Grupa Enea: stabilne wyniki finansowe i operacyjne w I kw. 2024 r.
Artykuł sponsorowany

Grupa Enea: stabilne wyniki finansowe i operacyjne w I kw. 2024 r.

Elektrownia wiatrowa Bardy
Elektrownia wiatrowa Bardy Źródło: Enea
Wyniki Grupy Enea po I kwartale 2024 r. stanowią potwierdzenie stabilnej pozycji koncernu na rynku. Enea odnotowała przyrost wartości zysku z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa (EBITDA) Grupy, zysku netto oraz poprawę wskaźnika dług netto/EBITDA. Poprawiła wynik zysku operacyjnego w ujęciu do analogicznego okresu ub. roku w trzech z czterech kluczowych segmentów działalności.

W 2024 r. Enea ma się koncentrować na realizacji planu CAPEX, co pozwoli skutecznie przeprowadzić Grupę przez proces zielonej transformacji. Jak mówi Grzegorz Kinelski, prezes Enei,priorytetem nowego zarządu jest adaptacja organizacji do dynamicznie zmieniającego się otoczenia oraz przygotowanie na wyzwania transformacji.

– Chcemy być gotowi do wdrażania innowacyjnych rozwiązań zarządczych oraz nowych technologii i budowy nowoczesnego parku generacji energii ze źródeł OZE, które będą wspierać zrównoważony rozwój i odpowiadać na potrzeby przyszłości. Kontynuujemy analizy możliwych kierunków rozwoju Grupy w kontekście aktualizacji strategii – mówi prezes Enei.

Farma Fotowoltaiczna Lubno

Jak podkreśla prezes Kinelski, planowane w 2024 r. nakłady inwestycyjne wpłyną na wzrost mocy produkcyjnych z OZE, przyłączeń nowych odbiorców i nowych źródeł OZE. Będą również wspierać rozwój inteligentnej sieci energetycznej i modernizację sieci dystrybucyjnych. – W tym roku Grupa planuje przeznaczyć ponad 161 mln zł na projekty w nowe moce OZE, w większości instalacje fotowoltaiczne. Jednocześnie pracujemy nad wieloma projektami we wstępnej fazie rozwoju i przewidujemy intensywne przyspieszenie w zakresie posiadanych mocy OZE od 2025 r. Blisko połowa planowanych na 2024 r. nakładów inwestycyjnych zostanie przeznaczona na dystrybucję – wylicza Grzegorz Kinelski.

Enea z wysokim ratingiem

Stabilną sytuację finansową koncernu w czasie jego transformacji potwierdzają przyznane Enei przez Agencję Fitch Ratings długoterminowe ratingi w walucie krajowej i zagranicznej na poziomie „BBB”.

– Ocena „BBB” potwierdza naszą wiarygodność kredytową na rynku, co jest kluczowe w kontekście realizacji transformacji Grupy i planowanych inwestycji w obszarze odnawialnych źródeł energii i dystrybucji –podkreśla Marek Lelątko, wiceprezes Enei ds. finansowych. – To dobry prognostyk, który wskazuje na gotowość Grupy do rozwoju w oparciu o solidne podstawy finansowe i operacyjne.

Agencja Fitch Ratings podkreśliła w wydanym po przyznaniu ratingu komunikacie, że ocena odzwierciedla profil biznesowy Grupy Enea jako zintegrowanego przedsiębiorstwa z dużym udziałem obszarów dystrybucji energii elektrycznej i wytwarzania, opartego na stabilnych przychodach regulowanych z dystrybucji oraz quasi-regulowanych z rynku mocy.

Rating, który po raz pierwszy nadano spółce w kwietniu 2011 r., utrzymuje się od tego czasu na poziomie „BBB”. Taka ocena oznacza niskie ryzyko niewypłacalności i wystarczającą zdolność do regulowania zobowiązań finansowych Grupy Enea.

Wysoki rating wzmacnia wiarygodność koncernu wśród inwestorów, co jest niezwykle istotne przy transformacji Enei.

Miliardy na zieloną transformację

W I kwartale 2024 r. Enea pozyskała 2 mld zł na finansowane inwestycji w dystrybucję i odnawialne źródła energii (OZE). Na początku 2024 r. Enea podpisała dwie umowy kredytowe. Spółka zawarła umowę kredytu wartego 1 mld zł z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. oraz bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Pozyskane w ten sposób środki sfinansują inwestycje w odnawialne źródła energii. Z kolei z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) Enea zawarła drugą w krótkim okresie umowę kredytu inwestycyjnego. 2 mld zł kredytu uzyskanego w grudniu 2023 r. i w styczniu 2024 r. zostaną przeznaczone na inwestycje w obszarze dystrybucji, realizowane do 2025 r.

Finansowane z kredytów inwestycje wspierają transformację Grupy w kierunku zeroemisyjnym.

Inwestycje na rzecz zielonej zmiany

441 mln zł – tyle w I kwartale 2024 r. wydała Grupa Enea na inwestycje. Największe nakłady poniesiono w obszarze dystrybucji – 257 mln zł, w tym 150 mln zł przeznaczono na przyłączenia nowych odbiorców, a 25 mln zł na przyłączenia nowych źródeł.

Liczba przyłączonych do sieci Enei Operator źródeł odnawialnych to na koniec marca 2024 r. blisko 180 tys. instalacji o łącznej mocy ponad 6,1 GW.

