Who is Who

Who is Who

Artur Resmer

Członek zarządu ds. finansowych w PKP Intercity S.A.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i rachunkowości. Ekspert z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej oraz przechodzącymi procesy transformacyjne. W latach 1999-2008 zajmował stanowisko dyrektora finansowego w HBC Żywiec Trade Sp. z o.o. Od 2008 r. do 2010 r. pełnił funkcję wiceprezesa zarządu w Energa-Operator SA. Przez ostatnie lata związany z branżą energetyczną i paliwową. Doktor nauk ekonomicznych Politechniki Gdańskiej. Ukończył studia podyplomowe z dziedziny sprawozdawczości finansowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz z zakresu rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Od marca 2016 r. pełni funkcję członka zarządu ds. finansowych w spółce PKP Intercity.

Krzysztof Celiński

Dyrektor generalny Siemens Mobility Sp. z o.o.

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej od ponad 40 lat związany z branżą kolejową w Polsce. Zarządzał największymi instytucjami kolejowymi w naszym kraju – PKP SA, PKP PLK, PKP Intercity, a także m.in. Metrem Warszawskim. Pełnił również funkcję dyrektora Departamentu Kolejnictwa w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej oraz dyrektora w brytyjskiej spółce Halcrow Group Limited. Od 2016 r. związany z firmą Siemens. Z początkiem lipca 2018 r. pełni funkcję dyrektora generalnego Siemens Mobility Sp. z o.o.

Barbara Dzieciuchowicz

Prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa

Ekonomista, absolwentka SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od ponad 30 lat związana z branżą drogową. Pracowała zarówno w administracji drogowej, jak i firmie wykonawczej, a od roku 1994 jest związana z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Drogownictwa, w której powstawaniu uczestniczyła. W OIGD pracowała na stanowiskach: dyrektor biura, wiceprezes zarządu oraz od 2014 r. prezes zarządu. Jako prezes zarządu reprezentuje interesy zrzeszonych firm drogowych i mostowych, firm współpracujących z drogownictwem wobec organów władzy publicznej, organów samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji. Znawca problematyki drogowej. Ekspert współpracujący z komisjami Sejmu i Senatu. Współprzewodnicząca Rady Ekspertów do spraw działań mających na celu optymalizację procesu realizacji inwestycji drogowych powołanej przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa.

Grzegorz Ochędzan

Członek zarządu AB SA

Praktyk finansów przedsiębiorstwa – posiada blisko 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami, a od 2008 r. odpowiada za tę sferę działalności Grupy AB, największego dystrybutora IT i elektroniki użytkowej w Polsce i regionie CEE oraz jednego z największych podmiotów w branży w Europie. Grupa AB konsekwentnie buduje w sferze finansów zdrowe podstawy dalszej ekspansji biznesowej – posiada najwyższe kapitały własne w branży i notuje najwyższą efektywność (najniższe koszty SG&A) oraz cieszy się największym zaufaniem partnerów handlowych i instytucji finansowych. Wcześniej Grzegorz Ochędzan piastował funkcję wiceprezesa zarządu i CFO ADe Line (właściciel marki Almi Decor), doświadczenie zdobywał również m.in. w banku PKO BP, firmach informatycznych JTT Computer oraz Teta, sieci detalicznej Ruch, a także w koncernie energetycznym EnergiaPro (obecnie Tauron Dystrybucja). Grzegorz Ochędzan jest absolwentem Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz Studium Podatkowego w Instytucie Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy. Ukończył wiele szkoleń z zakresu finansów, rachunkowości, zarządzania i psychologii negocjacji. Jest współautorem książek z zakresu bezpieczeństwa transakcji walutowych oraz efektywności sprzedaży, a także licznych publikacji naukowych. Laureat nagrody Gazety Giełdy „Parkiet” dla najzdolniejszych młodych menedżerów zarządzających przedsiębiorstwami notowanymi na GPW.

