Tajny projekt CIA: Pakistańskie dzieci miały bawić się "diabelskim" Bin Ladenem

Tajny projekt CIA: Pakistańskie dzieci miały bawić się "diabelskim" Bin Ladenem

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Zrzut z ekranu. http://www.washingtonpost.com/
Pro­jekt CIA o nazwie "Devil Eyes" ("Oczy dia­bła") zakładał, że fi­gur­ki przy­wód­cy Al-Ka­idy Bin La­de­na, tra­fią do dzie­ci w Afga­ni­sta­nie i Pa­ki­sta­nie. Do pracy nad "lalką" zaproszono jed­ne­go z naj­lep­szych twór­ców w bran­ży za­ba­wek - Do­nal­da Le­vi­ne'a, by­łe­go dy­rek­to­ra Has­bro, który przy­czy­nił się do po­wsta­nia GI Joe - pisze The Washington Post.
Od 2005 r. CIA za­czę­ła po­ta­jem­nie opra­co­wy­wać plan wy­ko­na­nia fi­gur­ki Osamy bin La­de­na. Twarz lalki jest ma­lo­wa­na spe­cjal­ną farbą, która się roz­pusz­cza i od­kle­ja. Celem pro­jek­tu było po­ka­zać dzie­ciom i ich ro­dzi­com "ukry­tą twarz" Osamy bin La­de­na.

Do pracy nad pro­jektem "Devil Eyes" CIA miała zaprosić jed­ne­go z naj­lep­szych twór­ców w bran­ży za­ba­wek - Do­nal­da Le­vi­ne'a, by­łe­go dy­rek­to­ra Has­bro, który przy­czy­nił się do po­wsta­nia nie­zwy­kle po­pu­lar­nej za­baw­ki GI Joe.

Wybór CIA padł na Le­vi­ne'a, bo "ma on oko do za­ba­wek" i po­sia­da sze­ro­ką sieć kon­tak­tów w Chi­nach. Właśnie tam, w peł­nej dys­kre­cji wy­pro­du­ko­wa­no zabawki. 

Ist­nie­je spór na temat tego, ile fi­gu­rek (jeśli w ogóle) osta­tecz­nie tra­fi­ły do USA. Osoby bez­po­śred­nio za­an­ga­żo­wa­ne w pro­jekt w Chi­nach mówią o set­kach fi­gu­rek, wy­sła­nych na frach­to­wiec w pa­ki­stań­skim mie­ści Ka­ra­czi w 2006 roku. CIA, nie kwe­stio­nu­jąc, że zle­ci­ła to za­da­nie, twier­dzi, że pro­jekt zo­stał prze­rwa­ny krót­ko po po­wsta­niu pro­to­ty­pu zabawki.
Cho­ciaż CIA po­sta­no­wi­ła nie kon­ty­nu­ować prac nad fi­gur­ką, to co naj­mniej jeden z pro­to­ty­pów po­zo­sta­nie w sie­dzi­bie agen­cji.

Onet, The Washington Post