"Czy Barack Obama wygrałby wybory prezydenckie w Polsce?" – konkurs "Wprost" i ambasady USA

"Czy Barack Obama wygrałby wybory prezydenckie w Polsce?" – konkurs "Wprost" i ambasady USA

Dodano:   /  Zmieniono: 
Barack Obama (fot. White House) 
Tygodnik „Wprost” wraz z Ambasadą USA w Polsce organizuje XIII edycję konkursu dla młodych dziennikarzy. Tym razem temat pracy konkursowej brzmi: „Czy Barack Obama wygrałby wybory prezydenckie w Polsce?”. Odpowiedź na to pytanie, wraz z uzasadnieniem w formie krótkiego eseju, może być przepustką do kariery dziennikarskiej. Główną nagrodą w konkursie jest bowiem trzytygodniowe stypendium w Missouri School of Journalism. Na zwycięzców czekają również staże w redakcji tygodnika „Wprost”.
Prace konkursowe oceni jury, któremu przewodniczy redaktor naczelny „Wprost" Tomasz Lis. Prace młodych dziennikarzy oceniać będą również Elaine Margaret Monaghan - dziennikarka, małżonka ambasadora USA w Polsce, pisarz Janusz Głowacki oraz publicystka Agata Passent. W konkursie mogą wziąć udział osoby, które nie ukończyły 25 lat i które prześlą do redakcji liczący do 10 000 znaków esej zawierający odpowiedź na konkursowe pytanie. Eseje można przesyłać na adres redakcji tygodnika do 6 czerwca 2011 r. (prace można przesyłać pocztą, na adres: Magdalena Buczek, „Wprost", ul. Domaniewska 39 a, budynek Horizon Plaza, 02–672 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs dla młodych dziennikarzy"; lub na adres poczty elektronicznej redakcji: [email protected]).

Konkurs  „Wprost" i ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce dla młodych dziennikarzy jest organizowany od 1998 r. W poprzednich edycjach uczestniczyło prawie 2000 młodych ludzi, studentów dziennikarstwa, a także kierunków niezwiązanych z mediami. Ideą konkursu jest promowanie młodych ludzi, którzy uważnie obserwują otaczającą ich rzeczywistość, potrafią ją analizować i umieją o niej pisać mądrze i z pasją. Dzięki udziałowi w konkursie młodzi adepci dziennikarstwa mają okazję pokazać swój talent, a jeśli ich prace znajdą uznanie jury – zyskują szanse na rozwój zawodowy pod okiem doświadczonych kolegów. 

Patronem medialnym konkursu jest Radio Kampus.

Redakcja


Regulamin konkursu tygodnika „Wprost" i Ambasady USA w Polsce
(dalej zwany „Regulaminem)

§ 1
Postanowienia ogólne

1.    Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w na najciekawszy tekst dziennikarski dotyczący szeroko rozumianych relacji polsko–amerykańskich (dalej zwany „Konkursem").
2.    Organizatorami Konkursu są:
a)    Agencja Wydawniczo – Reklamowa WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 000008283, NIP: 779-00-01-166, kapitał zakładowy 50 000 zł,
b)    Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 29/31 w Warszawie (00-540).
3.    Celem Konkursu jest wyłonienie i wytypowanie najciekawszego i najbardziej wyczerpującego tekstu dotyczącego tematu: „Czy Barack Obama wygrałby wybory prezydenckie w Polsce?"

