Ciepły posiłek i niezbędna żywność. Samorządy zapewniają pomoc osobom w kwarantannie

Ciepły posiłek i niezbędna żywność. Samorządy zapewniają pomoc osobom w kwarantannie

Stołeczna policja kontrolująca osoby w kwarantannie
Stołeczna policja kontrolująca osoby w kwarantannie Źródło: KSP
Z powodu epidemii koronawirusa kilkadziesiąt tysięcy osób zostało objętych kwarantanną. Część z nich to osoby samotne, czy starsze, które bez pomocy państwa nie mogłyby zapewnić sobie codziennych posiłków. Sprawdziliśmy, jak taka pomoc wygląda i komu oraz na jakich zasadach jest udzielana.

Ze względu na epidemię , poszczególni wojewodowie w trybie przewidzianym w tzw. specustawie koronawirusowej polecili przedstawicielom samorządów, kierownikom jednostek pomocy społecznej oraz komendantom poszczególnych służb zapewnienie pomocy osobom które pozostają w kwarantannie i nie mają możliwości poradzenia sobie samemu w tej sytuacji. W szczególności chodzi o zapewnienie pomocy osobom starszym, samotnym i z niepełnosprawnościami.

Kolejne kroki, którymi kierują się w swoich działaniach samorządy zawiera instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną. Zgodnie z nią sanepid kwalifikując osobę do objęcia kwarantanną domową przekazuje informację do lokalnego ośrodka pomocy społecznej, który ma za zadanie zweryfikować czy dana osoba wymaga pomocy żywnościowej.

Osoby potrzebujące pomocy mogą zgłosić się do ośrodka same, korzystając m.in. z listy ośrodków właściwych dla swojego miejsca zamieszkania opublikowanej na rządowych stronach. Również funkcjonariusze policji sprawdzający, czy poszczególne osoby przebywają na kwarantannie mają za zadanie zwracać szczególną uwagę na osoby starsze, samotne i z niepełnosprawnościami, a informacje o nich przekazywać lokalnym ośrodkom pomocy społecznej.

Ośrodki mając listę osób potrzebujących pomocy kontaktują się z jedną z organizacji wskazanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (to np. Caritas, Polski Czerwony Krzyż, Banki Żywności) i przekazują jej informację o zapotrzebowaniu na konkretne produkty spożywcze.

Posiłki i produkty żywnościowe są dostarczane przez osoby wyznaczone w danej gminie, we współpracy z wolontariuszami organizacji pozarządowych i służbami. OPS przekazują informację w jakie miejsce należy dostarczyć produkty żywnościowe do jednostek Straży Miejskiej bądź Gminnej, Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojsk Obrony Terytorialnej, czy Policji.

Dostarczanie żywności osobom w kwarantannie – grafika przesłana przez Małopolski Urząd Wojewódzki

Osoby pozostające w kwarantannie w zależności od potrzeb m.in. na mocy ustawy o pomocy społecznej mogą liczyć na otrzymanie pomocy w postaci jednego gorącego posiłku dziennie, czy w postaci produktów żywnościowych. Zgodnie z zapisami ustawy w sytuacji kryzysowej występującej na skalę masową, a także w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej albo zdarzenia losowego pomoc nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej, a poniesione wydatki nie podlegają zwrotowi.

I tak na przykład według danych, które otrzymaliśmy od Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego na dzień 19 marca w województwie małopolskim wśród osób objętych kwarantanną domową nałożoną przez sanepid 12 osób korzystało ze wsparcia w formie posiłku, 15 osób korzystało ze wsparcia w formie dostarczenia produktów żywnościowych na mocy ustawy o pomocy społecznej, a 5 osób korzystało ze wsparcia w formie żywności innej niż wskazana powyżej.

Urzędy Wojewódzkie pytaliśmy też o źródła finansowania takiej pomocy. Mazowiecki Urząd Wojewódzki wskazał, że pomoc żywnościowa dla osób potrzebujących może być udzielana z różnych źródeł, m.in. z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014–2020, czy ze środków przeznaczonych na realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu".

Kolejnym ważnym zagadnieniem związanym z pomocą społeczną w kontekście epidemii koronawirusa jest sytuacja osób bezdomnych. Luleski Urząd Wojewódzki poinformował nas, że w tym zakresie wojewoda polecił współpracę służb patrolujących z ośrodkami pomocy społecznej oraz sanepidem, polegającą na przekazywaniu informacji o osobach bezdomnych z podejrzeniem zarażenia wirusem, w celu sprawnego przeprowadzenia działań związanych z diagnozą i ewentualnym leczeniem lub kwarantanną takich osób. Ponadto lokalne samorządy mają zadbać o przygotowanie przez właściwe placówki wsparcia osób bezdomnych miejsc oraz personelu na potencjalne przypadki pojawienia się osób chorych lub z podejrzeniem zachorowania na COVID-19.

Czytaj też:
Aplikacja „Kwarantanna domowa” ma ułatwić kontrolę osób poddanych kwarantannie

 0

Czytaj także