Najbardziej zabójczy i źle rokujący

Najbardziej zabójczy i źle rokujący

Zdjęcia rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej
Zdjęcia rentgenowskie (RTG) klatki piersiowej Źródło:Fotolia / liukovmaksym
Rak płuca jest w Polsce najczęściej diagnozowanym, najbardziej śmiertelnym i źle rokującym typem nowotworu. Pod względem zachorowalności (na 100 tys. mieszkańców) zajmujemy w Europie trzecie miejsce – po Danii i Węgrzech. Na całym świecie rak płuca co roku zabija 1,6 mln osób.

Rak płuca jest wyjątkowy także pod innym względem. To jedyny nowotwór, w którego przypadku liczba nowych zachorowań jest zbliżona do liczby zgonów - podkreślali uczestnicy debaty „Potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów z rakiem płuca w Polsce”, zorganizowanej przez tygodnik „Wprost”. Co roku odnotowuje się około 22 tys. nowych zachorowań i około 20 tys. zgonów. To dowód na to, że mamy w Polsce ogromny problem w tej grupie chorych. O ile w przypadku raka piersi pięć lat od rozpoznania przeżywa ponad 70 proc. chorych (w krajach o jeszcze lepszej dostępności do leczenia niż u nas nawet 80 proc.), o tyle w wypadku raka płuca współczynnik ten nie przekracza 15 proc. u kobiet i 10 proc. u mężczyzn.

Podstawową przyczyną tych zatrważających statystyk jest późna wykrywalność. U większości chorych w Polsce rak płuca jest rozpoznawany już w stadium zaawansowanym. Co więcej, ma on agresywny przebieg, często daje przerzuty i może być oporny na leczenie. Dlatego stanowi on jedno z największych zagrożeń dla naszego społeczeństwa.

Genetyka i leczenie molekularne

Niezmiernie ważną rolę odgrywa prawidłowa diagnostyka, która następnie ma przełożenie na sposób leczenia. Każda nieprawidłowa zmiana stwierdzana w badaniach obrazowych (tomografia komputerowa klatki piersiowej) wymaga potwierdzenia jej etiologii za pomocą badania patomorfologicznego, czyli zbadania zmian w materiale tkankowym lub komórkowym. Takie badanie umożliwia rozpoznanie raka płuca, w tym dwóch jego głównych typów: raka niedrobnokomórkowego i raka drobnokomórkowego. Rak niedrobnokomórkowy może być we wczesnych stadiach zaawansowania leczony za pomocą zabiegu operacyjnego, rak drobnokomórkowy nie jest zaś leczony w taki sposób z uwagi na to, że choroba ta jest zazwyczaj od początku uogólniona, czyli występują przerzuty odległe. W obu typach nowotworów – w przypadku raka niedrobnokomórkowego w zaawansowanych postaciach, a w przypadku raka drobnokomórkowego niemal zawsze – stosuje się leczenie za pomocą chemioterapii, ewentualnie chemio- i radioterapii. W przypadku raka niedrobnokomórkowego diagnostyka patomorfologiczna musi zostać pogłębiona w celu określenia podtypów tego nowotworu. – Badanie podtypów tego nowotworu ma na celu wskazanie grupy chorych, którzy mogą odnieść potencjalną korzyść z leczenia za pomocą terapii ukierunkowanych molekularnie. Są to ci chorzy, u których trzeba wykonać badanie genetyczne w celu kwalifikacji do leczenia ukierunkowanego molekularnie. W związku z tym badania genetyczne wykonujemy u chorych na raka niepłaskonabłonkowego, dlatego że właśnie w tym typie nowotworu występują nieprawidłowości genetyczne, które warunkują skuteczność terapii ukierunkowanych molekularnie – mówi prof. Paweł Krawczyk, biolog molekularny, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Do badań tych należy przede wszystkim badanie mutacji w genie EGFR i rearanżacji genu ALK.

