"Rewers" odpad? z walki o Oscara

"Rewers" odpad? z walki o Oscara

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polski film "Rewers" Borysa Lankosza nie znalaz? si? na skróconej li?cie kandydatów do Oscara w kategorii filmów nieangloj?zycznych. Znalaz?o si? na niej dziewi?ciu kandydatów spo?ród zg?oszonych 65,
Polski film "Rewers" Borysa Lankosza nie znalaz? si? na skróconej li?cie kandydatów do Oscara w kategorii filmów nieangloj?zycznych. Znalaz?o si? na niej dziewi?ciu kandydatów spo?ród zg?oszonych 65, w tym obrazy z Bu?garii i Kazachstanu. Lista ta zostanie jeszcze zaw??ona do pi?ciu tytu?ów i b?dzie og?oszona wraz z innymi nominacjami do tegorocznych Oscarów 2 lutego.

W?ród dziewi?ciu filmów, które znalaz?y si? na li?cie skróconej, s?: argenty?ski "El Secreto de Sus Ojos", "Samson i Delila" z Australii, bu?garski "?wiat jest wielki, a zabawienie czai si? za rogiem", "Prorok" z Francji", zdobywca Z?otego Globu "Bia?a Wst??ka" z Niemiec, izraelski "Ajami", kazachski "Kelin", "Oorlogswinter" z Holandii i "Gorzkie mleko" z Peru.

"Jest nam bardzo przykro, ?e film Borysa Lankosza +Rewers+ nie znalaz? si? na skróconej li?cie kandydatów do Oscara w kategorii filmów nieangloj?zycznych" - powiedzia?a Agnieszka Odorowicz, dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. "Konkurencja by?a jednak ogromna" - doda?a.

Wed?ug Odorowicz, Polacy zrobili wszystko, aby film Lankosza odpowiednio w USA zaprezentowa?. "Organizowali?my pokazy dla cz?onków Ameryka?skiej Akademii Filmowej, i s?dz?c po reakcjach, film si? podoba?. Nikt nie wychodzi? w trakcie projekcji, co cz?sto si? zdarza na tych pokazach, publiczno?? ?ywo reagowa?a. Wydaje si?, ?e nawet sceny, zwi?zane z rzeczywisto?ci lat stalinowskich w Polsce, by?y w?a?ciwie odczytane" - komentowa?a Odorowicz.

Jak zaznaczy?a, pokazy "Rewersu" by?y równie? organizowane w Nowym Jorku, gdzie film wzbudzi? wyra?ne zainteresowanie widowni.

82. gala rozdania Oscarów odb?dzie si? 7 marca.

 0

Czytaj także