Były poseł Jan B. poznał akt oskarżenia. Razem z nim 11 osób usłyszało 26 zarzutów

Były poseł Jan B. poznał akt oskarżenia. Razem z nim 11 osób usłyszało 26 zarzutów

Zdj. ilustracyjne
Zdj. ilustracyjneŹródło:Shutterstock
Były poseł PSL Jan B. został oskarżony o kilka przestępstw korupcyjnych. Razem z nim przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie oskarżono też 11 innych osób, które łącznie popełnić miały 26 przestępstw.

Czyny zarzucane Janowi B. obejmują przestępstwa, których miałdopuścić się w związku z pełnionymi funkcjami publicznymi posła na Sejm RP, członka Krajowej Rady Sądownictwa i Sekretarza Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. To przede wszystkim przestępstwa korupcyjne, ale także polegające na nakłanianiu funkcjonariuszy publicznych do przekroczenia uprawnień i ujawnienia informacji powziętych przez nich w związku z pełnieniem funkcji publicznych.

Były poseł na Sejm RP został oskarżony o przyjmowanie korzyści majątkowych od leżajskiego przedsiębiorcy Mariana D. w zamian za pośrednictwo w korzystnym załatwianiu dla niego licznych spraw. Dotyczyły one m.in. uzyskania preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi podmiotami, korzystnego orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego dla Mariana D. i kierowanej przez niego spółki oraz powołania córki przedsiębiorcy na urząd sędziego.

Zarzucane byłemu posłowi czyny obejmują również pomocnictwo do wręczenia korzyści majątkowej Robertowi M., nakłaniania funkcjonariuszy publicznych tj. Starosty Powiatu Przeworskiego, Komisarza Skarbowego Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie oraz Zastępcy Komendanta Głównego Policji, do ujawniania mu informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Zarzucono mu również nakłanianie byłego prokuratora Zbigniewa N. do udzielenia korzyści majątkowej w kwocie 100 tysięcy złotych w zamian za wywarcie wpływu na decyzję sędziego rozpoznającego ewentualny wniosek prokuratury o zastosowanie wobec tego prokuratora środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, w celu jego nieuwzględnienia.

Zarzuty obejmują również zachowania polegające na przyjęciu korzyści majątkowej od Romana B. w zamian za załatwienie przeniesienia na inne stanowisko służbowe w Policji oraz udaremnianie zaspokojenia Skarbu Państwa przez zbycie w październiku 2015 roku składników majątkowych zagrożonych zajęciem z uwagi na prowadzone wobec niego sprawy karne, w związku z którymi groziła mu grzywna i przepadek korzyści majątkowych pochodzących z przestępstw.

Były poseł oskarżony jest również o to, że przyjął korzyści majątkowe m.in. w postaci gotówki w kwocie 813 tysięcy złotych, sztabki złota o wartości ponad 128 tysięcy złotych oraz nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 150 tysięcy złotych.

Sprawa Jana B. Przed sądem także leżajski przedsiębiorca

Aktem oskarżenia objęto także przedsiębiorcę Mariana D., któremu zarzucono przekazywanie korzyści majątkowych Janowi B. w postaci pieniędzy w kwocie co najmniej 800 tysięcy złotych oraz kilogramowej sztabki złota, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu spraw w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, w Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w Krajowej Radzie Sądownictwa.

Zarzucono mu również przekazywanie korzyści majątkowych Januszowi W. w łącznej kwocie nie mniej niż 50 tysięcy złotych, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu dla niego różnych spraw w instytucjach państwowych tj. w prokuraturze, policji, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Inspektoracie Nadzoru Budowlanego, a także przekazanie wymienionemu 50 tysięcy złotych w charakterze „bezzwrotnej pożyczki”, w zamian za pośrednictwo w załatwieniu, za pośrednictwem Zbigniewa N., sprawy w Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Sprawa byłego posła. Szereg funkcjonariuszy z zarzutami

Wśród oskarżonych jest też były Zastępca Komendanta Głównego Policji ds. Kryminalnych Mirosław S., były Komisarz Skarbowy w Sekcji Analiz i Planowania Urzędu Kontroli Skarbowej w Rzeszowie Jan M., a także były Starosta Powiatu Przeworskiego Zbigniew K., którym zarzucono m.in. przekroczenie uprawnień i ujawnienie Janowi B. informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych.