Janusz Janiszewski

P.o. prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej

Absolwent Akademii Sztuki Wojennej na kierunku zarządzanie ruchem lotniczym, ukończył również studia ekonomiczne. Od 18 lat jest kontrolerem ruchu lotniczego. Posiada unikalną, ekspercką wiedzę i doświadczenie z obszaru planowania, rozwoju i zarządzania ruchem lotniczym. Członek Zespołu Doradczego Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Od 2015 r. pełnił funkcję dyrektora Biura Strategii i Współpracy Międzynarodowej paŻP zarządzającego strategicznymi obszarami definiującymi funkcjonowanie i planowanie rozwoju agencji. Jest także czynnie zaangażowany w rozwój agencji na arenie międzynarodowej, pełniąc liczne funkcje w gremiach międzynarodowej współpracy środowiska zarządców ruchu lotniczego na świecie, między innymi jako: zastępca przewodniczącego Komitetu Koordynującego Gate One, członek grup roboczych Komisji Europejskiej, członek grup roboczych caNso, członek grup zadaniowych EUROCONTROL, dyrektor Biura Zarządu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej.

W swojej pracy zawodowej inicjował i przeprowadzał liczne projekty innowacyjne, operacyjne i biznesowe dotyczące racjonalizacji i optymalizacji funkcjonowania PAŻP. W latach 2015-2017 Janusz Janiszewski był odpowiedzialny za skuteczne przeprowadzenie procesu rewizji Planu Skuteczności Działania Służb Żeglugi Powietrznej na lata 2015-2019. Przygotowane i przedstawione na forum Unii Europejskiej rozwiązania zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską i wprowadzone w życie w 2017 r. Dzięki temu zapewniono finansowanie kluczowych zadań inwestycyjnych gwarantujących bezpieczeństwo i płynność ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni powietrznej.

Jacek Gryga

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Od listopada 2017 r. pełni obowiązki generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, wcześniej, od kwietnia 2017 r., był zastępcą generalnego dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Od 2008 do 2014 r. kierował oddziałem GDDKiA w Krakowie. Zanim trafił do krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji, przez 10 lat był dyrektorem zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego. Absolwent Wydziału Budownictwa Politechniki Krakowskiej ze specjalnością drogi, ulice, lotniska. Związany z drogownictwem od ponad 30 lat.

Wojciech Drzymała

Partner w dziale audytu ogólnego, szef zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki w KPMG w Polsce

Wojciech Drzymała rozpoczął pracę w KpmG w 1996 r., a od 2016 r. jest partnerem w dziale audytu ogólnego i szefem zespołu doradczego dla sektora transportu, spedycji i logistyki. Posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami związanymi z badaniem sprawozdań finansowych oraz doradztwa biznesowego dla przedsiębiorstw różnych branż. Specjalizuje się w badaniu sprawozdań finansowych oraz w doradztwie dla spółek z sektora stoczni i sprzętu transportowego, usług transportowych, rolnictwa i hodowli, przetwórstwa spożywczego, AGD, motoryzacji, chemii i tworzyw sztucznych, materiałów budowlanych, maszyn i urządzeń elektrycznych, handlu detalicznego i hurtowego.

Przemysław Gorgol

Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych, członek Rady Ekspertów ds. kolejowych przy Ministrze Infrastruktury i Budownictwa

Przemysław Gorgol posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie doradztwa dla sektora publicznego, m.in. w obszarze analiz finansowych i ekonomicznych oraz studiów wykonalności. Pracował w ipopema Securities SA, w ipopema Financial Advisory na stanowisku dyrektora odpowiedzialnego za projekty inwestycyjne sektora publicznego. Był również niezależnym konsultantem oraz pracował w strukturach największych firm doradczych. Ma doświadczenie w realizacji międzynarodowych projektów finansowanych przez Komisję Europejską, w zakresie przygotowania planów inwestycyjnych i programów operacyjnych w ramach budżetów unijnych na lata 2007-2013 i 2014-2020. W latach 2002-2006 był zastępcą dyrektora w Ministerstwie Infrastruktury odpowiadającym za środki pomocowe (fundusz Phare), środki przedakcesyjne (fundusz ispa-Transport) oraz fundusze strukturalne (Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006). Z wykształcenia prawnik, ukończył szkolenia z zakresu finansowania inwestycji oraz zarządzania projektami i inwestycjami infrastrukturalnymi.

