Służby dostaną większe uprawnienia. Sejm uchwalił ustawę antyterrorystyczną

Służby dostaną większe uprawnienia. Sejm uchwalił ustawę antyterrorystyczną

Posiedzenie Sejmu
Posiedzenie Sejmu Źródło:sejm.gov.pl
Dodano:   /  Zmieniono: 
W piątek 10 czerwca Sejm przyjął tak zwaną ustawę antyterrorystyczną. Za głosowało 249 posłów, przeciw - 173, wstrzymało się 10 osób. Wcześniej nie został zaakceptowany wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

10 maja rząd przyjął projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej, której jednym z głównych założeń jest zwiększenie koordynacji działań służb oraz doprecyzowanie zasad koordynacji między nimi.

Projekt ustawy zakłada, że osobą odpowiedzialną za koordynację działań antyterrorystycznych w Polsce będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do jego zadań należeć będzie koordynacja czynności analityczno-informacyjnych podejmowanych przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef ABW będzie miał również prawo do prowadzenia rejestru osób, które mogą być związane z aktywnością terrorystyczną.

Projekt ustawy wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni (stopni CRP). Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym oddziaływaniem stopnia alarmowego. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego - jeżeli użycie Policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Decyzja ta nie będzie wymagała, jak dotychczas, zatwierdzenia przez prezydenta, a jedynie poinformowanie prezydenta i premiera. Głowa państwa otrzyma prerogatywę do uchylenia takiej decyzji.

Cyberbezpieczeństwo i dane bankowe

W zakresie cyberbezpieczeństwa szef ABW otrzyma obowiązek prowadzenie centralnego rejestru ataków hakerskich oraz prawo do wglądu w dane objęte tajemnicą bankową, co w założeniu ustawodawcy ma zapobiegać finansowaniu terroryzmu.

Śledzenie cudzoziemców

Szef ABW będzie mógł również zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Agencja otrzyma także dostęp do baz danych prowadzonych przez instytucje państwowe.

Pre-paid rejestrowany

Kolejną zmianą będzie wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedaży kart pre-paid. Ich dotychczasowi posiadacze będą musieli przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r.

Uregulowano strzał snajperski

Ustawa reguluje także zasady użycia broni palnej w trakcie prowadzenia działań antyterrorystycznych, które doprowadzi do śmierci terrorysty. W nowych przepisach znalazły się również zapisy zezwalające na zestrzelenie drona.

Źródło: sejm.gov.pl