– Jeżeli u chorych na raka niepłaskonabłonkowego znajdziemy jedną z tych dwóch nieprawidłowości, to możemy ich zakwalifikować do leczenia inhibitorami kinazy tyrozynowej EGFR bądź inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK. W przypadku raka płaskonabłonkowego liczba nieprawidłowości genetycznych, która jest wykrywana w komórkach nowotworowych, jest tak wielka, że dobranie odpowiedniego leczenia ukierunkowanego molekularnie w chwili obecnej jest niemożliwe. Dlatego też w raku płaskonabłonkowym nie planujemy badań genetycznych – wyjaśnia prof. Krawczyk.

Rzuć palenie! Natychmiast

Lekarze od lat ostrzegają: głównym czynnikiem ryzyka raka płuca jest palenie papierosów. Choć liczba palaczy w Polsce systematycznie spada, zachorowalność na ten rodzaj nowotworu nie maleje. Statystyki psują kobiety. Pali coraz więcej Polek, i to coraz młodszych. Spadek zachorowalności na raka płuca wśród mężczyzn obserwuje się niemal we wszystkich grupach wiekowych, ale problemem jest stały wzrost liczby zachorowań u kobiet. Badania epidemiologiczne wskazują, że od 2007 r. w Polsce umiera więcej kobiet z powodu raka płuca niż z powodu raka piersi, mimo że częstotliwość występowania nowotworu złośliwego piersi u kobiet jest kilkakrotnie większa. I chociaż to właśnie rak piersi jest nowotworem numer jeden, który dotyka panie, to ich umieralność jest najwyższa z powodu raka płuca. Podobnie jest w wielu krajach Europy oraz w USA. Taka tendencja epidemiologiczna dotyczy wszystkich krajów wysoko rozwiniętych. Niestety nowotwór ten występuje także (choć rzadziej) u osób niepalących. Wśród mężczyzn ze zdiagnozowanym nowotworem tego narządu 90 proc. to palacze, pozostali to w większości bierni palacze. Trzeba mieć wyjątkowego pecha, żeby nie paląc i nie będąc narażonym na dym tytoniowy, zachorować. Wiele jeszcze elementów układanki składającej się na temat „rak” pozostaje tajemnicą, mimo że z roku na rok coraz więcej mówi się o przyczynach powstania nowotworów. Ale jeśli naprawdę znalibyśmy główną przyczynę tego, dlaczego u danej osoby rozwinął się nowotwór, to łatwiej byłoby z nim walczyć.

„Potrzeby diagnostyczne i terapeutyczne pacjentów z rakiem płuca w Polsce”​

Prof. Paweł Krawczyk

Biolog molekularny, kierownik Pracowni Immunologii i Genetyki Katedry i Kliniki Pneumonologii, Onkologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

W Polsce mamy wiele problemów dotyczących diagnostyki, które są kluczowe, jeśli chodzi o możliwość leczenia naszych chorych. Przede wszystkim istnieją ograniczenia w prowadzeniu badań genetycznych u chorych na nowotwory, w tym u chorych na raka płuca. Wynikają one z różnych przyczyn. Pierwszą i najważniejszą przyczyną jest brak dostępu dla polskich chorych do niektórych terapii ukierunkowanych molekularnie. Ten brak dostępu wynika z braku refundacji niektórych terapii, mam tu przede wszystkim na myśli terapie ukierunkowane na nieprawidłowe białko ALK. Nie mamy refundowanej terapii inhibitorami kinazy tyrozynowej ALK. W związku z tym skoro w Polsce chorzy nie mają dostępu do tej nowoczesnej terapii, to również diagnostyka genu ALK w Polsce jest praktycznie niewykonywana. Drugim problemem diagnostyki genetycznej w Polsce jest nieprzejrzystość sposobu jej finansowania. Tylko w przypadku nielicznych chorób nowotworowych przy kwalifikacji do terapii ukierunkowanych molekularnie diagnostyka genetyczna jest finansowana ze środków publicznych. Ta diagnostyka w wypadku raka płuca nie jest wyszczególniona wśród procedur NFZ jako oddzielna procedura. W związku z tym ciężar finansowania diagnostyki genetycznej spoczywa w Polsce na firmach farmaceutycznych, które dofinansowują większość laboratoriów genetyki w celu prowadzenia diagnostyki genetycznej na najwyższym europejskim poziomie. W chwili obecnej rzeczywiście diagnostyka genetyczna wykonywana jest za pomocą najbardziej wiarygodnych metod z certyfikatem IVD, czyli certyfikatem do diagnostyki in vitro, i w laboratoriach, które spełniają europejskie i światowe standardy jakości pracy. Istnieje jeszcze trzeci problem diagnostyki genetycznej w Polsce – brak kontroli nad laboratoriami genetycznymi ze strony urzędów wojewódzkich czy też Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych. Teoretycznie w Polsce mogą istnieć laboratoria, które nie spełniają odpowiednich standardów w diagnostyce genetycznej. A do standardów tych należą m.in. udział w zewnętrznych programach kontroli jakości badań czy też zapewnienie odpowiedniego sprzętu i odpowiednich pomieszczeń do prowadzenia badań genetycznych.

