Społeczna odpowiedzialność biznesu

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Rio+20 oczami polskiego biznesu

Czerwcowy Szczyt Ziemi Rio+20 był jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń dotyczących wyzwań zrównoważonego rozwoju stojących przed współczesnym światem.

Irena Pichola, PwC

Rio+20 to Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat Zrównoważonego Rozwoju (UNCSD). Została zwołana rezolucją Zgromadzenia Ogólnego w 20. rocznicę Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju. Tamta konferencja, w 1992 r., obradowała również w Rio de Janeiro i zakończyła się przyjęciem Agendy 21, nazwanej wszechstronnym planem działania na wiek XXI dla Narodów Zjednoczonych, rządów i grup społecznych w każdym obszarze, w którym człowiek ma wpływ na środowisko.

Dlatego teraz, dwie dekady później, wszyscy w napięciu wyczekiwali rezultatów negocjacji delegacji państwowych i ostatecznego kształtu deklaracji, którą miały podpisać głowy 193 państw. Najważniejszymi tematami obrad były:

– Przechodzenie do modelu bardziej zielonych gospodarek przy uwzględnieniu konieczności ograniczenia obszarów biedy na świecie;

– Ochrona oceanów przed ich nadmierną eksploatacją, niszczeniem podwodnych ekosystemów i skutkami zmian klimatycznych;

– Kształtowanie bardziej przyjaznych i sprawniej funkcjonujących organizmów miejskich;

– Wykorzystywanie na większą skalę odnawialnych źródeł energii, umożliwiających wzrost gospodarczy przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji dwutlenku węgla i zanieczyszczeń.

W efekcie rozmów powstał dokument obrazujący stanowisko państw względem tych wyzwań. Mimo że z ostatecznej formy deklaracji nikt nie jest do końca zadowolony, mam wrażenie, że odświeżyła ona nieco spojrzenie na takie globalne wyzwania, jak dostęp do wody, zasobów naturalnych, ochrona mórz i oceanów, miejsca pracy,energetyka, zmiany klimatyczne czy zarządzanie miastami. Bardzo czytelne są też w dokumencie odniesienia do zielonej gospodarki oraz potrzeby lepszego raportowania zagadnień zrównoważonego rozwoju (tzw. raportowania społecznego). Dodatkowo padło zobowiązanie do prowadzenia przez państwa dalszych prac nad konkretnymi celami zrównoważonego rozwoju (tzw. SDG – Sustainable Development Goals). Miałyby one wyznaczać priorytety w drodze do zrównoważonego rozwoju w politykach państwowych.

Szczególną rolę w całym procesie odegrał biznes i tu w porównaniu ze szczytem sprzed 20 lat nastąpiła ogromna zmiana. Bardzo pozytywna. Najśmielsze oczekiwania przerosła już sama liczba wydarzeń i dyskusji, które zostały zorganizowane wokół Rio+20 z udziałem biznesu i przez biznes. Co nie mniej ważne, z okazji szczytu poszczególne firmy albo koalicje firm podejmowały też specjalne, dodatkowe zobowiązania. Sama miałam okazję uczestniczyć w kilku wydarzeniach, podczas których ze strony biznesu padały śmiałe zobowiązania i deklarowano gotowość samoregulacji. I tak np. 24 instytucje finansowe (warte łącznie pół tryliona dolarów amerykańskich) pod patronatem The Nature Conservancy i Corporate Eco Forum podpisały „Natural Capital Declaration”, która wskazała na potrzebę wyceny wartości zasobów naturalnych i uwzględniania tych kosztów w prowadzonej działalności. To ogromna zmiana w myśleniu, mogąca mieć znaczące skutki w przyszłości. Dodatkowo na oficjalnych stronach szczytu www.uncsd2012.org możemy się zapoznać z 745 dobrowolnymi zobowiązaniami złożonymi przez organizacje biznesowe i pozarządowe, dotyczącymi m.in. edukacji, zdrowia, biedy, zrównoważonej konsumpcji. To konkretne, łatwe do zmierzenia cele, które mają zostać zrealizowane.

Również my wnieśliśmy swój wkład. Wspólnie z Ministerstwem Gospodarki i Ministerstwem Środowiska zaprezentowaliśmy „Wizję zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu w perspektywie roku 2050”, która została wypracowana wraz z polskim biznesem. Koordynatorem prac prowadzonych pod patronatem Ministerstwa Gospodarki, FOB i międzynarodowej organizacji WBCSD był PwC. Co najważniejsze, wizji towarzyszyła deklaracja zobowiązująca do podjęcia konkretnych kroków zmierzających do zrównoważonego rozwoju, podpisana przez prezesów ponad 40 firm. W deklaracji są zapisane działania nie tylko dotyczące współpracy i dialogu ze społecznościami lokalnymi i rządem, środowiskiem akademickim i pracownikami, ale także mające na celu zmniejszanie zużycia energii czy podnoszenie poziomu etyki w biznesie.

Już jesienią grupy branżowe i tematyczne rozpoczną prace nad zapewnianiem sprzyjających warunków do adresowania wyzwań zrównoważonego rozwoju w poszczególnych obszarach w ramach działań podejmowanych przez biznes; ich integracją strategiczną i uwzględnianiem ich w planach spółek.

Firmy zainteresowane dołączeniem do deklaracji czy też do prac w grupach w ramach „Wizji zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050” zapraszamy do kontaktu z Aleksandrą Stanek-Kowalczyk z firmy PwC – [email protected]

Autorka jest liderem zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu w firmie PwC

---------------------------------------------

Biznes w trosce o zdrowie

XXI w. już pokazał, że przyniesie wiele nowych technologii i innowacyjnych pomysłów pozwalających rozwiązać problemy dotychczas uznawane za niemożliwe do rozstrzygnięcia.

