Koniec kolczatek i zakaz hodowli zwierząt na futra. Jest projekt głośnej ustawy

Koniec kolczatek i zakaz hodowli zwierząt na futra. Jest projekt głośnej ustawy

Norki w klatce
Norki w klatce / Źródło: Shutterstock / Nicolai Dybdal
Same zapowiedzi ewentualnych zmian, które mają prowadzić do wzmocnienia ochrony prawnej zwierząt oraz poprawy ich szeroko rozumianego dobrostanu – wywołały lawinę komentarzy. Co znalazło się w projekcie głośno zapowiadanej ustawy?

W piątek 11 września na stronie pojawił się poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W uzasadnieniu do omawianego projektu czytamy, że potrzeba wprowadzenia proponowanych rozwiązań legislacyjnych związana jest m. in z koniecznością poprawienia dobrostanu zwierząt, zapewnienia lepszego traktowania i samopoczucia zwierząt, zwiększenia kontroli samorządów i czynnika społecznego nad prowadzeniem schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz m.in. koniecznością wzmocnienia skuteczności kontroli przestrzegania przepisów prawa w zakresie ochrony zwierząt przez podmioty prowadzące schroniska. Przedstawicielem wnioskod. jest poseł PiS Grzegorz Puda.

Ochrona praw zwierząt. Główne założenia projektu:

Projekt ustawy o ochronie praw zwierząt zakłada:

  1. Wprowadzenie zakazu zatrudniania i zezwalania na prowadzenie schronisk również dla osób skazanych prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa których przedmiotem było zwierzę, a także za umyślne przestępstwo, popełnione z użyciem przemocy, oraz wprowadzenie obowiązku spełnienia warunku pełnoletności oraz, nieposzlakowanej opinii.
  2. Ograniczenie podmiotów mogących prowadzić schroniska dla bezdomnych zwierząt jedynie do jednostek organizacyjnych gminy oraz organizacji społecznych, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działających nie dla zysku i posiadających status organizacji pożytku publicznego, w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z2020 r. poz. 1057).
  3. Zmiany w zakresie kontroli podmiotów prowadzących schroniska dokonywanej przez Inspekcję Weterynaryjną.
  4. Wprowadzenie penalizacji działania polegającego na uniemożliwianiu udziału przedstawicieli organizacji społecznych w czynnościach kontrolnych dokonywanych przez Inspekcję. Zgodnie z niniejszym projektem, takie działanie będzie stanowiło wykroczenie, zagrożone karą grzywny.
  5. Wprowadzenie możliwości asysty policji, straży gminnej w przypadku odbierania zwierzęcia przez organizację społeczną (art. 7 ust. 3 u.o.z) oraz przyznanie prawa organizacji społecznej, korzystającej z asysty policjanta, strażnika straży gminnej, do wejścia na teren nieruchomości bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela.
  6. Wprowadzenie zakazu: trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek (w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić min. 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 mkw); organizowania i prowadzenia występów cyrkowych z udziałem zwierząt oraz podobnych widowisk lub pokazów, związanych z wykorzystywaniem zwierząt w celach rozrywkowych; chowu i hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królika), hodowanych w celu pozyskania z nich futer; uboju bez ogłuszania zwierząt, za wyjątkiem uboju na potrzeby członków polskich gmin i związków wyznaniowych.
  7. Sprecyzowanie i wskazanie wysokości grzywny za złamanie przepisów ustawy o ochronie zwierząt bezpośrednio w ustawie,
  8. Umożliwienie organizacjom społecznym lub Głównemu Inspektorowi Weterynarii wszczynania postępowania lub brania udziału w charakterze strony, bądź pokrzywdzonego w toczącym się postępowaniu karnym, cywilnym, administracyjnym lub sądowo administracyjnym, jeżeli zachodzi potrzeba ochrony zwierząt,
  9. Rozszerzenie katalogu przypadków z ustawy o ochronie zwierząt, w których pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej mogą nakładać grzywny w drodze mandatu karnego,
  10. Powołanie Rady do spraw zwierząt przy ministrze właściwym do spraw administracji publicznej składającej się z przedstawicieli stowarzyszeń ochrony zwierząt, schronisk dla zwierząt, stowarzyszeń działających w interesie zwierząt, instytucji naukowych, lekarzy weterynarii oraz hodowców.

W 35-stronicowym projekcie ustawy jego autorzy przy omawianiu zakazu chowu lub hodowli zwierząt futerkowych w celu pozyskania z nich futer (z wyjątkiem królika) przywołują badania opinii publicznej, z których wynika, że takie rozwiązanie ma coraz większe poparcie społeczeństwa. Przy kolejnych kwestiach opisywane są regulacje prawne obowiązujące w innych państwach. Autorzy projektu dokonują również np. przeglądu polskiego rynku pod kątem branży cyrkowej.

Czytaj też:
Swiatłana Cichanouska w szczerym wyznaniu: Byłam w szoku, nie mogłam przestać płakać

Źródło: WPROST.pl / Sejm
 2

Czytaj także