Finlandia
 • Francja
 • Grecja
 • Hiszpania
 • Holandia
 • Irlandia
 • Litwa
 • Luksemburg
 • Łotwa
 • Malta
 • Niemcy
 • Polska
 • Portugalia
 • Rumunia
 • Słowacja
 • Słowenia
 • Szwecja
 • Węgry
 • Wielka Brytania
 • Włochy

Najważniejsze stanowiska w UE

 • Przewodniczący Rady Europejskiej:
 • Przewodniczący Parlamentu Europejskiego: Antonio Tajani
 • Przewodniczący Komisji Europejskiej: Jean-Claude Juncker
 • Wiceprzewodnicząca Komisji, wysoki przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa: Federica Mogherini
 • Przewodniczący Europejskiego Banku Centralnego: Mario Draghi

Cele Unii Europejskiej

Najważniejsze cele Unii Europejskiej obejmują m.in. zagwarantowanie wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości w przestrzeni bez granic wewnętrznych, promowanie zrównoważonego rozwoju opartego na trwałym wzroście gospodarczym i stabilności cen, na wysoce konkurencyjnej gospodarce rynkowej umożliwiającej pełne zatrudnienie i postęp społeczny oraz na ochronie środowiska oraz wspieranie pokoju, wartości UE i dobrobytu obywateli UE.

Ponadto Unia Europejska ma też na celu ochronę bogatej różnorodności kulturowej i językowej, wspieranie postępu naukowo-technicznego czy ustanowienie unii gospodarczej i walutowej, której walutą jest euro.

Wartości Unii Europejskiej

Wartości UE są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, w których najważniejsze są włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i niedyskryminacja. Wartości te mają być integralną częścią europejskiego stylu życia: godność człowieka, wolność, demokracja, równość, praworządność, prawa człowieka. Te cele i wartości stanowią podstawę UE i są określone w traktacie lizbońskim oraz w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej.

Powiązane teksty