Ireneusz Merchel

Prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Absolwent Politechniki Gdańskiej na Wydziale Budownictwa Lądowego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Na Politechnice Radomskiej ukończył zarządzanie spółkami kapitałowymi w transporcie. Pracę zawodową na kolei rozpoczął w latach 70., zdobywając doświadczenie na kolejnych stanowiskach. W latach 1998-2016 dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Olsztynie. Od marca 2016 r. pełni funkcję prezesa zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Odpowiada za realizację największego w historii programu modernizacji linii kolejowych, obejmującego ponad 220 projektów o łącznej wartości ponad 66 mld zł.

Czesław Warsewicz

Prezes zarządu PKP Cargo

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej (kierunek zarządzanie i marketing), ma bogate doświadczenie biznesowe, które zdobył m.in. w takich spółkach jak EVIP International i Rolimpex. Od kilkunastu lat jest związany z branżą kolejową. W latach 2006-2009 był prezesem PKP Intercity S.A., a w latach 2009-2013 zajmował stanowisko dyrektora biura Patentes taLGO, hiszpańskiego producenta taboru kolejowego. Od 2015 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej PKP carGO S.A., a w marcu 2018 r. objął stanowisko prezesa tej spółki.

Andrzej Olszewski

Członek zarządu PKP S.A.

Ekonomista z wieloletnim doświadczeniem menedżerskim w finansach i restrukturyzacji. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach zarządczych, m.in. w dużych międzynarodowych korporacjach i instytucjach finansowych. Był jedną z pierwszych osób w Polsce, które uzyskały wpis na listę maklerów papierów wartościowych w Komisji Papierów Wartościowych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego). Posiada dyplom Executive MBA Finanse Międzynarodowe. Jest absolwentem studiów doktoranckich w Kolegium Zarządzania i Finansów SGH. W maju 2017 r. objął stanowisko członka zarządu PKP S.A.

Mirosław Antonowicz

Członek zarządu PKP S.A.

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, od wielu lat związany z branżą kolejową, w tym z Grupą PKP. Zasiadał m.in. w zarządzie PKP carGO. Był także członkiem rad nadzorczych spółek kolejowych. W latach 2006-2010 pełnił funkcję wiceprezesa Urzędu Transportu Kolejowego ds. regulacji rynku. Jest pracownikiem naukowym Akademii Leona Koźmińskiego, dyrektorem Centrum Naukowo-Biznesowego Logistyki, Transportu i Zakupów. Był członkiem prezydium oraz ekspertem Zespołu Logistyki i Procesów Transportowych Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk. Jest także absolwentem wielu studiów podyplomowych, w tym z zakresu zarządzania spółkami w transporcie na Politechnice Warszawskiej oraz podyplomowego studium europejskich stosunków finansowo-ekonomiczno-prawnych na SGH. Autor wielu publikacji i opracowań z dziedziny zarządzania, transportu i logistyki. W maju 2017 r. objął stanowisko członka zarządu PKP S.A.

Bertus Servaas

Właściciel VIVE Group. Od 1992 r. prezes zarządu VIVE Textile Recycling – największego przedsiębiorstwa w branży recyklingu tekstyliów w Polsce. Biznesmen pochodzący z miejscowości Zaanstad w Holandii, na stałe mieszkający w Polsce. Ekonomista, od 1986 r. prowadzący niezależną działalność biznesową.

Jego wizjonerskie i innowacyjne podejście do zarządzania przekłada się na powstanie nowych jednostek działających w różnorodnych branżach. Filantrop wspierający rozwój Kielc oraz organizacji działających na terenie województwa świętokrzyskiego. Prezes odnoszącego sukcesy Klubu Sportowego VIVE Kielce SA. Bertus Servaas jest również pomysłodawcą Fundacji VIVE Serce Dzieciom. Od wielu lat angażuje się w działalność charytatywną, za którą w roku 2011 został odznaczony przez prezydenta RP Bronisława Komorowskiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta).