Prof. Rodryg Ramlau

Kierownik Katedry i Kliniki Onkologii Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

Rak płuca, tak jak większość nowotworów złośliwych, jest chorobą ludzi wieku podeszłego. Najwięcej zachorowań na ten nowotwór obserwujemy u osób powyżej 65. roku życia. Duża liczba pacjentów to wciąż efekt znaczącej liczby wypalanych papierosów. Trzeba bowiem zaznaczyć, że rzucenie palenia nie jest jednoznaczne z tym, że kończy się ryzyko zachorowania na raka płuca. Do niedawna uważano, że po pięciu latach od rzucenia palenia problem zachorowania na ten nowotwór praktycznie znika. Niestety to nieprawda. Do naszego szpitala trafiają chorzy z rozwiniętym procesem nowotworowym, którzy rzucili palenie 10-15 lat temu. To bardzo istotne, by tę kwestię cały czas nagłaśniać. Kolejna rzecz to problem badań przesiewowych, czyli badania dużej populacji potencjalnie zdrowych osób w celu wykrycia choroby. O ile w przypadku innych nowotworów – raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego czy prostaty – są już zdefiniowane metody postępowania, które umożliwiają wczesne wykrycie tego procesu chorobowego, o tyle w raku płuca cały czas borykamy się z tym, żeby ten standard ustalić. Wiemy na pewno, że zdjęcie radiologiczne klatki piersiowej nie pozwala wykluczyć istniejącego procesu chorobowego. Oznacza to, że jeśli do lekarza trafia pacjent z objawami choroby, to zdjęcie radiologiczne może jedynie potwierdzić chorobę, ale nigdy nie może jej wykluczyć. Obecnie propagowana jest, szczególnie w USA, metoda w postaci tzw. niskodawkowej tomografii komputerowej [jest to badanie TK klatki piersiowej o niskiej dawce promieniowania, bez podania kontrastu – red]. W Europie, także w Polsce, mamy możliwości prowadzenia takich badań – bardziej pilotażowych niż standardowych. I metoda ta okazała się jedyną, która umożliwia wykrycie wczesnego procesu nowotworowego, a co za tym idzie zwiększa szanse na pełne wyleczenie z raka płuca. Daje więc szansę na zmniejszenie śmiertelności. Kolejnym problemem jest to, że tylko około 15 proc. chorych w Polsce z rozpoznanym rakiem płuca może być poddawanych zabiegowi torakochirurgicznemu, czyli chirurgicznemu usunięciu guza. To także mówi o skali problemu, o tym, jak niewielka liczba pacjentów może być poddawana leczeniu radykalnemu ze względu na zaawansowanie procesu nowotworowego w momencie rozpoznania.