§ 2
Warunki uczestnictwa

1.    Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich miłośników i adeptów dziennikarstwa urodzonych po 1 stycznia 1986 r.
2.    Każdy uczestnik może wysłać maksymalnie jeden tekst na temat określony w ust. 3 § 1 niniejszego regulaminu.
3.    Do Konkursu zakwalifikowane zostaną teksty wyłącznie niepublikowane wcześniej w środkach masowego przekazu, w szczególności w prasie oraz internecie.
4.    Tekst powinien mieć formę publicystyczną bądź reportażową.
5.    Objętość tekstu nie może przekraczać 10 000 (dziesięć tysięcy) znaków, łącznie ze spacjami.
6.    Tekst powinien być opisany imieniem, nazwiskiem oraz datą urodzenia autora.
7.    Do tekstu należy dołączyć CV (życiorys), zawierający w szczególności informacje dotyczące wykształcenia uczestnika, znajomości języków obcych, ewentualnego zatrudnienia oraz zainteresowań. CV powinno również zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb konkursu „Walcz o staż" organizowanego przez  AWR WPROST Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-672), ul. Domaniewska 39a oraz Ambasadę Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce z siedzibą przy Al. Ujazdowskich 29/31 w Warszawie (00-540), zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883."
8.    Niepełnoletni uczestnik Konkursu, oprócz pracy konkursowej oraz danych wskazanych w ust. 6-7 niniejszego paragrafu, zobowiązany jest do nadesłania wraz z pracą konkursową oświadczenia podpisanego przez opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w Konkursie. Udzielenie niniejszej pisemnej zgody jest równoznaczne z akceptacją wszelkich postanowień i oświadczeń zawartych w Regulaminie.
9.    Brak  zgody, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu skutkuje nie dopuszczeniem do udziału w Konkursie.

§ 3
Termin i warunki dostarczania tekstów

1. Teksty konkursowe należy nadsyłać do dnia 6 czerwca 2011 r. włącznie, na adres redakcji:
Magdalena Buczek
„Wprost"
ul. Domaniewska 39 a
budynek Horizon Plaza
02 – 672 Warszawa
z dopiskiem: „Konkurs dla młodych dziennikarzy"
lub na adres poczty elektronicznej redakcji" [email protected].
2. W przypadku tekstów wysyłanych drogą listowną, decyduje data wpływu korespondencji do redakcji, a nie data stempla pocztowego.
3. Teksty dostarczone redakcji po terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu nie będą uczestniczyły w Konkursie.
4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od upływu daty do wysyłania zgłoszeń konkursowych. Dokładny termin rozstrzygnięcia Konkursu i Gali finałowej podany zostanie na stronie www.wprost24.pl/konkurs .

§ 4
Zasady przyznawania nagród

1.    O wyłonieniu zwycięzców Konkursu zadecyduje powołana specjalnie w tym celu Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją.
2.    Na czele Komisji stoi redaktor naczelny tygodnika „Wprost" - Pan Tomasz Lis.
3.    Organizatorzy przewidują nagrody dla zwycięzców Konkursu, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu.
4.    Decyzja Komisji jest ostateczna.
5.    Najciekawsze prace zostaną zaprezentowanie na stronie internetowej serwisu Infotuba, pod adresem: www.infotuba.pl.
6.    Nagrody zostaną wręczone w terminie ogłoszonym przez Komisję Konkursową w siedzibie Ambasadora Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce w Warszawie. O dokładnej dacie wręczenia nagród laureaci Konkursu zostaną powiadomieni drogą telefoniczną i mailową.
7.    Warunkiem uzyskania I nagrody w Konkursie jest znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej komunikatywnym. Znajomość języka angielskiego sprawdzona zostanie podczas rozmowy z autorami trzech najlepszych prac konkursowych.
8.    W przypadku stwierdzenia braku znajomości języka angielskiego przez autora najlepszego tekstu, otrzymuje on II nagrodę, a nagroda I automatycznie przechodzi na autora, którego tekst wytypowany był do nagrody II.
9.    W przypadku stwierdzenia braku znajomości języka angielskiego przez autora wytypowanego do nagrody II, otrzymuje on III nagrodę, a nagroda II automatycznie przechodzi na autora, którego tekst wytypowany był do nagrody III i konsekwentnie dalej aż do ostatecznego wyłonienia zwycięzcy.

§ 5
Nagrody

1.    I nagrodą w Konkursie jest trzytygodniowe stypendium w amerykańskiej szkole dziennikarskiej „The Missouri School of Journalism". Koszty nauki, transportu i akomodacji pokrywają Organizatorzy.
2.    Szczegóły wykorzystania I nagrody przekaże laureatowi Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.
3.    II i III nagrodę w konkursie stanowią urządzenia Tablet PC – przenośne komputery osobiste.
4.    Trzech laureatów oraz pozostałych 7 autorów najlepszych tekstów otrzyma bezpłatne zaproszenia na galę „Człowiek Roku Wprost 2011".
5.    Na autorów 10 najlepszych tekstów czekają staże w tygodniku „Wprost".
6.    Fundatorem I nagrody jest Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Polsce.
7.    Fundatorem II i III nagrody oraz nagród, o których mowa w ust. 4-5 niniejszego paragrafu jest Agencja Wydawniczo – Reklamowa „Wprost" Sp. z o.o.