Grupa VIVE

Grupa powiązanych ze sobą spółek, z których główna – VIVE Textile Recycling – działając od 26 lat, jest liderem branży recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. To innowacyjna, nowoczesna, rzetelna i stabilna organizacja, działająca w prężnie rozwijającej się branży recyklingu tekstyliów. Grupa VIVE stawia sobie za cel stuprocentowe wykorzystanie tekstyliów pochodzących z recyklingu, segregowanych każdego dnia w ilości setek ton, a w konsekwencji daje drugie życie tekstyliom, promując tym samym wartość pracy w cyklu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Bertus Servaas, prezes zarządu VIVE Textile Recycling

Robert Nogacki

Radca prawny, właściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec

Współtwórca i współwłaściciel Kancelarii Prawnej Skarbiec – największej polskiej kancelarii specjalizującej się w ochronie majątku i doradztwie strategicznym dla biznesu. Zarządza kilkuset strukturami o łącznej wartości aktywów ponad 2,5 mld zł. Pomógł polskim i zagranicznym podmiotom gospodarczym w założeniu już ponad tysiąca spółek, trustów i fundacji w kilkudziesięciu krajach na całym świecie. Mecenas Robert Nogacki jest jednym z najczęściej cytowanych w mediach autorytetów w sprawach dotyczących międzynarodowego planowania podatkowego oraz walki z nadużyciami władzy. Według tygodnika „Wprost” mec. Nogacki „jest jednym z najlepszych ekspertów z zakresu bezprawia urzędniczego”. Reprezentuje dziesiątki klientów w postępowaniach karnych, podatkowych i karnoskarbowych przed sądami i organami administracji państwowej, m.in. przy zwrocie VAT czy w karuzelach VAT. Mecenas Nogacki jest współautorem książki „Bezpieczeństwo współczesnej firmy” wydanej w 2016 r. przez wydawnictwo EMKA, nagrodzonej III miejscem w konkursie Economicus 2017 w kategorii najlepszy poradnik ekonomiczno-biznesowy. Regularnie publikuje swoje artykuły na łamach największych tytułów prasowych w Polsce, m.in.: „Gazety Wyborczej”, „Rzeczpospolitej”, „Wprost”, „Dziennika Gazety Prawnej”. Członek Business Center Club. Prezes zarządu fundacji Instytut Badań nad Przestępczością Gospodarczą. Legitymuje się tytułem Lidera Polskiego Biznesu przyznanym przez Business Centre Club w 2017 r. W 2016 i 2017 r. wyróżniony tytułem The Lawyer International przyznawanym przez INTL Magazine w Londynie dla najlepszych prawników w skali międzynarodowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz podyplomowych studiów prawa europejskiego na UKSW w Warszawie. Od 2008 r. jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Kinga HannaStachowiak

Wspólnik i dyrektor zarządzający w Kancelarii Prawnej Skarbiec, prezes zarządu spółek z branży nieruchomości

Od początku kariery zawodowej związana jest z branżami prawną i nieruchomości. Od ponad 10 lat zajmuje stanowiska menedżerskie w polskich i zagranicznych spółkach. Jest prezesem zarządu Beauchamp Properties sp. z o.o., Taurus Development Holding sp. z o.o., Portalu Skarbiec.biz oraz wspólnikiem i dyrektorem zarządzającym w Kancelarii Prawnej Skarbiec. Właścicielka spółki 4Business Services specjalizującej się w zarządzaniu przedsiębiorstwem i projektami z rynku nieruchomości. W 2017 r. została po raz drugi uznana przez miesięcznik ekonomiczny „Home & Market” za menedżera roku. W 2006 r. stworzyła portal Skarbiec.biz – główny dziś serwis informacyjny o rynkach kapitałowych. Do 2011 r. była jego redaktorem naczelnym, a obecnie pełni funkcję prezesa zarządu. Trzykrotnie, w latach 2012, 2013 i 2014, znalazła się wśród laureatek Pereł Polskiego Biznesu, czyli 50 najbardziej przedsiębiorczych kobiet w polskim biznesie. Od 2009 r. kieruje wieloma przedsięwzięciami dla brytyjskich deweloperów. Odpowiada za przygotowanie i wdrożenie projektów inwestycyjnych w segmencie nieruchomości komercyjnych i rolnych. Od 2012 r. jest członkiem Business Centre Club. W 2013 r. znalazła się na liście najcenniejszych kobiet w Polsce w zestawieniu Rzeczpospolita Babska, a rok później na 21. miejscu rankingu „100 kobiet biznesu”. W 2014 r. „Home & Market” umieścił ją w gronie 50 najbardziej wpływowych kobiet w Polsce.