Aktem oskarżenia objęto również Roberta B., Józefa F. i Józefa W., pełniących istotne funkcje we władzach podmiotu dysponującego środkami publicznymi, którym zarzucono, że w związku z pełnieniem funkcji publicznych przyjęli wielokrotnie korzyści majątkowe od Mariana D. w zamian za utrzymywanie preferencyjnych stosunków handlowych z ustalonymi spółkami.

Wśród oskarżonych są także Roman B., Maciej K., Urszula R. i Bogusław P., których czyny powiązane są z przestępstwami zarzucanymi Janowi B. oraz Marianowi D.

Podkreślić należy, że jest to już jedenasty akt oskarżenia skierowany w tym wielowątkowym śledztwie. Łącznie w tej sprawie zarzutami objęto 52 osoby, z czego wobec 32 skierowano już akty oskarżenia.

Była Prokurator Apelacyjna prawomocnie skazana

W kwietniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko byłej Prokurator Apelacyjnej w Rzeszowie Annie H., która prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 7 października 2020 roku została skazana na karę łączną 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę łączną grzywny w wysokości 4 tysięcy złotych. Wobec byłej prokurator orzeczono również przepadek równowartości korzyści majątkowej pochodzącej z przestępstwa, a nadto zakaz zajmowania stanowisk związanych z tworzeniem i stosowaniem prawa to jest sędziego, prokuratora, adwokata, radcy prawnego, notariusza, komornika oraz prezesa, wiceprezesa i radcy Prokuratorii Generalnej na okres 8 lat.

Funkcjonariusze NIK z zarzutami

W wątku dotyczącym przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy NIK w sierpniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi K., Janowi B. i Pawłowi A. do Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, gdzie sprawa jest nadal prowadzona.

Prawomocny wyrok skazujący wobec byłego Dyrektora UOP

Ponadto w listopadzie 2017 roku skierowany został akt oskarżenia przeciwko byłemu Dyrektorowi UOP w Rzeszowie Januszowi W. Prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Tarnowie z 21 lutego 2018 roku Janusz W. został skazany za zarzucone mu przestępstwa polegające na powoływaniu się na wpływy w prokuraturach, sądach, policji, urzędach skarbowych, urzędach kontroli skarbowej oraz służbach specjalnych i podejmowanie się pośrednictwa w załatwianiu spraw w zamian za korzyści majątkowe, pranie pieniędzy oraz nakłanianie świadka do składania fałszywych zeznań na karę 1 roku i 8 miesięcy pozbawiania wolności oraz przepadek uzyskanej korzyści majątkowej w kwocie 50 tysięcy złotych.

Przedsiębiorca i funkcjonariusz urzędu skarbowego skazani

Kolejny akt oskarżenia w tej sprawie trafił do sądu w grudniu 2017 roku, a dotyczył przedsiębiorcy Zygmunta P. i funkcjonariusza Urzędu Skarbowego w Rzeszowie Tadeusza Ch. Wyrokiem z 8 sierpnia 2019 roku, zostali skazani odpowiednio na kary: Zygmunt P. – 4 lat pozbawienia wolności i grzywnę w wymiarze 300 stawek dziennych po 200 złotych oraz obowiązek naprawienia szkody w wysokości 1 miliona 440 tysięcy złotych na rzecz Województwa Podkarpackiego, natomiast Tadeusz Ch. – 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat i karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 100 złotych oraz zakaz zajmowania stanowisk w organach administracji zajmujących się podatkami na okres 3 lat.