Aleksandra Stanek-Kowalczyk, PwC

Tylko w ciągu ostatnich 20 lat średnia długość życia w Polsce wzrosła: w wypadku mężczyzn o ponad sześć, a u kobiet – o ponad pięć lat (dane GUS). Nie oznacza to jednak, że jesteśmy coraz zdrowsi. Rozwój medycyny pozwala leczyć coraz więcej wcześniej nieuleczalnych chorób, ale z drugiej strony pojawiają się wciąż nowe schorzenia cywilizacyjne, związane m.in. właśnie z rozwojem społeczno-gospodarczym i technologicznym. Spędzanie dużej ilości czasu przed telewizorem bądź komputerem to jeden z głównych powodów, dla których dwóch na trzech Amerykanów i co piąty Polak ma problem z otyłością.

Choroby cywilizacyjne to nie tylko problem społeczny. To także związane z tym konkretne koszty dla biznesu i całej gospodarki. Osoby chore bardzo często są wykluczone bądź częściowo wykluczone z rynku pracy.

Ważne jest zatem podejmowanie działań pozwalających uniknąć chorób, przede wszystkim wpajanie dzieciom już od najmłodszych lat odpowiednich nawyków związanych z dbaniem o zdrowie, m.in. zdrowym odżywianiem czy uprawianiem sportu.

W takie działania angażują się m.in. Nutricia i KGHM.

---------------------------------------

Z korzyścią dla wszystkich

Aby dotrzeć do sedna pojęcia zaangażowania społecznego, warto przypomnieć, z czego się ono wywodzi i z jakimi pojęciami jest powiązane.

Elżbieta Żórawska, PwC

Pojęcie zaangażowania społecznego bywa rozumiane jako zaangażowanie w działania charytatywne. Jest tak m.in. dlatego, że nowożytnych źródeł tego zjawiska można się dopatrywać w czasach, kiedy pierwsi zamożni przedsiębiorcy uznali swoją odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonowały ich firmy, i zaczęli hojnie wspierać szpitale czy szkoły. W ten sposób zaczęła się rozwijać obecna do dzisiaj i bardzo potrzebna klasyczna filantropia korporacyjna. Takie rozumienie społecznego zaangażowania ma jednak wadę: często filantropia nie jest bezpośrednio powiązana z kluczowym polem działania firmy. To sprawia, że zaangażowanie społeczne schodzi na dalszy plan zainteresowań przedsiębiorstwa. Dlatego część firm zaczęła stosować strategiczną filantropię – pieniądze przeznacza na cele związane z obszarem biznesowym przedsiębiorstwa. Takie podejście uwzględnia myślenie o korzyściach wizerunkowych dla firmy związanych z tym działaniem.

Z drugiej strony korzeni zaangażowania społecznego można szukać w sponsoringu społecznym. To działania, które mają na celu powiązanie marki z konkretnymi zjawiskami, takimi jak sport czy kultura, z którymi firmy chcą być kojarzone. To działanie należałoby traktować jako część planu marketingowego ukierunkowanego na budowanie relacji z klientami. Takie programy zakładają wsparcie dobroczynnych inicjatyw powiązanych z danym obszarem sponsoringu.

Zaangażowanie społeczne to jednak znacznie więcej. Jednym z pojęć szerzej ujmujących zaangażowanie biznesu w troskę o społeczeństwo jest koncepcja firmy jako obywatela (corporate citizenship). Z jednej strony wynika ona z narastających problemów społecznych, a z drugiej – ze słabnącej roli administracji publicznej. W obliczu społecznych wyzwań, takich jak bezrobocie, ochrona zdrowia, edukacja, bezpieczeństwo czy ochrona środowiska, niejedna globalna firma ma większy potencjał niż wiele państw. Firmy nie działają w próżni, społeczne problemy oddziałują na biznes i odwrotnie. Przedsiębiorcy często zdają sobie z tego sprawę, dlatego coraz więcej firm uznaje swoją odpowiedzialność w tym zakresie i włącza się w rozwiązywanie społecznych problemów, wspierając sektor publiczny i pozarządowy. To podejście stawia biznes w roli współautora rozwiązań i podkreśla odpowiedzialność wszystkich sektorów za wprowadzanie innowacji społecznych i zmianę. Wymaga jednak partnerskiego podejścia wszystkich stron i poszerzenia współpracy. Dlatego zaangażowanie społeczne należy definiować w kategoriach budowania partnerskich projektów międzysektorowych mających na celu wspólne tworzenie rozwiązań, w ramach których firma udostępnia swoje zasoby.

Pojęcie zaangażowania społecznego osobno lub jako część koncepcji odpowiedzialnego biznesu ewoluowało wraz ze zmieniającymi się wyzwaniami społecznymi. Należy się spodziewać, że tak jak te wyzwania wciąż będzie się zmieniać. Już dzisiaj niektórym przedsiębiorcom znane jest pojęcie inkluzywnych modeli biznesowych. To podejście, które wykorzystuje metody biznesowe do rozwiązywania problemów społecznych. Można przypuszczać, że przyszłość strategicznego zaangażowania społecznego firm będzie się opierać na stosowaniu tego narzędzia oraz na tworzeniu hybrydowych łańcuchów wartości, włączających duże grupy osób w łańcuch wartości firmy i w system ekonomiczno-społeczny. Z korzyścią dla wszystkich.

W tego typu akcje włączają się m.in. AXA oraz platforma N.

-------------------------------------------

Jak rozwijać firmę, nie szkodząc innym

Każda firma stawia na rozwój. Są jednak takie, które w strategii dążą też do systematycznego ograniczania śladu środowiskowego w całym łańcuchu wartości. Tak jest w wypadku Unilevera, który począwszy od pozyskiwania surowców do produkcji, przez wytwarzanie, relacje z pracownikami i dostawcami, aż po konsumentów – postawił sobie za cel zrównoważony rozwój. Sukces dla Unilevera to nie tylko zwiększanie dochodów, ale też trwałe ograniczenie wpływu, który firma wywiera na środowisko.