Okładka tygodnika WPROST: 36/2018
Więcej możesz przeczytać w 36/2018 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 36/2018 (1851)

 • Długa droga za ocean 2 wrz 2018, 20:00 Aby zrozumieć, w jaki sposób Amerykanie podchodzą do przybyszów, trzeba odwiedzić Ellis Island w Nowym Jorku. Na wyspie położonej tuż obok Manhattanu i Statuy Wolności od 1892 do 1924 r. funkcjonowało główne centrum przyjmowania... 3
 • Niedyskrecje parlamentarne 2 wrz 2018, 20:00 PIS MARZY O MAZOWSZU. Oczywiście nie o zespole pieśni i tańca ani o całym województwie, tylko o przejęciu sejmiku mazowieckiego, w którym od wielu lat niepodzielnie rządzi Adam Struzik, wpływowy polityk PSL. Mazowsze jest łakomym... 6
 • Obraz tygodnia 2 wrz 2018, 20:00 6,9 miliarda tranzystorów mieści się na 1 cm kw. najnowszego i najszybszego na świecie procesora Kirin 980 od Huawei Wygrany Rafał Zawierucha Jeden z bohaterów naszego tekstu (s. 16) zagra Romana Polańskiego w najnowszym filmie Quentina... 10
 • Info radar 2 wrz 2018, 20:00 POLITYKA Strach o europejską emeryturę Była europosłanka PO pytała niedawno jednego z brukselskich polityków, czy gdyby rozpadła się Unia Europejska, to brukselskie emerytury mimo wszystko będą wypłacane. Na szczęście dla europosłów... 12
 • Między oczyszczeniem a upadkiem 2 wrz 2018, 20:00 lewo STOJĄC PRZED PROBLEMEM PEDOFILII, KOŚCIÓŁ MA TRZY DROGI. Pierwsza to droga oczyszczenia, a więc: podejrzanych księży zawiesić, zgłaszane sprawy oddać do prokuratury, winnych ukarać, wyroki upublicznić, łożyć na ofiary i... 14
 • Nowy American Dream 2 wrz 2018, 20:00 Kiedyś jechali za chlebem, dzisiaj za karierą. Polscy informatycy, sportowcy i artyści zmieniają wizerunek Polski w Stanach. 16
 • Za co kocham USA 2 wrz 2018, 20:00 Przeprowadzając się do Stanów, nie myślałem o tym, jak powinien wyglądać mój amerykański sen. Dziś jestem w punkcie, o którym nawet nie marzyłem te kilkanaście lat temu, kiedy przyleciałem do USA – mówi koszykarz Marcin Gortat. 23
 • Chcę być pierwszym polskim mistrzem świata 2 wrz 2018, 20:00 Kiedy wygrałem dwie duże walki, usiedliśmy z żoną i zaczęliśmy myśleć, co robić: czy mam walczyć, czy pracować na budowie – mówi Adam Kownacki, bokser, który zmierzy się na Brooklynie z byłym mistrzem świata Charlesem Martinem. 26
 • Z wizą szybciej 2 wrz 2018, 20:00 Wizyta po wizę w amerykańskiej ambasadzie trwa kilkanaście minut. Im więcej Polaków złoży wniosek o wizę, tym większe szanse, że w przyszłości będziemy jeździć bez nich. 28
 • Wkrótce nowy kierunek do USA 2 wrz 2018, 20:00 Już w przyszłym roku możemy latać do USA bez wiz – mówi prezes LOT-u Rafał Milczarski. 30
 • Karbowy prezesa 2 wrz 2018, 20:00 Dla Tomasza Poręby kampania samorządowa jest podwójnie ważna: to pierwszy sprawdzian, odkąd rządzi PiS. On sam buduje już pozycję w brukselskim wyścigu o Podkarpacie z Markiem Kuchcińskim. I o wejście do gry o fotel unijnego komisarza. 33
 • Gowin, czyli apetyt na prawicę 2 wrz 2018, 20:00 O Jarosławie Gowinie ludzie, którzy go dobrze znają, mówią, że nie znosi być numerem dwa. Jeżeli się na to godzi, to tylko dlatego, że ma plan, jak rychło zostać numerem jeden. 38