Poseł Alicja Kaczorowska

Sejmowa Komisja Zdrowia

W pracach sejmowej Komisji Zdrowia bierzemy pod uwagę to, że palenie tytoniu jest istotnym czynnikiem ryzyka rozwoju nowotworów płuc. Dlatego pracowaliśmy ostatnio bardzo intensywnie nad ustawą tytoniową i myślę, że wynik tych prac spowoduje, że ten niezdrowy nałóg zostanie ograniczony. Wzięliśmy pod lupę również e-papierosy. I mam nadzieję, że uda nam się zapobiec wpadaniu młodocianych w nałóg palenia papierosów. Wprawdzie wiemy, że w papierosach elektronicznych nie ma karcynogennych substancji smolistych, ale jest nikotyna, która być może nie ma wpływu na rozwój nowotworu płuc, ale ma za to silne działanie na układ naczyniowy. No i uzależnia szybciej niż heroina i potem łatwo jest sięgnąć po zwykłego papierosa. Myślę, że ograniczenia dotyczące zarówno palenia tytoniu klasycznego, jak również e-papierosów, wpłyną na to, że populacja ich konsumentów znacząco się zmniejszy. A co za tym idzie, wpłynie to na poprawę epidemiologii nowotworów płuc.

Poseł Krzysztof Ostrowski

Sejmowa Komisja Zdrowia

Koncentrujemy się na wczesnym wykrywaniu raka i dobrej terapii. Jednak jeśliby się dobrze zastanowić, to idealnie byłoby w ogóle nie zachorować. Palenie papierosów – najbardziej znany czynnik powodujący raka, w tym przypadku raka płuca – jest tylko wycinkiem problemu. W moim przekonaniu za mało mówi się o tym, że trzeba w ogóle dbać o nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, o kondycję naszego umysłu i układu immunologicznego. Podstawą jest dobre odżywianie, które obecnie jest fatalne. Do tego brak ruchu, stresy, to wszystko powoduje, że zwiększa się zapadalność na różne nowotwory. Stawiałbym na profilaktykę i zdrowy tryb życia.


Szymon Chrostowski

Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych

Historia choroby

Rak płuca – dane z raportu Health Quest „Obraz raka płuca w Polsce”

 • Najczęściej diagnozowany nowotwór złośliwy oraz najczęstsza przyczyna zgonu z powodu nowotworu złośliwego.
 • Jeden z najgorzej rokujących nowotworów złośliwych (przeżycie pięcioletnie wynosi 13,4 proc.).
 • Powoduje największą utratę lat życia skorygowanych niesprawnością spośród wszystkich nowotworów złośliwych oraz generuje największe po raku piersi koszty związane z niezdolnością do pracy.
 • Leczenie jest niedofinansowane, a wydatki refundacyjne są znacznie niższe w porównaniu z innymi krajami europejskimi.
 • Leczenie farmakologiczne raka płuca jest przedmiotem intensywnych badań, z czego najbardziej obiecujące wydają się leki immunologiczne.
 • Leczenie raka płuca, mimo wagi społecznej problemu, wydaje się nie być priorytetem w Polsce.

Wnioski

 • Liczba nowych zachorowań na raka płuca rośnie każdego roku. Od połowy lat 60. do końca lat 90. wzrosła u mężczyzn z 2,5 tys. do 17 tys., a u kobiet – z 500 do mniej więcej 4 tys. Tempo wzrostu niewiele zmalało dopiero w latach 90. Obecnie na raka płuca umiera ponad 15 tys. mężczyzn i prawie 7 tys. kobiet.
 • Wśród chorych na raka płuca 95 proc. pali lub paliło papierosy, z pozostałych 5 proc. zaś przynajmniej połowa paliła biernie, np. miała palącego współmałżonka albo kolegów w pracy.
 • Ryzyko raka płuca u nałogowego palacza jest od 10 do nawet 50 razy większe niż u osoby niepalącej. Im dłuższy staż, tym jest ono większe. Rośnie też wraz z liczbą wypalanych papierosów; jedna paczka dziennie ryzyko większe kilkanaście razy; dwie, trzy paczki – kilkadziesiąt razy. Jedynym sposobem zapobiegania temu nowotworowi jest niepalenie.

