Rośnie pesymizm Polaków

Rośnie pesymizm Polaków

Dodano:   /  Zmieniono: 4
51 proc. ankietowanych przez CBOS uważa, że ogólna sytuacja w Polsce zmierza w złym kierunku. Ośrodek odnotował wzrost pesymistycznych nastrojów od sierpnia o 4 pkt proc. Według 33 proc. badanych sytuacja się poprawia.
Po istotnym pogorszeniu nastrojów społecznych odnotowanym w  sierpniu, wrzesień przyniósł dalsze spadki ocen ogólnej kondycji kraju oraz sytuacji na  polskiej scenie politycznej - podał CBOS. Według ośrodka, od kwietnia liczba osób niezadowolonych z rozwoju sytuacji w Polsce wzrosła o 13 punktów procentowych.

Pozytywnie o przemianach w kraju nieco częściej wypowiadają się mężczyźni niż kobiety - 37 proc. wobec 30 proc. W grupach zawodowych przekonanie, że sytuacja w Polsce zmierza w dobrym kierunku, wyrażają głównie przedstawiciele kadry kierowniczej i  specjaliści z wyższym wykształceniem (49 proc.), a w dalszej kolejności średni personel, w tym technicy (44 proc.) oraz prywatni przedsiębiorcy (43 proc.). Wśród niepracujących bieżącą sytuacją w kraju w największym stopniu usatysfakcjonowani są uczniowie i studenci (46 proc.)

Co piąty Polak zadowolony z gospodarki

Pogarszają się również oceny sytuacji na krajowej scenie politycznej - podaje CBOS. Drugi miesiąc z rzędu stosunkowo największą grupę stanowią ci, którzy sytuację polityczną w  Polsce określają jako złą (42 proc.). Pozytywne noty w tym względzie wystawia co ósmy badany (13 proc., spadek o 2 punkty).

Tak samo jak przed miesiącem oceniana jest kondycja polskiej gospodarki - podaje ośrodek. Nieco ponad jedna piąta ankietowanych (22 proc.) jest z niej zadowolona, a jedna trzecia (34 proc.) wyraża opinie krytyczne. Niezmiennie od dłuższego czasu przeważają ci, którzy sytuację gospodarczą w kraju postrzegają jako ani dobrą, ani złą (39 proc.) Satysfakcję ze stanu polskiej gospodarki dwukrotnie częściej odczuwają mężczyźni niż kobiety (30 proc. wobec 15 proc.)

Dość stabilne i umiarkowanie pozytywne pozostają oceny dotyczące jakości życia Polaków - podaje CBOS. Ponad dwie piąte badanych (45 proc., od sierpnia wzrost o 2 punkty) twierdzi, że im i ich rodzinom żyje się dobrze, nieco mniejsza grupa (41 proc.) ocenia poziom życia swój i swoich bliskich jako średni (ani dobry, ani zły), a jedna siódma (14 proc.) -  jako niesatysfakcjonujący.

CBOS przeprowadził badanie w dniach 2-8 września na  reprezentatywnej próbie losowej 1041 dorosłych mieszkańców Polski.

zew, PAP

 4

Czytaj także