Marlena Mistrzak

Unilever stworzył w lipcu 2011 r. plan działania na najbliższe lata pod hasłem „Życie w sposób zrównoważony”. Plan, owszem, zakłada wzrost przychodów firmy (i to aż dwukrotny), ale przede wszystkim znaczne zmniejszenie wpływu na środowisko naturalne w całym łańcuchu wartości, jak również określa cele związane z poprawą jakości życia konsumentów oraz lepszymi warunkami pracy pracowników. – Większość firm, szczególnie międzynarodowych, ma plany zrównoważonego rozwoju, ale plan „Życie w sposób zrównoważony” firmy Unilever, co podkreśla wielu ekspertów, jest jednym z niewielu długofalowych biznesowych programów o tak szerokim zakresie – mówi Anna Kozerska, dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Unilever Polska.

Dzięki tym staraniom firma staje się przedsiębiorstwem rozwijającym się w sposób zrównoważony w każdym znaczeniu tego słowa.

Plan „Życie w sposób zrównoważony” koncentruje się na trzech dziedzinach: zdrowiu i samopoczuciu, środowisku naturalnym oraz poprawie warunków bytu. Jego wdrażanie rozpoczęto od działań z zakresu działalności firmy: procesów produkcji, dystrybucji, weryfikacji receptur produktów, ale również codziennych zachowań pracowników, które wpływają na środowisko naturalne. Od chwili powstania planu do dziś firmie udało się osiągnąć wiele z postawionych celów. W produktach firmy Unilever ograniczono zawartość soli, dodatek cukru i poprawiono jakość tłuszczów. By jeszcze lepiej pomóc konsumentom zdrowo się odżywiać, Unilever był jednym z inicjatorów programu „Wiem, co wybieram”.

Program jest międzynarodową dobrowolną inicjatywą producentów żywności mającą na celu ułatwienie konsumentom dokonywania wyboru produktów spożywczych o lepszym profilu żywieniowym. – Razem z nami inne firmy postanowiły pomóc konsumentom w dokonywaniu wyboru zdrowych produktów, oznakowując takie towary wspólnym logo. A klient, widząc je, wie, że dany produkt spełnia zalecenia żywieniowe dotyczące zawartości soli, cukru i niektórych niezdrowych tłuszczów. Dzięki temu ma pewność, że wybiera coś, co jest po prostu zdrowsze – mówi Iwonna Niegowska, kierownik ds. żywienia w Unilever Polska.

W ramach planu „Życie w sposób zrównoważony” Unilever dba również o zdrowie swoich pracowników. Plan zakłada bowiem ograniczenie liczby podróży służbowych, dbałość o warunki pracy oraz o to, by pracownicy prowadzili zdrowy tryb życia.

Postanowienia zapisane w planie „Życie w sposób zrównoważony” zakładają troskę nie tylko o ludzi, ale również o środowisko. Unilever postawił sobie za cel zmniejszenie o połowę do 2020 r. wpływu, jaki jej działalność oraz używanie jej produktów wywiera na środowisko naturalne. To zadanie firma chce zrealizować, ograniczając emisję gazów cieplarnianych w fabrykach, redukując zużycie wody, ograniczając zużycie energii w biurach, zwiększając ilości materiałów biurowych z odnawialnych źródeł oraz ograniczając ich zużycie.

Według najnowszych badań przeprowadzonych przez Unilevera 68 proc. emisji gazów cieplarnianych wynikających z działalności firmy generowana jest w fazie użytkowania produktów, a jedynie 32 proc. przypada na pozostałą część cyklu życia produktu, w tym: wytwarzanie, transport i utylizację. W związku z tym firma Unilever zainicjowała w Polsce kampanię „ProjektGospodarni.pl”, która ma zachęcić polskich konsumentów do podejmowania działań ekologicznych w gospodarstwach domowych. Przy okazji firma chce pokazać, że nawet małe ekologiczne działania mogą dać wymierne oszczędności w domowym budżecie.

W 2011 r. firma wprowadziła na polski rynek dezodoranty Rexona w aerozolu w nowych opakowaniach. Kształt puszki tego dezodorantu pozwolił na konstrukcję kartonu zbiorczego, do którego produkcji używane jest mniej papieru niż przy produkcji poprzednich wariantów Rexony. Oprócz tego w tym samym roku Unilever zmniejszył o 5,4 proc. masę butelki balsamów Dove. Dzięki temu przez ostatni rok tylko w przypadku samych balsamów użyte zostało o 2,4 tony mniej plastiku.

Priorytetowym projektem Unilevera na 2012 r. w zakresie ograniczenia ilości generowanych odpadów jest projekt „Zero Landfill”, czyli przekazywanie zero odpadów na wysypiska. Dotyczy to wszystkich czterech zakładów produkcyjnych Unilevera w Polsce. W biurach firmy z kolei prowadzony jest program „Zielone biuro”, którego celem jest również ograniczenie odpadów i zużycia energii.

-------------------------------------------

Oszczędnie i ekologicznie

Aby zmieniać świat na lepsze i przekonywać do takich zmian innych, nie potrzeba nadludzkiego wysiłku. W prosty sposób o świat wokół nas dba firma Unilever, która postawiła sobie za cel pokazanie, że małe ekologiczne działania w obrębie gospodarstwa domowego mogą przynieść znaczne korzyści zarówno dla środowiska, jak i naszego portfela.