 • Pieniądze od złodziei 2 wrz 2018, 20:00 Dwaj główni aktorzy polskiej polityki precyzyjnie zdefiniowali, o co zamierzają wieść spór w kampanii samorządowej. Na jej inaugurację PO obwieściła nam, że „PiS wziął miliony i chce być bezkarny”, opatrując tę tezę... 41
 • Życie po życiu Petru 2 wrz 2018, 20:00 Ryszard Petru po wyborach samorządowych ma wrócić ze zmienionym wizerunkiem i nową partią. 42
 • Relatywizm ponad podziałami 2 wrz 2018, 20:00 Mam dla Państwa zagadkę, proszę znaleźć różnicę między tymi dwiema wypowiedziami: 1. „To nie był gwałt, a stosunek za przyzwoleniem 13-latki (…) nastoletnie dziewczynki pchają się do łóżka (…). Domagają się alkoholu, same... 44
 • Jak rządzić światem przed dwudziestką 2 wrz 2018, 20:00 Można mieć fanów i naśladowców, a nie mieć jeszcze 18 lat. Nastoletni influencerzy to youtuberzy, autorzy książkowych bestsellerów albo po prostu dzieci celebrytów. 47
 • (Nie)dzielni bazarowicze 2 wrz 2018, 20:00 Aż 15 proc. Polaków regularnie odwiedza bazary. Po kryzysie, który przechodziły kilkanaście lat temu, nie ma już śladu. Znowu wracają do łask konsumentów. A zakaz handlu w niedziele może im tylko pomóc. 50
 • Hossa Bessa 2 wrz 2018, 20:00 James Bond jedzie na giełdę Jeszcze w tym roku na giełdzie w Londynie może zadebiutować brytyjski producent luksusowych samochodów marki Aston Martin. Media spekulują, że do publicznego obrotu może trafić nawet jedna czwarta udziałów... 54
 • Kosmetyki – piękna wizytówka polskiej gospodarki 2 wrz 2018, 20:00 Polska branża kosmetyczna przeżywa prawdziwy rozkwit. Rodzime marki podbijają rynek europejski oraz światowy. Motorem dalszego rozwoju eksportu mogą być międzynarodowe targi. 55
 • Siła i potrzeba rozmowy 2 wrz 2018, 20:00 Nigdy w swoich dziejach świat nie zmieniał się tak szybko jak dzisiaj. I o tych zmianach trzeba dyskutować. 58
 • Misja kosztuje 2 wrz 2018, 20:00 Jeszcze w tym roku wystartuje anglojęzyczny kanał TVP – zapowiada Maciej Stanecki, wiceprezes TVP. 60
 • Tekstylia, recykling i ekologia 2 wrz 2018, 20:00 Dzięki VIVE Textile Recycling tekstylia zyskują nowe życie. Powstają z nich surowce, paliwa i kompozyty dla budownictwa. 62
 • Człowiek w centrum każdego systemu IT 2 wrz 2018, 20:00 – W branży IT kompleksowe wparcie klienta jest tak samo istotne jak innowacyjne produkty optymalizujące codzienną pracę przedsiębiorstwa – przekonuje Adam Brosz z Beyond.pl 64
 • Lider rynku sięga coraz wyżej 2 wrz 2018, 20:00 Plasujemy się na ósmym miejscu w skali Europy i jesteśmy największą firmą w Polsce w całej branży IT – mówi Andrzej Przybyło, założyciel oraz prezes AB SA. 65
 • Julia 2.0 2 wrz 2018, 20:00 Julia Tymoszenko była już oligarchinią, bohaterką ukraińskiej rewolucji, premierem i męczennicą opozycji. Weteranka polityki wraca teraz jako zupełnie nowa postać, niezwiązana oficjalnie ani z polityką, ani z biznesem. 66
 • Nie ma jak w Domie 2 wrz 2018, 20:00 Miało być głośno, miało być intensywnie, miało boleć – Nowy Jork lat 60. był kuźnią nowej kultury. Jej centrum stał się założony przez Polaka Stanisława Tolkina klub o swojsko brzmiącej nazwie The Dom. 70