Nieprawomocny wyrok skazujący wobec byłego prokuratora

W grudniu 2017 roku skierowano akt oskarżenia przeciwko prokuratorowi byłej Prokuratury Apelacyjnej w Rzeszowie w stanie spoczynku Zbigniewowi N. i przedsiębiorcy Andrzejowi W. Nieprawomocnym wyrokiem z 28 września 2021 roku Sąd Rejonowy w Tarnowie skazał Zbigniewa N. za przestępstwa o charakterze korupcyjnym, jak też nakłaniania i udzielenia pomocy do przerwania ciąży i nakłaniania świadka do złożenia nieprawdziwych zeznań oraz zatajenia prawdy, na karę łączną 5 lat pozbawienia wolności, grzywny w wymiarze 140 stawek dziennych po 50 złotych oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych pochodzących z przestępstwa w kwocie blisko 360 tysięcy złotych.

Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL z zarzutami

W marcu 2018 roku prokurator skierował do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko Dyrektorowi Biura Zarządu Wojewódzkiego PSL w Rzeszowie Bogusławowi P. i przedsiębiorcom Tadeuszowi F. i Januszowi Ż.

Prawomocne skazanie byłego funkcjonariusza ABW

Również w marcu 2018 roku wobec byłego funkcjonariusza ABW Macieja D., prokurator skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Rzeszowie. W październiku 2018 roku został on prawomocnie skazany za przestępstwo polegające na przyjmowaniu, w związku z pełnieniem funkcji publicznej – funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego Delegatury w Rzeszowie, od Mariana D. korzyści majątkowych w kwocie nie mniejszej niż 6 tysięcy złotych.

Orzeczenie wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

W lipcu 2019 roku do Sądu Rejonowego w Nisku prokurator skierował akt oskarżenia wobec inspektorów Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nisku Teresy R. i Jerzego K., którym zarzucił przyjęcie od Mariana D., w toku trwających postępowań administracyjnych, korzyści majątkowych w postaci alkoholu, uznając jednocześnie, że czyn ten stanowił wypadek mniejszej wagi. Postanowieniem z 7 października 2019 roku Sąd Rejonowy w Nisku uznając oskarżonych za winnych popełnienia zarzucanych im czynów warunkowo umorzył postępowanie w tej sprawie na okres próby dwóch lat oraz orzekł przepadek równowartości korzyści majątkowych. Orzeczenie jest prawomocne.

Wspólnicy Mariana D. prawomocnie skazani

We wrześniu 2019 roku prokurator skierował do Sądu Rejonowego w Leżajsku akt oskarżenia przeciwko wspólnikom Mariana D. tj. Andrzejowi S. i Markowi Cz. o przestępstwa z art. 229 § 1 i § 4 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Mężczyźni zostali skazani wyrokiem sądu z 12 listopada 2019 roku, który jest prawomocny.

Byli członkowie zarządu PGE EO S.A. z zarzutami

Postanowieniem z 30 stycznia 2020 roku wyłączono do odrębnego rozpoznania materiały przeciwko byłym członkom Zarządu PGE EO S.A. Krzysztofowi K., Wojciechowi A., Marzannie Ch., Jackowi P. i Bogdanowi Z., rzeczoznawcom majątkowym Zbigniewowi Sz., Andrzejowi F., Iwonie F. i Kazimierzowi Ch. oraz przeciwko przedsiębiorcom Piotrowi M., Bernardowi B., Wiesławowi S., Pawłowi M., Slavomirowi K. i Stanisławowi T., a następnie 5 lutego 2020 roku skierowano akt oskarżenia. Aktualnie sprawa ta toczy się przed Sądem Okręgowym w Przemyślu.

W jednym z wyłączonych wątków postępowania przedstawiono zarzuty Edwardowi L., sędziemu Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie w stanie spoczynku, który jest podejrzany o przyjmowanie od 2003 roku do 17 sierpnia 2009 roku od Mariana D. korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, alkoholu, sponsorowania sędziowskich spotkań integracyjnych oraz wycieczki zagranicznej o łącznej wartości nie mniejszej niż 30 tysięcy złotych tj. o przestępstwo z art. 228 § 1 k.k. i inne.

Czytaj też:
Afera podkarpacka. Zarzuty dla byłego posła PSL i byłego wiceszefa policji

Źródło: Prokuratura Krajowa