Kobiety i papierosy

Wydaje się, że kobiety szczególnie upodobały sobie cienkie papierosy z filtrem, które lubią od czasu do czasu zapalić. Niestety jest to bardzo niebezpieczne, a wiąże się to z zupełną zmianą epidemiologii raka płuca pod kątem typu patomorfologicznego. Jeszcze 15-20 lat temu chorowali głównie mężczyźni – zapadli najczęściej na raka płaskonabłonkowego lub raka drobnokomórkowego. Nowotwór ten występował centralnie w dużych oskrzelach, bo tam działały silne karcynogeny dymu tytoniowego. Obecnie zaś najczęstszym typem raka płuca jest rak gruczołowy. Jest on albo zupełnie niezwiązany z paleniem papierosów (choć dzieje się to rzadko), albo jest związany z paleniem właśnie cienkich, słabych papierosów, a także tzw. popalaniem sobie. Jeśli chodzi o cienkie papierosy, to dym tytoniowy musi być zaciągany głębiej, żeby palący poczuł satysfakcję z palenia. W związku z tym dym tytoniowy dociera do małych oskrzeli i oskrzelików i tam powoduje rozwój nowotworów. Epidemiologia więc się zmieniła, bo zmieniły się nasze przyzwyczajenia dotyczące palenia papierosów. Kobiety bardzo trudno namówić do rzucenia palenia, trudniej im niż mężczyznom zerwać z nałogiem – zwłaszcza tym, które palą od czasu do czasu.

Artykuł został opublikowany w 29/2016 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 29/2016 (1745)