§ 6
Prawa autorskie

1.     Wyłączną odpowiedzialność za treść przesyłanych tekstów ponoszą osoby, które je przesłały. W szczególności uczestnik poprzez przystąpienie do niniejszego Konkursu oświadcza iż:
a) przesłany tekst nie narusza obowiązującego prawa, w szczególności czyichkolwiek autorskich praw majątkowych,
b) jest uprawniony do przesłania tekstu oraz spełnia warunki udziału w Konkursie,
c) przesłany tekst nie powstał w wyniku przestępstwa bądź innego naruszenia prawa.
2.    W przypadku niezgodności z prawdą powyższych oświadczeń, uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności zobowiązuje się pokryć w całości ewentualną szkodę oraz wszelkie udokumentowane koszty. Ponadto, w przypadku skierowania roszczeń przeciwko Organizatorom, przejmie ich odpowiedzialność za te roszczenia oraz zobowiązuje się do naprawienia wszelkich udokumentowanych szkód i do pokrycia wszelkich udokumentowanych kosztów poniesionych przez Organizatorów w związku ze zgłoszeniem takich roszczeń.
3. Z dniem przystąpienia do niniejszego Konkursu, uczestnicy zobowiązują się przenieść na Organizatorów wszelkie prawa autorskie majątkowe do tekstów konkursowych dostarczonych Organizatorom oraz do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania w kraju i za granicą, na wszystkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.po 904 ze zm.), w szczególności na portalach internetowych AWR Wprost oraz na polu eksploatacji związanym z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową, w tym prawo do:
a) wyłącznego używania i wykorzystywania tekstów będących przedmiotem Konkursu, w zakresie wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej,
b) zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu tekstów na nośnikach elektronicznych,
c) wprowadzania do obrotu, wydawania i rozpowszechniania materiałów promocyjnych i reklamowych,
d) wprowadzania do pamięci komputera i umieszczania w sieci internetowej.
3. Zwycięzca Konkursu zobowiązuje się nie zgłaszać żadnych roszczeń względem Organizatorów Konkursu z tytułu wykorzystania przez nich tekstu dostarczonego do Konkursu.
4.    Każdy z uczestników poprzez udział w Konkursie wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w różnych polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz.po 904 ze zm.).

§ 7
Reklamacje

1.    Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania niniejszego Konkursu, uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie do dnia 30 czerwca 2011 r. na adres wskazany w § 3 ust. 1 niniejszego Regulaminu. Reklamacje zgłoszone po tym terminie nie będą rozpatrywane.
2.    W przypadku uczestników niepełnoletnich reklamacje mogą być zgłaszane przez ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych.
3.    O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data wpływu do redakcji. Koszty przesłania reklamacji ponosi uczestnik bądź jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny.
4.    Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz dokładny opis powodu reklamacji. Reklamacje nie zawierające w/w danych nie będą rozpatrywane.
5.    Organizator rozstrzyga reklamację zgłoszoną w terminie i zawierającą dane wskazane w ust. 4 powyżej, w ciągu 14 od jej otrzymania i powiadamia reklamującego drogą mailową lub listowną o jej rozstrzygnięciu.
6.    Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.

§ 8
Postanowienia końcowe

1.    Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia Konkursu bez podawania przyczyn.
2.    W przypadku powzięcia przez Organizatora informacji lub uzasadnionego podejrzenia, iż praca nadesłana do udziału w Konkursie nie została stworzona przez uczestnika, który ją nadesłał, Organizator zastrzega sobie prawo dyskwalifikacji takiego uczestnika.
3.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu bez podawania przyczyn. O niniejszej zmianie Organizator poinformuje na stronie  www.wprost.pl/konkurs. Nowy Regulamin obowiązuje od chwili jego zamieszczenia na wskazanej stronie www.
4.    Wykładnia Regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów.
5.    Nagrody, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
6.    Obowiązki podatkowe wynikające z organizacji Konkursu obciążają Organizatorów.
7.    Nagrody o wartości nieprzekracząjącej 760,00 zł są zwolnione z podatku od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26.07.1991 r. (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. Nr 51 poz. 307).
Galeria:
Konkurs Walcz o staż