Marlena Mistrzak

Kampania „ProjektGospodarni.pl” to jeden ze sposobów, w jaki Unilever realizuje założenia planu „Życie w sposób zrównoważony”. – Poprzez swoje działania Unilever chce przede wszystkim pokazać Polakom, że podejmowanie nawet małych proekologicznych zmian w ich domach przyniesie korzyści dla środowiska naturalnego i... ich portfela – wyjaśnia Paweł Jezierski z działu komunikacji firmy Unilever Polska. Dla Polaków ten ostatni czynnik jest bardzo istotny – z badań SMG KRC przeprowadzonych dla Unilevera wynika, że jesteśmy ekologiczni tylko wtedy, kiedy w takim działaniu widzimy konkretne korzyści ekonomiczne. Na szczęście oszczędzanie wody i prądu przynosi wymierne oszczędności.

– Pierwszym elementem kampanii jest konkurs na najbardziej ekonologiczne gospodarstwo domowe, które będziemy prezentować innym, wykorzystując do tego nowe media. I mamy nadzieję, że stanie się ono wzorem dla innych Polaków – mówi Jezierski.

Kampania „ProjektGospodarni.pl” jest prowadzona także na Facebooku.Poprzez aktywną komunikację konsumenci otrzymują informacje, jak wprowadzać proste ekologiczne rozwiązania i zachowania we własnym domu. Z drugiej strony organizatorzy kampanii zbierają pomysły konsumentów i ich sugestie związane z oszczędzaniem wody, energii lub gospodarowania odpadami. Kampania „ProjektGospodarni.pl” uzyskała wsparcie fundacji Nasza Ziemia, bo doskonale wpisuje się w misję fundacji związaną ze zrównoważonym rozwojem.

Ekonologia to termin łączący ekologię z ekonomią i gospodarką. Zawiera w sobie przekaz pokazujący, że te dwie sfery są ze sobą nierozerwalnie połączone, i jednocześnie zwraca uwagę na rosnącą świadomość oddziaływania człowieka na środowisko i konsekwencji z tego wynikających. Ekonologia pokazuje, jak rozsądnie i w poszanowaniu dla środowiska naturalnego gospodarować zasobami (także na poziomie gospodarstwa domowego) i jak połączyć oszczędność pieniędzy z minimalizowaniem wpływu człowieka na środowisko naturalne.

-------------------------------------

Koniec z odpadami

Jednym z elementów realizacji planu „Życie w sposób zrównoważony” w Polsce jest projekt „Zero Landfill” – wyraz troski firmy o środowisko naturalne. Zakłada on kompleksowe zarządzanie odpadami wytwarzanymi przez cztery fabryki oraz biura firmy.

Marlena Mistrzak

 W ramach programu „Zero Landfill” firma ograniczy do zera ilość odpadów przekazywanych na wysypiska śmieci. Ten niezwykły pomysł już wprowadzono w 37 z 61 europejskich fabryk Unilevera. W 2010 r. procesom odzysku i recyklingu poddano niemal 97 proc. z ponad 15 tys. ton odpadów wytworzonych w jej polskich fabrykach. Oznacza to, że na wysypiska śmieci trafiło zaledwie 3 proc. z nich. Przedstawiciele firmy zapowiadają, że dzięki zmianom w procesie zarządzania odpadami wkrótce wszystkie odpady będą poddawane recyklingowi bądź przetwarzane na energię, która zostanie ponownie wykorzystana. Wdrożenie tego programu w Polsce wymagało jednak sporego wysiłku. – Żadna z dużych firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami nie była w stanie od razu zrealizować tego zadania. Musieliśmy więc spróbować sami opracować taki system gospodarowania odpadami, aby zminimalizować ich wytwarzanie i osiągnąć założone cele – wyjaśnia Marcin Szymański, jeden z uczestników projektu, dyrektor fabryki lodów w Baninie należącej do Unilevera. – Już działamy według określonego schematu. Zaczynamy od zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów. Później zastanawiamy się, czy można je ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi, a na końcu staramy się odzyskać z nich energię. Bo nawet drobne odpady można przetworzyć na energię. Gdy tak zrobimy, nie będziemy mieli co wywozić na wysypiska.

– Znacznie lepiej czujemy się, wiedząc, że robimy wszystko, co możemy, by nie zanieczyszczać środowiska. Dodatkowo, jeśli dobrze gospodarujemy odpadami i więcej ich poddajemy recyclingowi albo ponownie wykorzystujemy, to możemy na tym również oszczędzić – dodaje Marcin Szymański.

----------------------------------------

Grupa LOTOS – w stronę ekologii

Na dzisiejszym konkurencyjnym rynku utrzymanie pozycji lidera, szczególnie w branży paliwowej, nierozerwalnie wiąże się z respektowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Trwały, stabilny wzrost uzależniony jest od racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych, jak również od minimalizowania oddziaływania przedsiębiorstwa na środowisko naturalne.

Katarzyna Sikorska, szef biura sponsoringu, spraw społecznych i CSR

Ambicją Grupy LOTOS jest pozostanie jednym z liderów na rynku polskim działającym w rejonie Morza Bałtyckiego, ocenianym przez pryzmat jakości produktów, obsługi klienta i profesjonalnego zarządzania, a także firmy w coraz większym stopniu dbającej o środowisko naturalne, szczególnie to z jej najbliższego otoczenia. Przejawem tego jest stałe inwestowanie Grupy LOTOS w nowoczesne technologie, posiadające rozwiązania techniczne minimalizujące emisję zanieczyszczeń, obniżające zużycie energii i wody oraz surowców z zasobów nieodnawialnych, a także angażowanie się w działania wspierające ochronę środowiska naturalnego w rejonach prowadzonej działalności.

Grupa LOTOS, mając na uwadze rozwój biznesu w sposób odpowiedzialny wobec społeczeństwa i traktując ochronę środowiska naturalnego jako jeden z wpisanych w misję przedsiębiorstwa priorytetów, już na etapie planowania procesów inwestycyjnych wybiera wyłącznie przyjazne środowisku technologie, spełniające wymogi najlepszych dostępnych obecnie technik.

