"Polacy mają dość pańskiej gry". Tusk w ogniu pytań

"Polacy mają dość pańskiej gry". Tusk w ogniu pytań

Donald Tusk (fot. PAP/Leszek Szymański)
O wydłużenie urlopów macierzyńskich, dług publiczny czy refundowanie in vitro z budżetu państwa pytają w piątek po południu posłowie premiera Donalda Tuska. Sejm zajmuje się wnioskiem premiera o wyrażenie rządowi wotum zaufania.

Marszałek Sejmu Ewa Kopacz (PO) poinformowała, że do zadania pytania zgłosiło się 63 posłów, blok głosowań rozpocznie się ok. godz. 17. Sejm będzie głosował m.in. wniosek o wotum zaufania dla rządu, jak i wniosek Solidarnej Polski o odrzucenie informacji przedstawionej przez premiera.

Pytań nie zadają politycy PO, PiS i PSL. Przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak powiedział, że posłowie jego klubu nie będą zadawać pytań, bo - jak tłumaczył - nie ma to sensu. - W przemówieniu premiera nie było nic przełomowego, Tusk znowu obiecywał. Problem polega na tym, że jest po prostu niewiarygodny - podkreślił.

Tusk złożył wniosek o wotum zaufania na zakończenie wygłoszonego rano w Sejmie wystąpienia o dotychczasowych dokonaniach rządu i planach na 2013 r.

Piotr Chmielowski (Ruch Palikota) pytał Tuska, czy zaproponowane przez niego wydłużenie urlopu macierzyńskiego (z 6 do 12 miesięcy) ma związek z tym, że oczekuje następnych wnuków. Artur Ostrowski (SLD) chciał wiedzieć, czy rząd zamierza odebrać nauczycielom ich prawa wynikające z Karty Nauczyciela i czy rząd zwiększy subwencje oświatową, aby ratować polskie szkoły.

Według Piotra Szeligi (SP) Polacy mają dość obiecanek. - Zniszczył pan polskie stocznie, firmy budowlane, likwiduje pan szkoły, zamyka pan posterunki policji, wyprzedaje pan majątek narodowy. Polacy żyją w skrajnym ubóstwie. Polacy mają dość pańskiej gry, PR i kolejnych pustych obiecanek - zwracał się poseł do szefa rządu.

Tadeusz Iwiński (SLD) zauważył, że za największą przyczynę kryzysu demograficznego uznaje się brak mieszkań, a w zeszłym roku zbudowano ich około 130 tys. - Czy nie sądzi pan, że należy przygotować i wdrożyć długofalowy narodowy program budowy mieszkań? - pytał. - O ile wzrósł dług publiczny w okresie pana rządów? - chciał wiedzieć Józef Rojek (SP).

Artur Górczyński (Ruch) podkreślił, że zapoznał się z zestawieniem dotyczącym tego, co udało się już wykonać z zapowiedzi z expose szefa rządu z 2011 roku. - Wynika z tego, że jak rząd mówi, że zabierze, to zabierze, a jak rząd mówi, że da - to mówi - mówił poseł.

Tomasz Kamiński (SLD) dopytywał, kiedy metoda zapłodnienia in vitro będzie refundowana z budżetu państwa. W ocenie Kamińskiego, jedyne, co udało się rządowi Donalda Tuska, to wydłużenie wieku emerytalnego, zwiększenie liczby urzędników i wzrost bezrobocia. Z kolei Grzegorz Napieralski (SLD) zwracał uwagę na inwestycje w nowe technologie. Pytał czy rząd ma plan zwiększenia środków na badania. - Co stało się z projektem e-edukacja, co stało się z obietnicą, że od września każde dziecko w szkole otrzyma komputer? - dopytywał Napieralski.

zew, PAP

Czytaj także

 4
 • LIBERALNY c h l e w   IP
  Oni(PO-lszewia) nie są już na­wet w sta­nie wy­krze­sać z sie­bie ko­lej­nych kłam­li­wych ha­seł w sty­lu „Zie­lo­na wy­spa” czy „Dru­ga Ir­lan­dia”, by po­rwać ni­mi swo­ich zwo­len­ni­ków.

  Po to, by prze­trwać, mu­szą ten swój strach o wła­sne tył­ki za­szcze­pić in­nym i przed­sta­wić Kon­fe­de­ra­cję Otwar­tych Serc, za­wią­za­ną 29 wrze­śnia, ja­ko za­gro­że­nie.

  Po jed­nej stro­nie ma­my więc świa­do­mą część na­ro­du po­łą­czo­ną ha­słem Bóg Ho­nor Oj­czy­zna, a po dru­giej – wy­na­ro­do­wio­nych re­ne­ga­tów, dla któ­rych spo­iwem jest strach przed od­po­wie­dzial­no­ścią i od­sta­wie­niem od kon­fi­tur.

  Tyl­ko czy ta pięk­na ma­ni­fe­sta­cja Wol­nych Po­lków mo­że ko­go­kol­wiek prze­ra­zić?

  Ko­go tak na­praw­dę po­win­ni się bać zwo­len­ni­cy Tu­ska i fe­raj­ny? Czy lu­dzi do­ma­ga­ją­cych się wol­no­ści sło­wa, god­nej pra­cy, praw­dy i uczci­wo­ści?

  My­ślę, że oni za­czną wkrót­ce się bać swo­je­go do­tych­cza­so­we­go ido­la Tu­ska, cy­nicz­ne­go zim­ne­go dra­nia i ma­ni­pu­la­to­ra oraz je­go po­ma­gie­rów i tej ca­łej me­dial­nej sprze­daj­nej kla­ki słu­żą­cej es­ta­bli­sh­men­to­wi III RP.
  • LIBERALNY c h l e w   IP
   lata 2007-2012 to 21 000 S A M O B Ó J S T W w Polsce (rządzonej przez KONWEKTYKL -tusk/komorowski/merkel/putin/sikorski
   • L I B E R A L N Y c h l e w   IP
    Ko­go tak na­praw­dę po­win­ni się bać zwo­len­ni­cy Tu­ska i fe­raj­ny? Czy lu­dzi do­ma­ga­ją­cych się wol­no­ści sło­wa, god­nej pra­cy, praw­dy i uczci­wo­ści? My­ślę, że oni za­czną wkrót­ce się bać swo­je­go do­tych­cza­so­we­go ido­la Tu­ska, cy­nicz­ne­go zim­ne­go dra­nia i ma­ni­pu­la­to­ra oraz je­go po­ma­gie­rów i tej ca­łej me­dial­nej sprze­daj­nej kla­ki słu­żą­cej es­ta­bli­sh­men­to­wi III RP.
    • 21 000 samobójstw od 2007-2012 roku !!!!!!!!!   IP
     p e ł z a j ą c y ZAMCH NA POLSKĄ Państwowość ROZPOCZĘTY w 2007 roku trwa ......LIBERALNY c h l e w PO-dobnie jak KOMUNA STOCZYŁ JUZ 1/5 SPOŁECZEŃSTWA W NIEBYT