 • Ile razy jeszcze?17 lip 2016, 20:00W miarę jak ubywać będzie nam symbolicznych miejsc, miast pomników naszej cywilizacji, niewolnych od terrorystów, Europa będzie musiała przebudować to, co uważała za europejski system wartości. Tolerancję do granic bezmyślności, polityczną...3
 • Feminizacja polityki17 lip 2016, 20:00Kobiety przejmują władzę w Europie. Nowa brytyjska premier Theresa May jest już kolejną osobą, która skutecznie rzuca wyzwanie dominacji mężczyzn w polityce. Najważniejszą z nich pozostaje niemiecka kanclerz Angela Merkel, która od lat trzyma się...6
 • Zamach w Nicei17 lip 2016, 20:00Ponad 84 zabitych, w tym dziesięcioro dzieci. Przeszło 50 osób w stanie krytycznym. To ostrożny piątkowy bilans zamachu terrorystycznego w Nicei. 14 lipca podczas obchodów Dnia Bastylii, najważniejszego francuskiego święta narodowego, rozpędzona...9
 • Kalifat idzie do Europy17 lip 2016, 20:00Państwo Islamskie przegrywa wojny, ale nie rezygnuje z ekspansji. Dżihadyści przygotowują już pierwszy europejski kalifat, a raczej pierwszy, który ma się tu odrodzić po 600 latach panowania chrześcijan.12
 • Inicjatywa Kijowskiego więdnie17 lip 2016, 20:00Skupiająca kilkanaście ugrupowań od prawa do lewa koalicja Wolność, Równość, Demokracja zaczyna się rozpadać. Powodem są rozbieżności programowe i ambicje partyjnych liderów.16
 • Pracujemy nad własną marką17 lip 2016, 20:00W polityce od razu widać, czy coś dobrze idzie, złapało wiatr w żagle czy nie. W przypadku koalicji Wolność, Równość, Demokracja tego wiatru nie widzę. Nie odnotowałem też żadnej aktywności Nowoczesnej w związku z tą koalicją – mówi „Wprost”...18
 • KOD pod dyktando Nowoczesnej17 lip 2016, 20:00– Na pierwszym spotkaniu nie ustaliliśmy nic. Zrobiono za to medialny show. Zacząłem wątpić, czy inicjatywa ta ma przyszłość. Co więcej, nie mam dzisiaj wątpliwości, że KOD nie powstał spontanicznie – o kulisach działania koalicji WRD mówi...19
 • Mistrz zamieszania17 lip 2016, 20:00Ministrowie się na niego wściekają, bo wychodzi przed szereg, opowiada o sprawach, które nie leżą w jego kompetencjach. Henryk Kowalczyk, szef Stałego Komitetu Rady Ministrów, stał się symbolem chaosu informacyjnego rządu. Ma dużą wiedzę i chętnie...20
 • Wiceministerialny potok słów17 lip 2016, 20:00Warto słuchać wiceministrów, bo to oni sondują różne pomysły rządu. Ale są też i tacy, którzy zwyczajnie wychodzą przed szereg, by pleść androny.22
 • Si vis pacem, para bellum?17 lip 2016, 20:00Decyzje warszawskiego szczytu NATO są dla Polski i krajów bałtyckich korzystne, ale nie wybiegają poza wcześniejsze ustalenia i oczekiwania uczestników. Najbardziej zwraca jednak uwagę deklaracja polskiego ministra obrony zwiększenia wydatków na...23
 • Skazani bez wyroku17 lip 2016, 20:00Nawet 150 polskich ojców rocznie pada ofiarą niesłusznego oskarżenia o pedofilię. To często efekt zemsty eksżony albo fałszywe działo wytoczone w trakcie sprawy rozwodowej.24
 • Dorośli, którzy boją się dzieci17 lip 2016, 20:00Pedofobia jest szalenie szkodliwą odpowiedzią na pedofilię. Powoduje, że rodzice mają mniejszy kontakt ze swoimi dziećmi – mówi Cosimo Schinaia, włoski psychiatra i psychoanalityk, autor książki „Pedofilia. Psychoanaliza i świat pedofila”.25
 • Dzieciom trudno się wraca17 lip 2016, 20:00Brexit i ksenofobiczne hasła pod adresem Polaków na Wyspach Brytyjskich mogą sprawić, że część naszej emigracji będzie rozważać możliwość powrotu do kraju. Doświadczenia tych, którzy już wrócili, pokazują, że to nie będzie łatwe. Zwłaszcza dla...28
 • Technologia pomocą dla firm17 lip 2016, 20:00Sterta papieru w okienku i przedsiębiorca czekający na urzędnika – te obrazki odchodzą do lamusa. Wszystko dzięki e-usługom, które pomogą firmom szybciej załatwić to wszystko, na co przez lata traciły masę czasu.31