Program 10+

Aby zminimalizować negatywny wpływ działalności firmy na otaczające środowisko, Grupa LOTOS co roku realizuje inwestycje prośrodowiskowe, stale ulepszając technologie wykorzystywane przy przerobie ropy naftowej. Najlepszym tego przykładem jest Program 10+, największy program inwestycyjny nie tylko w historii Grupy LOTOS i Polski, ale także Europy Środkowo-Wschodniej. Jego celem było zwiększenie mocy przerobowych w gdańskiej rafinerii, a tym samym poprawa pozycji konkurencyjnej spółki. Dzięki przemyślanej strategii rozwoju, poza licznymi korzyściami w obszarze bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zwiększania potencjału przerobowego Grupy LOTOS czy korzyści ekonomicznych, Program 10+ przyniósł równocześnie wartość dodaną w obszarze środowiska naturalnego. W procesie inwestycyjnym wprowadzono do gdańskiej rafinerii najlepsze dostępne technologie, tzw. Best Available Technologies. Rozwój zakładu wpłynął m.in. na rozbudowę systemu zmniejszającego emisję oparów do powietrza, rozbudowę systemu biologicznego oczyszczania ścieków, systemu zabezpieczeń procesowych i wielu innych rozwiązań eliminujących negatywny wpływ produkcji na środowisko. Można zatem śmiało powiedzieć, że Program 10+ przyczynił się do zmniejszenia oddziaływania rafinerii na środowisko naturalne i jej najbliższe otoczenie. To jest tylko niewielka część tego, jak Program 10+ podniósł standardy środowiskowe w gdańskiej rafinerii.

Obecnie wszystkie instalacje Grupy LOTOS są wyposażone w odpowiednie wielowarstwowe systemy zabezpieczeń przed awarią, takie jak alarmy, najnowocześniejsze na świecie rozproszone sterowanie komputerowe z elementami optymalizacji procesów oraz możliwością natychmiastowego blokowania rozwoju zdarzeń, które mogłyby być niebezpieczne dla ludzi i całego otoczenia. Ryzyko zaistnienia awarii zostało zakwalifikowane przez ekspertów Grupy LOTOS jako jeden z kluczowych elementów działalności rafinerii, dlatego w codziennej pracy dużą wagę przywiązuje się do zapobiegania niebezpiecznym zdarzeniom. Stale prowadzone są badania diagnozujące stan urządzeń, a dla pracowników organizowane są regularne szkolenia i ćwiczenia praktycznego reagowania na awarie.

Grupa LOTOS jako członek społeczności Global Compact deklaruje i co ważne, realizuje działania zgodne z zasadami zrównoważonego podejścia do środowiska. Dane o emisjach jednoznacznie potwierdzają skuteczność zastosowania w czasie realizacji Programu 10+ podstawowej zasady zrównoważonego rozwoju (tzw. decouplingu), polegającej na nieproporcjonalnie niższym wzroście obciążeń środowiskowych w stosunku do notowanego wzrostu przerobu ropy naftowej. Osiągnięty stopień odzysku wód czy odpadów jest kolejnym dowodem na to, że polityka środowiskowa jest dla Grupy LOTOS priorytetem.

– Zaawansowana technologia przerobu ropy przekłada się na wysoką jakość naszych produktów, dzięki czemu ich wykorzystanie w minimalnym stopniu oddziałuje na środowisko. Nasze paliwa zawierają pakiety dodatków uszlachetniających, czyli specjalnie dobranych mieszanek związków chemicznych polepszających właściwości o istotnym znaczeniu dla ekologii. Poprawiają one spalanie i chronią silniki przed zanieczyszczeniami, co potwierdzono badaniami w renomowanych europejskich laboratoriach – mówi Wojciech Blew, dyrektor ds. rozwoju technologii.

Warto również wspomnieć, że Grupa LOTOS, będąc znaczącym płatnikiem opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, zasila fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wydatkują te środki na cele polityki ekologicznej państwa. Środki te wspierają gminy oraz funkcjonujące na ich terenie zakłady mające problem z przestrzeganiem wartości dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń, które są zawarte w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony środowiska.

Działania na rzecz bioróżnorodności Bałtyku

Od wielu lat polityka środowiskowa Grupy LOTOS dąży do funkcjonowania zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju nie tylko na polu poszanowania określonych prawem warunków środowiskowych i z zachowaniem zasad społecznej odpowiedzialności biznesu w stosowanych technologiach, ale także w ramach współpracy z wiarygodnymi partnerami społecznymi, którzy dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu mogą wesprzeć koncern w podejmowaniu działań proekologicznych.

Nie bez znaczenia jest również nadbałtyckie położenie koncernu. Grupa LOTOS przykłada szczególną wagę do współpracy z partnerami specjalizującymi się w problemach charakterystycznych dla środowiskowych uwarunkowań regionu. Przy współpracy oraz w toku konsultacji z władzami samorządowymii organizacjami społecznymi zajmującymi się ochroną środowiska w regionie realizowanych jest wiele działań zmierzających do zmniejszenia oddziaływania spółki na otoczenie czy pomoc w rozwiązywaniu istotnych dla regionu problemów przyrodniczych oraz edukacja ekologiczna. Przykładem tego typu współpracy jest m.in. Stacja Morska Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, z którymi Grupa LOTOS od 2009 r. realizuje projekty na rzecz ochrony walorów przyrodniczych Morza Bałtyckiego, które są wpisane w długofalowy program „LOTOS pomaga bałtyckiej przyrodzie”.

Główne działania w tym obszarze koncentrują się na hamowaniu procesu wymierania najbardziej zagrożonych gatunków morza, przede wszystkim morświna, zwanego bałtyckim delfinem. Współpraca poza działaniami chroniącymi zagrożone gatunki obejmuje edukację i propagowanie wiedzy na temat różnorodności biologicznej Bałtyku oraz informowanie o sposobach ochrony gatunków zagrożonych. Spółka wspomaga finansowo zakup aparatury niezbędnej przy realizacji projektów mających na celu ochronę i badania nad tym gatunkiem.