 • Detoks dla dobrego zdrowia 2 wrz 2018, 20:00 Czasem jedynym, czego potrzebujesz, by poczuć się lepiej, jest oczyszczenie organizmu. To łatwiejsze, niż myślisz. 74
 • W to mi graj! 2 wrz 2018, 20:00 Czy wybaczyć oprawcom? Czy kultura chłopska jeszcze istnieje? – m.in. te pytania padną ze scen w nowym sezonie. A poza tym w teatrach sporo muzyki i dobrej zabawy. 77
 • Nie będziecie rozczarowani 2 wrz 2018, 20:00 Animacje dla dorosłych nie tylko zmieniają kulturę, ale i… menu sieci McDonald’s. Nowa produkcja twórcy „Simpsonów” Matta Groeninga „Rozczarowani” po raz kolejny podnosi poprzeczkę. 80
 • Słone przekąski i moda 2 wrz 2018, 20:00 Chipsy, paluszki, orzeszki, krakersy... Rynek słonych przekąsek jest wart ponad 3 mld zł. Jak wyróżnić się wśród wielu marek? 83
 • Bądź wierny 2 wrz 2018, 20:00 Jego muzykę wszyscy kochamy. Ale czy naprawdę ją znamy? Przekonamy się na rozpoczętym właśnie I Międzynarodowym Konkursie Chopinowskim na Instrumentach Historycznych. 84
 • Wojenne pokolenie 2 wrz 2018, 20:00 Pamiętam, jak pierwszy raz zabiłem człowieka” – tą wypowiedzią Samuel Ma’oz zszokował kiedyś widzów festiwalu w Wenecji. W „Libanie” sportretował młodego chłopaka wysłanego na wojnę i zmuszonego do pociągnięcia za spust.... 88
 • Film 2 wrz 2018, 20:00 Szemrany typ ATMOSFERA JEST TU TAK GĘSTA, ŻE MOŻNA ZAWIESIĆ W POWIETRZU TOPÓR. I właśnie to robi Michael Pearce. Od pierwszej sceny w jego filmie czuje się nadchodzącą tragedię. Młoda dziewczyna dojrzewa pod czujnym okiem opresyjnej,... 89
 • Muzyka 2 wrz 2018, 20:00 Jain z duszą Kiedy włącza się stację radiową lub telewizyjną z muzyką dla młodych ludzi, trudno nie mieć wrażenia, że nawet jeśli prezentowane są nagrania największych na scenie pop, to po kilku godzinach zlewają się one w jedną... 90
 • Książka 2 wrz 2018, 20:00 Między Krakowem i Wiedniem Stanisław Lem, Ewa Lipska, Tomasz Lem, „Boli tylko, gdy się śmieję. Listy i rozmowy”, Wydawnictwo Literackie Wybitna poetka Ewa Lipska oraz myśliciel i wybitny pisarz Stanisław Lem pisali do siebie listy w... 91
 • Kalejdoskop 2 wrz 2018, 20:00 W Szczebrzeszynie Brandt brzmi w trzcinie PRZED WYSTAWĄ DYREKTOR MUZEUM NARODOWEGO TŁUMACZYŁA, że duża wystawa temu malarzowi się należała. Pewnie tak, ale czy musiała był częścią projektu MN „3xNiepodległa”? Niechcący powiela... 92
 • Kulturalna trzynastka 2 wrz 2018, 20:00 Tomasz Jastrun, POETA, PROZAIK, ESEISTA, FELIETONISTA, KRYTYK LITERACKI I AUTOR KSIĄŻEK DLA DZIECI 94
 • Stalowe zasady gwiazd, które musisz stosować, aby nie odpaść 2 wrz 2018, 20:00 1. Nigdy nie jedz batoników, które reklamujesz. W ogóle nie używaj żadnych reklamowanych przez siebie produktów. One są kierowane do „szerokiego odbiorcy”. Będziesz po tym gruba i brzydka, i z łupieżem. 2. Nigdy nie wierz w to, co... 95
 • Wysiłek fizyczny odblokowuje mi głowę 2 wrz 2018, 20:00 Ważnym źródłem inspiracji jest dla mnie sport. Większość rozwiązań do swoich książek wykoncypowałem na siłowni. 96
 • Jak zaakceptować swoje ciało 2 wrz 2018, 20:00 RADZI Betty Q, pierwsza polska performerka burleski 97
 • Zrób sobie… Jakiego 2 wrz 2018, 20:00 Patryk Jaki zbuduje w Warszawie nowe linie metra? Zbudujmy nowego Patryka Jakiego! 98