 • Powrót pokolenia JP217 lip 2016, 20:00Wierzą nieco rzadziej, ale coraz mocniej. Tak według najnowszych badań zmienia się religijność młodych Polaków od śmierci Jana Pawła II. „Pokolenie JP2” zatem istnieje, choć jest inne, niż 11 lat temu przewidywali socjologowie.32
 • Przywrócić egzaminy wstępne17 lip 2016, 20:00Przeczytałam rozmowę z prof. Andrzejem Waśkiewiczem, dyrektorem Instytutu Socjologii UW, w której wyjaśniał przyczyny wprowadzenia egzaminów wstępnych na studia. W pełni podzielam jego zdanie. Od kilkunastu lat uczę studentów dziennikarstwa i mam...34
 • Drużyna Nawałki coraz bardziej złota17 lip 2016, 20:00Bariera została przełamana. Europejskie kluby przestały traktować polskich piłkarzy jak zawodników trzeciej kategorii. Po udanym Euro największe kluby są w stanie zapłacić za Biało-Czerwonych najwyższe stawki.36
 • Podróż do natury17 lip 2016, 20:00W wakacyjnym cyklu „Wprost” „Polska na lato” tym razem czas na naturę. Podpowiadamy dziesięć unikatowych pod względem przyrodniczym miejsc, które udowodnią, że Polska jest najpiękniejsza.40
 • Dieta z zasadami17 lip 2016, 20:00Zakochało się w niej pół Hollywood na czele z Gwyneth Paltrow, Kirsten Dunst i Jennifer Aniston. Oprócz utraty wagi ten styl jedzenia obiecuje więcej zdrowia, witalności i dobrego humoru. Jaka jest tajemnica sukcesu diety zasadowej?43
 • Szukając auta idealnego17 lip 2016, 20:00Wybór nowego samochodu to niełatwa sprawa. Wszyscy chcielibyśmy mieć auto na każdą okazję.44
 • Pięć rad, jak rozmawiać z nastolatkiem17 lip 2016, 20:00Małe dzieci – mały kłopot, duże dzieci…? Jeśli ktoś nie przeszedł przez bunt nastolatka, to nawet nie wie, jak duży jest ten kłopot. Joanna Żewakowska, psycholog z Kliniki PsychoMedic, podpowiada, jak go przetrwać.46
 • Raport o zdrowiu kobiety. Polka pod presją17 lip 2016, 21:09Rozpoczynamy cykl artykułów o zdrowiu Polaków, które ma kluczowe znaczenie dla dobrego i szczęśliwego życia. Pierwszy – o kondycji Polek: zdrowiu psychicznym i najczęściej trapiących je schorzeniach.48
 • Z ręką na sercu17 lip 2016, 20:00Choroby układu krążenia zabijają aż 50 proc. Polek. To dwukrotnie więcej niż wszystkie choroby nowotworowe. Kobiety chorują na serce głównie po menopauzie – mówi dr n. med. Jadwiga Wolszakiewicz z Instytutu Kardiologii w warszawskim Aninie.51
 • Cichy zabójca17 lip 2016, 20:00W Polsce na raka jajnika umiera o 15 proc. więcej kobiet niż średnio w innych krajach Unii. To jeden z trudniejszych do wykrycia nowotworów.52
 • Tarczyca, kobiecy problem17 lip 2016, 20:00Schorzenia tarczycy należą do najczęstszych problemów endokrynologicznych. Guzki tego organu stwierdza się u ponad połowy dorosłych Polek, coraz częściej też rozpoznajemy zaburzenia hormonalne, zwłaszcza niedoczynność.53
 • Wstydliwy problem17 lip 2016, 20:00Zaparcia stają się już problemem cywilizacyjnym. Szczególnie często skarżą się na nie kobiety.54
 • Spakuj spokój na wakacje17 lip 2016, 20:00Wakacje to czas upragnionego wypoczynku i wyjazdów, często za granicę. Dobrze mieć odpowiednią polisę, czyli taką, która zapewni wygodny i bezstresowy urlop.56
 • Najbardziej zabójczy i źle rokujący17 lip 2016, 20:00Rak płuca jest w Polsce najczęściej diagnozowanym, najbardziej śmiertelnym i źle rokującym typem nowotworu. Pod względem zachorowalności (na 100 tys. mieszkańców) zajmujemy w Europie trzecie miejsce – po Danii i Węgrzech. Na całym świecie rak...58
 • Dzień z życia milionera17 lip 2016, 20:00Wydaje ci się, że codzienne życie ajbogatszych Polaków bardzo różni się od twojego? No to zobacz, czy tak jest rzeczywiście. Sprawdziliśmy, jak żyją, co jedzą i w jakich warunkach pracują najbogatsi ludzie w kraju. Mają za co zaszaleć, ale na...66
 • Matka Theresa17 lip 2016, 20:00Nowa premier Wielkiej Brytanii ma wyprowadzić kraj z UE. Już pierwsze nominacje w rządzie Theresy May wskazują, że Unię czekają ciężkie rozmowy z Brytyjczykami, a Brytyjczyków lżejsza transformacja, niż ich straszono.70