Wspólne działania z FRUG oraz Stacją Morską Instytutu Oceanografii UG na rzecz ochrony zasobów naturalnych Morza Bałtyckiego obejmują również cykliczne angażowanie się spółki w organizację corocznego Dnia Morświna, którego celem jest przybliżenie społeczeństwu wiedzy na temat życia i ochrony tego gatunku. Morświny nazywane są często bałtyckimi kuzynami delfinów, ale w odróżnieniu od nich wiodą niezwykle skryty tryb życia – rzadko podpływają do łodzi, więc trudno prowadzi się ich obserwację i badania. To najmniejsze i najkrócej żyjące walenie na stałe zamieszkujące wody Bałtyku, głównie u wybrzeży Danii, Niemiec, południowej Szwecji, a w Polsce – Zatoki Pomorskiej, Gdańskiej i Puckiej.

Grupa LOTOS od lat współpracuje również z innymi instytucjami prośrodowiskowymi. Należy do nich fundacja Agencja Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. Celem wspólnych działań jest rozwój, utrzymanie i doskonalenie monitoringu regionalnego w aglomeracji gdańskiej, natomiast efektem jest doskonalenie systemu informacji o jakości powietrza i określanie wpływu źródeł emisji na stan zanieczyszczenia.

 – Podobne działania podejmujemy również w odniesieniu do cennych przyrodniczo terenów znajdujących się w sąsiedztwie spółek Grupy Kapitałowej LOTOS ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów czy terenów objętych programem Natura 2000. Na położonej obok koncernu Wyspie Sobieszewskiej realizujemy program „Chronimy naturę na Wyspie Sobieszewskiej”, który zakłada kompleksowe działania ochronne, szczególnie w rezerwacie Mewia Łacha, oraz edukację ekologiczną w duchu poznania i poszanowania środowiska naturalnego. Dbałość o najbliższe otoczenie spółka traktuje jako swój obowiązek, a konsekwentne i systemowe działania pozwalają osiągać efekty i rozwiązywać istotne problemy występujące w otaczającej nas przyrodzie. Umiejętne zarządzanie pozwala na powiązanie strategicznych celów biznesowych z korzyściami ekologicznymi – mówi Jowita Twardowska, dyrektor ds. komunikacji i CSR w Grupie LOTOS.

Spektrum działań proekologicznych podejmowanych przez Grupę LOTOS w pełni odzwierciedla konsekwencję i zaangażowanie w realizację zagadnień związanych z ochroną środowiska. Dbałość o środowisko naturalne, zarówno w procesie produkcji, jak i to z najbliższego otoczenia rafinerii, oraz nadbałtycką przyrodę należy do priorytetowych celów, wpisanych w strategię społecznej odpowiedzialności Grupy LOTOS.

--------------------------------------------

Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość

O odpowiedzialności społecznej biznesu w NUTRICIA opowiada Jarosław Lepka, kierownik ds. społecznej odpowiedzialności.

Czy CSR się zmienia, ewoluuje?

Odpowiedzialność społeczna biznesu staje się integralną częścią strategii rozwoju przedsiębiorstw. Koncentrujemy się wokół misji NUTRICIA. Dążymy do tego, żeby nasze inicjatywy odpowiadały na potrzeby najważniejszych dla nas grup interesariuszy. W tym roku zostaliśmy wyróżnieni tytułem Dobroczyńca Roku przyznawanym przez Stowarzyszenie Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i zajęliśmy pierwsze miejsce w „Rankingu odpowiedzialnych firm 2012” opracowanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Akademię Leona Koźmińskiego, opublikowanym w „Dzienniku Gazecie Prawnej”. To najlepsze dowody na to, że nasze podejście jest efektywne i doceniane zarówno przez beneficjentów, jak i ekspertów.

Czym jest CSR w NUTRICIA?

To wypełnianie misji naszej organizacji – „Zdrowe dzieci, zdrowa przyszłość”. Jesteśmy przekonani, że spoczywa na nas ogromna odpowiedzialność za prawidłowy rozwój najmłodszych, a tym samym przyszłych pokoleń. Pierwsze trzy lata życia dziecka są kluczowe dla jego późniejszego funkcjonowania, dlatego chcemy wspierać maluchy we wszystkich obszarach: produkujemy żywność najwyższej jakości, angażujemy się w inicjatywy edukacyjne i uważnie słuchamy potrzeb i oczekiwań rodziców.

Nie są państwo jedyną firmą z segmentu żywności dla niemowląt i małych dzieci, która postawiła sobie to za cel, co więc wyróżnia firmę NUTRICIA na tym polu?

Jako lider rynku żywności dla dzieci chcemy, by nasze działania były odważne i skuteczne. Zanim podejmiemy decyzję o zaangażowaniu się w konkretny projekt, staramy się dowiedzieć jak najwięcej o problemie. Realizacją takiego podejścia zajmuje się fundacja NUTRICIA, która finansuje badania naukowe w dziedzinie żywienia człowieka. Wdrażane programy są naszą propozycją rozwiązania problemów, które zaobserwujemy. Zawsze też konsultujemy nasze pomysły z ekspertami, liderami opinii i przyszłymi beneficjentami.

Ile projektów państwo prowadzą?