 • Szlachectwo zobowiązuje 2 wrz 2018, 20:00 Nasz rodak, Jan Józef Baranowski, wynalazł automatyczny system ostrzegawczy na kolei, maszynę do drukowania biletów oraz kasownik. Stefan Drzewiecki pod koniec tego samego, XIX w., konstruował okręty podwodne, zaprojektował również aparat... 103
 • Krwiobieg gospodarki 2 wrz 2018, 20:00 Infrastrukturę transportową można porównać do krwiobiegu, od którego sprawnego funkcjonowania zależy zdrowie i życie organizmu. W ten sam sposób od nowoczesnych dróg, linii kolejowych i lotnisk zależą: sprawne funkcjonowanie każdego... 104
 • Rozwój kolei do roku 2030 2 wrz 2018, 20:00 Transport kolejowy jest jedną z najważniejszych dziedzin polskiej gospodarki. Jego sprawne funkcjonowanie ma istotne znaczenie zarówno w przewozach ładunków, jak i w podróżach pasażerów. Tym samym wpływa bezpośrednio na tempo rozwoju... 105
 • CPK – transportowe serce Polski 2 wrz 2018, 20:00 Ruch lotniczy w Unii Europejskiej dynamicznie rośnie, a niebo nad zachodnią Europą należy do najbardziej zatłoczonych na świecie. Pasażerowie z każdym rokiem są narażeni na coraz większe ryzyko związane z opóźnieniami i odwołanymi... 106
 • Mosty dla regionów 2 wrz 2018, 20:00 Polska jest wielkim placem budowy. Trochę banał, ale proszę wierzyć, że stanowisko ministra, który zarządza największym programem infrastrukturalnym w UE, pozwala spojrzeć z lotu ptaka na inwestycje w naszym kraju. Poza sierpniem, który... 107
 • Wykorzystać potencjał polskich portów 2 wrz 2018, 20:00 Większość światowego transportu handlowego odbywa się drogą morską, dlatego niezwykle ważne jest, by kraj położony nad morzem potrafił w pełni w tym uczestniczyć i był w stanie wykorzystać potencjał tkwiący w jego portach. Dzięki... 108
 • Czyste powietrze dla wszystkich 2 wrz 2018, 20:00 Polska stoi obecnie w obliczu wielkich zmian w wielu sektorach życia publicznego i społecznego. Te pozytywne zmiany nie omijają również zakresu ochrony środowiska, a w szczególności walki z zanieczyszczeniem powietrza w naszym kraju.... 109
 • Miliardy na czyste powietrze 2 wrz 2018, 20:00 Ponad 100 mld zł rząd przeznaczy na poprawę jakości powietrza nad Polską. Pieniądze zostaną przekazane m.in. na termomodernizację starych budynków i wymianę źródeł ciepła. 110
 • CZAS NA NOWEOTWARCIE 2 wrz 2018, 20:00 Budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego wpłynie na ruch lotniczy w Europie, ale przede wszystkim przyniesie rewolucję w naszym kraju. 112
 • Who is Who 2 wrz 2018, 20:00 Artur Resmer Członek zarządu ds. finansowych w PKP Intercity S.A. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zarządzaniu finansami i rachunkowości. Ekspert z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji rynkowej... 118
 • INPHOTECH 2 wrz 2018, 20:00 Nadchodzi czas polskich rozwiązań fotonicznych Czwarta rewolucja przemysłowa bazująca na digitalizacji oraz ogromnych ilościach danych opiera się na fotonice, której istnienia często sobie nie uświadamiamy. Fotonika sprawia, że możemy... 124
 • LUKSUS CHOPINA 2 wrz 2018, 20:00 Każda podróż samolotem wiąże się z przygotowaniami i świadomością, że trzeba dopilnować wielu spraw, by była udana. 132

ZKDP - Nakład kontrolowany