 • (Nie)popularność „Star Treka”17 lip 2016, 20:00Wielkie amerykańskie marki kultury popularnej wcale nie są tak ogólnoświatowe, jak wmawiają nam reklamy.74
 • Bać się czy nie bać17 lip 2016, 20:00Wirus zika dzieli środowisko naukowe. Kilkuset uczonych wezwało do przeniesienia olimpiady z Rio do innego miasta, podczas gdy eksperci WHO uspokajają, że nie ma takiej potrzeby.77
 • Top 10 polskich kryminałów17 lip 2016, 20:00Popularność polskiej prozy kryminalnej w dużym stopniu zasadza się na seriach powieściowych, wcale nie gorszych niż te pisane przez Skandynawów czy Amerykanów. Oto dziesięć najlepszych polskich serii kryminalnych.80
 • Kryminał jest silny jako gatunek17 lip 2016, 20:00Kryminał absorbuje wątki z innych dziedzin i przez to pięknie sprawdza się jako powieść realistyczna – mówi Marcin Wroński, autor cyklu o komisarzu Zydze Maciejewskim.81
 • Podlaska gościnność17 lip 2016, 20:00Ludzie gastronomii są na ogół nieco zblazowani. „Stek? Ribeye? Black angus? Czterotygodniowy? Stary, w zeszłym miesiącu jadłem sześciotygodniowego!”. „Homar? A ile waży? 3 kg? Ten, co to nam zrobił Onufry, to był homar!”. „Szampan? Churchill 2006?...82
 • Przekręcone, pominięte, przemilczane17 lip 2016, 20:00Wątpliwości na temat tego, co tak naprawdę powiedział Barack Obama w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, wywołały w Polsce prawdziwą burzę. I słusznie, bo od tego typu nieporozumień zaczęła się niejedna wojna.84
 • Książki17 lip 2016, 20:00Skóra w której żyję "Skóra” to jedna z najlepszych psychologicznych powieści ostatnich lat i jedna z najbardziej udanych książek w dorobku amerykańskiej noblistki Toni Morrison. Oto na świat przychodzi córka pary Mulatów, nazwana później Bride,...87
 • Muzyka17 lip 2016, 20:00Ameryka z Islandii Kto wie, czy największą zasługą serialu „Vinyl” nie jest równie świetna ścieżka dźwiękowa. Nie tylko komentuje ona kolejne odcinki, ale przede wszystkim prezentuje nowych wykonawców, pozwalających sobie na stylowe wariacje,...88
 • Film - recenzje17 lip 2016, 20:00Odgrzewany popcorn Filmowe ciasteczko z nostalgią. Kilka dekad temu radosna komedia z elementami grozy o grupce nerdów biegających po Nowym Jorku i łapiących duchy w odkurzacze była rewelacyjną rozrywką. Do tego świetna piosenka i jedna z...89
 • Bez przebaczenia17 lip 2016, 20:00Porsche Cayenne GTS O takim samochodzie marzy bardzo wielu. Już sam znaczek budzi emocje. Gdy jeszcze dodamy, że sportowe parametry łączą się z luksusowym wnętrzem, to znamy już powody westchnień. Gdy wypowiadamy słowo Porsche, to przenosimy się w...90
 • Know-How17 lip 2016, 20:00Uber – wzloty i upadki UBER WYCOFUJE SIĘ Z WĘGIER. Powodem jest nowe prawo, które pozwala na zablokowanie przez władze aplikacji i serwisów oferujących nielegalne usługi przewozowe. W komunikacie firma wyjaśniła, że nie jest stanie funkcjonować...91
 • Zbawca z Brukseli17 lip 2016, 20:30Teoretycznie zapowiedź Grzegorza Schetyny o wystawieniu Donalda Tuska w wyborach prezydenckich można by uznać za zapowiedź wielkiego planu odbudowy Platformy Obywatelskiej. Oto obecny szef partii mówi, że chce, by na czele państwa stanął człowiek...92
 • Kilowaty ze śmieci17 lip 2016, 20:00Świat obrasta śmieciami. Na spalaniu odpadów powstaje cała nowa branża gospodarki, a z tym się wiąże jak zwykle całe mnóstwo gier o rynek.94
 • Energia z odzysku17 lip 2016, 20:00W Rzeszowie powstaje nowoczesna instalacja termicznego przetwarzania odpadów. Pozwoli ona w sposób całkowicie bezpieczny dla otoczenia wytworzyć energię z odpadów komunalnych, które dotychczas trafiały na wysypiska śmieci.96
 • Z cysterny do skrzydła17 lip 2016, 20:00Czy budowa pomp przy torach kolejowych może obniżyć ceny biletów lotniczych? Na Lotnisku Chopina właśnie tak się dzieje. Efekty wkrótce odczujemy w portfelach.98