W ciągu ostatnich dwóch lat eksperci współpracujący z fundacją NUTRICIA skupili się na poznaniu stanu odżywienia dzieci w wieku 0-3 lata. Badanie „Kompleksowa ocena sposobu żywienia dzieci w wieku 13-36 miesięcy w Polsce” przeprowadzone przez Instytut Matki i Dziecka we współpracy z fundacją NUTRICIA oraz badanie „Ocena sposobu żywienia i stanu odżywienia niemowląt w wieku 6 i 12 miesięcy w populacji polskiej” przeprowadzone przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” pokazały, jak żywieni są najmłodsi Polacy. Ponieważ widzimy sporo negatywnych tendencji, zdecydowaliśmy się na szeroko zakrojone działania edukacyjne skierowane do rodziców i opiekunów dzieci. Zainicjowaliśmy akcję „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”, która jest skierowana do żłobków na terenie całej Polski. We współpracy z Fundacją Rozwoju Dzieci im. J.A. Komeńskiego prowadzimy program „Od serca dla dziecka” promujący powstawanie grup zabawowych, które rekompensują rodzicom z mniejszych miejscowości brak placówek opiekuńczych dla dzieci i inspirują do aktywnego wspierania rozwoju psychomotorycznego najmłodszych.

Jakie są efekty tych działań?

W ramach programu „Od serca dla dziecka” powstało już 40 grup zabawowych prowadzonych przez przeszkolonych rodziców. Przeprowadziliśmy 40 warsztatów dla rodziców pt. „Zabawa jako podstawowa aktywność dziecka”, w których uczestniczyło 400 rodziców i ponad 400 dzieci. Rodzice dziękują nam za możliwość edukacji i widzimy ich ogromne zaangażowanie w prowadzone przez nas działania. To nam pokazuje, że nasza praca ma sens. Ponadto na podstawie wyników badań modyfikujemy nasze produkty. Ostatnim tego przykładem jest pojawienie się na polskim rynku innowacyjnego produktu – płatków śniadaniowych BoboVita z obniżoną o 30 proc. zawartością cukru. Oferowane przez nas posiłki dla dzieci nie zawierają również soli, której, jak wynika z badań, najmłodsi konsumują zdecydowanie zbyt wiele.

-----------------------------------

Wybrane działania CSR firmy Nutricia

 W 2012 r. NUTRICIA otrzymała tytuł Dobroczyńca Roku za strategię społecznego zaangażowania firmy obejmującą działalność fundacji NUTRICIA, program „Od serca dla dziecka” oraz program „Wolontariusze HOPE”.

Fundacja NUTRICIA powstała w 1996 r. Jej Fmisją jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. Działania fundacji skupiają się na trzech obszarach: badań z zakresu żywienia człowieka, edukacji społeczeństwa związanej z żywieniem oraz edukacji żywieniowej kierowanej do środowiska medycznego. Od początku istnienia fundacja finansuje badania naukowe z zakresu żywienia człowieka w formie grantów naukowych. Ostatnio fundacja skoncentrowała się na badaniach sposobu żywienia najmłodszych Polaków, które zrealizowała we współpracy z Instytutem Matki i Dziecka oraz Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Najnowsza akcja edukacyjna jest skierowana do rodziców, którzy poszukują wiedzy na temat prawidłowego żywienia swoich dzieci. W ramach pilotażu akcji umieściła w siedmiu placówkach medycznych w kilku miastach Polski panele edukacyjne z ekranem dotykowym. Fundacja w całości jest finansowana przez firmę NUTRICIA Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Wolontariusze HOPE

HOPE to fundusz projektów wolontariackich stworzony przez NUTRICIA, którego celem jest niesienie pomocy lokalnym społecznościom. Każdy pracownik firmy może stworzyć projekt, stać się jego liderem i stanąć na czele zespołu. Specjalna komisja analizuje pomysły liderów i decyduje o ich realizacji. Program jest prowadzony od 2010 r. Do tej pory zrealizowane zostały 42 projekty, w których wsparcie zaangażowanych było 40 proc. pracowników firmy NUTRICIA. Pomoc dotarła do ok. 3 tys. odbiorców. Działania były prowadzone głównie z myślą o potrzebujących dzieciach, często zagrożonych wykluczeniem społecznym, oraz samotnych matkach. Praca wolontariuszy HOPE poprawiła warunki socjalno-bytowe dzieci, dała im szansę na lepszy rozwój fizyczny (place zabaw, sale gimnastyki korekcyjnej), ale również stworzyła warunki do lepszej edukacji (sale komputerowe, miejsca do odrabiania lekcji), ułatwiając im start w dorosłe życie.

Program „Zdrowo jemy, zdrowo rośniemy”

Celem tego programu jest prewencja schorzeń dietozależnych w dorosłym życiu. Skierowana do żłobków w całej Polsce akcja ma poprawić jakość diety małych dzieci, ukształtować prawidłowe nawyki żywieniowe, wspierając żłobki i rodziców w zapewnieniu zdrowego rozwoju dzieci we wczesnym dzieciństwie. Prowadzone są: bezpłatne badania nawyków żywieniowych obejmujące wszystkie dzieci w żłobku, praktyczne porady żywieniowe, dystrybucja materiałów edukacyjnych na temat zdrowej diety małego dziecka oraz certyfikowane warsztaty dla personelu z zakresu żywienia dzieci do lat trzech.

Program „Od serca dla dziecka”

W ramach tego programu NUTRICIA przeprowadziła badania postaw matek wobec rozwoju dziecka do trzeciego roku życia, a we współpracy z ekspertami z Fundacji Komeńskiego opracowano standardy jakości opieki i edukacji dzieci do lat trzech. Organizowane są profesjonalne szkolenia opiekunów dziennych i dwudniowe kursy dla rodziców przygotowujące do tworzenia grup zabawowych. Program realizowany jest m.in. po to, aby zwiększyć szanse rozwojowe małych dzieci, szczególnie tych mieszkających na terenach wiejskich, przez stworzenie różnorodnych możliwości opieki i edukacji, poszerzenie wiedzy rodziców dotyczącej prawidłowego rozwoju fizycznego i intelektualnego dzieci oraz zwiększenie świadomości – zwłaszcza wśród rodziców i władz samorządowych – znaczenia wczesnej edukacji małych dzieci w społeczeństwie.