Farma wiatrowa Bejsce (woj. świętokrzyskie) o mocy 20 MW, którą zakupiono w 2023 r., znajduje się w trakcie budowy. Mimo że zakończenie prac jest planowane na 2025 r., energetyzacja 10 MW ma być przeprowadzona jeszcze w tym roku. W Grupie rozpoczęto budowę farmy fotowoltaicznej Dygowo I (woj. zachodniopomorskie), a wkrótce ruszy realizacja farmy fotowoltaicznej Jastrowie II (woj. wielkopolskie). Na farmie wiatrowej Darżyno (woj. pomorskie) działa już nowa instalacja hybrydowego OZE, w skład której wchodzą instalacja fotowoltaiczna (2 MW) oraz farma wiatrowa (6 MW). W Darżynie zastosowano tzw. cable pooling, czyli połączenie dwóch źródeł energii odnawialnej w ramach jednego przyłącza, co pozwala na ich efektywniejsze wykorzystanie.

Rozwój w oparciu o solidne podstawy finansowe i operacyjne

Wyniki Grupy Enea w I kwartale 2024 r. potwierdzają stabilną pozycję Enei na rynku. Grupa poprawiła wynik EBITDA w ujęciu rok do roku w trzech z czterech kluczowych segmentów działalności.

W I kwartale 2024 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA w wysokości 1,88 mld zł, co oznacza wzrost o 833 mln zł w porównaniu z I kw. ub. r. Przychody ze sprzedaży oraz inne dochody, które wyniosły 8,38 mld zł, były niższe niż w analogicznym okresie roku ubiegłego (12,53 mld zł). Zysk netto okresu sprawozdawczego wyniósł 1,04 mld zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA wyniósł 0,85 wobec 2,83 w I kw. 2023 r.

To świadczy o zdolności Grupy do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na dalszy rozwój OZE i sieci.

Segment wytwarzania z najwyższą EBITDA

Wynik EBITDA w obszarze wytwarzania wzrósł o 440 mln zł w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego i wyniósł blisko 930 mln zł. Wpłynął na to przede wszystkim wzrost wyniku EBITDA w Segmencie Elektrowni Systemowych, w którym odnotowano zwiększenie marży na obrocie, wzrost przychodów z tytułu Rynku Mocy. W segmencie OZE wynik EBITDA spadł, co wiązało się m.in. ze zrealizowaniem niższej marży na Zielonym Bloku (to głównie efekt niższych cen energii elektrycznej przy jednoczesnym spadku jednostkowych kosztów biomasy). Dodatkowo w całym obszarze wytwarzania istotny jest efekt bazy analogicznego okresu roku ubiegłego, dotyczący poniesionych kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny.

W ciągu pierwszych trzech miesięcy 2024 r. Grupa Enea wyprodukowała prawie 4,4 TWh energii elektrycznej ze źródeł konwencjonalnych. Produkcja ze źródeł odnawialnych wyniosła 558 GWh, co oznacza spadek rok do roku o 3 proc. Sprzedaż ciepła w obszarze wytwarzania to 2,3 PJ (petadżuli; peta – biliard, 1015 ), co oznacza spadek o około 4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.

Dystrybucja: wzrost rentowności mimo zwiększenia kosztów operacyjnych

Wynik EBITDA w obszarze dystrybucji wyniósł 613 mln zł. To wzrost o 187 mln zł w porównaniu z I kw. roku ubiegłego. Jest to rezultatem wyższej zrealizowanej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

Enea – kadr z materiału filmowego „Moc jest w ludziach”

W I kwartale 2024 r. Enea Operator dostarczyła 5,2 TWh usług dystrybucji do blisko 2,8 mln odbiorców końcowych.

Obrót: wyższe marże, niższe przychody przez spadek hurtowych cen energii elektrycznej

Wynik EBITDA obszaru obrotu wyniósł 80 mln zł. Przyczyniło się do tego głównie zwiększenie marżowości na rynku detalicznym przy jednoczesnym spadku przychodów z tytułu rekompensat i spadku wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia.

W I kw. br. wolumen sprzedaży energii elektrycznej wyniósł 6,5 TWh i był wyższy w porównaniu z analogicznym okresem 2023 r. o 13 proc. Wzrost spowodowany był zmianami w portfelu klientów. W segmencie odbiorców biznesowych Grupa odnotowała wzrost wolumenu sprzedaży energii elektrycznej rok do roku o 14 proc. (643 GWh), z kolei w segmencie gospodarstw domowych o 8 proc. (103 GWh). W I kw. 2024 r. Grupa Enea praktycznie zaprzestała sprzedaży paliwa gazowego. Wolumen sprzedaży błękitnego paliwa zmniejszył się w porównaniu z I kw. 2023 r. o 99,6 proc.

Łączne przychody Grupy ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym zmalały w stosunku do I kwartału 2023 r. o 675 mln zł, czyli ponad 15 proc., co jest odzwierciedleniem spadku cen energii elektrycznej na rynku hurtowym.

Wydobycie: węgiel w cenie

Przychody ze sprzedaży LW Bogdanka wyniosły 815,9 mln zł, EBITDA sięgnęła 162,5 mln zł, zaś EBIT – 48,3 mln zł. Produkcja węgla handlowego w omawianym okresie wyniosła 1,88 mln ton, a sprzedaż – 1,76 mln ton.

Jak ocenia Artur Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. ekonomiczno-finansowych LW Bogdanka, ostateczne wyniki finansowe spółki za I kwartał 2024 roku można ocenić pozytywnie, pomimo wyzwań, które stawia przed spółką rynek sprzedaży węgla.

– Spółka w I kwartale zwiększyła produkcję i sprzedaż węgla handlowego w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Istotny wpływ na odnotowane wyniki finansowe miała niższa cena sprzedaży węgla oraz zmniejszone zapotrzebowanie na węgiel energetyczny, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym – podsumował Artur Wasilewski.