---------------------------------------------

Odpowiedzialność się opłaca

Surowce produkowane przez KGHM Polska Miedź S.A. są podstawą współczesnych technologii i technologii przyszłości. Pozyskiwanie miedzi i srebra wpływa jednak na społeczeństwo i środowisko, w których działa firma.

Mikołaj Pawlik

 Eksperci szacują, że jeżeli przez najbliższe 15-20 lat produkcja wydobywcza utrzyma się na obecnym poziomie, żywotność zakładów górniczych należących do spółki w Polsce pozwoli na kolejne 40-50 lat działalności.

Nic więc dziwnego, że przedsiębiorstwo z półwiecznym doświadczeniem i taką samą perspektywą działania poważnie traktuje relacje z akcjonariuszami, kontrahentami, pracownikami, lokalną administracją, pracownikami i mieszkańcami Zagłębia Miedziowego.

„Zależy nam na budowaniu zaufania do naszej firmy i minimalizowaniu ryzyk związanych z prowadzoną działalnością. Stąd też staramy się zachować równowagę pomiędzy sposobami rozwoju przedsiębiorstwa a oczekiwaniami interesariuszy i potrzebami ochrony środowiska naturalnego” – przekonuje Herbert Wirth, prezes zarządu KGHM Polska Miedź we wstępie „Raportu społecznej odpowiedzialności biznesu KGHM”. KGHM stworzył taki dokument jako pierwsza firma z branży wydobywczej w Polsce.

Działania społecznie odpowiedzialne są istotnym elementem działalności biznesowej i podnoszenia wartości spółki. Menedżerowie XXI w., jak i autorzy opracowania nie mają wątpliwości, że „tylko dzięki dobremu zarządzaniu relacjami z interesariuszami możliwe będzie osiągnięcie celów biznesowych stojących przed przedsiębiorstwem” – czytamy w cytowanym raporcie.

Nowo opracowana strategia CSR ujmuje kompleksowo zarówno 50-letnie doświadczenia KGHM, bo przedsiębiorstwo od początku działalności podejmuje działania, które dziś z powodzeniem mogłyby być uznane za społecznie odpowiedzialne (np. stworzenie w 1964 r. przychodni górniczej), jak i współczesne wyzwania stojące przed nowoczesną organizacją, rzetelnie i etycznie budującą swą przewagę konkurencyjną.

Dla profesjonalnej realizacji działań odpowiedzialności biznesu społeczne i charytatywne programy adresowane do mieszkańców regionu, na którym działa KGHM, organizuje korporacyjna Fundacja Polska Miedź.

Przez dziewięć lat istnienia wdrożyła ona blisko 1,4 tys. projektów dla instytucji o łącznej wartości 50,6 mln zł oraz udzieliła ponad 3,5 tys. darowizn osobom fizycznym na kwotę 37 mln zł. Fundacja w pierwszej kolejności wspiera finansowo projekty bezpośrednio dotyczące mieszkańców Zagłębia Miedziowego i Dolnego Śląska.

– Priorytetową dziedziną jest dla nas ochrona i promocja zdrowia. Fundacyjne darowizny pozwalają szpitalom zakupić nowoczesny sprzęt, rozbudować oddziały czy przeprowadzić modernizację specjalistycznych pracowni – mówi Cecylia Stankiewicz, prezes zarządu Fundacji Polska Miedź.

Organizacja ta działa także na rzecz rozwoju sportu, dzieci i młodzieży, przedsięwzięć kulturalnych, projektów naukowych i edukacyjnych oraz tych, które pozwalają ocalić dziedzictwo Dolnego Śląska. Spółka KGHM systematycznie zwiększa wartość kwot przekazywanych fundacji – w 2010 r. było to 12,5 mln zł, w 2011 r. – 15 mln zł. Pozycja regionalnego lidera w działalności prospołecznej i zamożność fundacji wynika m.in. z tego, że ma ona zarówno przejrzyste zasady działania w zakresie analizowania, dokumentowania i rozliczania wniosków, jak i uporządkowany system wydatkowania pieniędzy na cele dobroczynne. Na jej rzecz środki przekazuje większość spółek grupy kapitałowej KGHM.

Firma jest przykładem tego, jak można rozwijać przemysł wydobywczy i hutniczy w sposób opłacalny ekonomicznie i akceptowany społecznie. Jej prospołeczna i prolokalna aktywność sprzyja przyjaznemu spojrzeniu mieszkańców Zagłębia Miedziowego na przedsiębiorstwo. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez KGHM we współpracy z firmą doradczą PwC, 68 proc. mieszkańców Zagłębia Miedziowego uważa, że spółka utrzymuje dobre relacje z otoczeniem, zaś 58 proc. respondentów sądzi, że firma jest wrażliwa społecznie.

Przy czym 68 proc. ankietowanych jest generalnie zadowolonych z zamieszkiwania na terenie Zagłębia Miedziowego. Sąsiedzi przedsiębiorstwa doceniają przede wszystkim pozytywny wpływ firmy na rynek pracy (92 proc. ocen pozytywnych), rozwój gospodarczy (88 proc.) i prestiż regionu (84 proc.) oraz jakość życia mieszkańców, inicjatywy kulturalne, rozrywkowe i sportowe w regionie.

„KGHM Polska Miedź jest ważna dla rozwoju regionu i odwrotnie – spółka chce działać na rzecz społeczności regionalnej poprzez: tworzenie miejsc pracy i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości; a także intensyfikację działań na rzecz ochrony: środowiska, zdrowia pracowników i mieszkańców, promocji sportu i kultury w regionie” – czytamy w dokumencie CSR.

To bez wątpienia sukces, że Polska Miedź – firma będąca ósmym na świecie producentem miedzi elektrolitycznej i pierwszym srebra metalicznego, osiągająca w tej produkcji rekordowe wyniki: 571 tys. ton i 1260 ton, mająca strategiczne znaczenie dla polskiej gospodarki, zatrudniająca w swoje spółce ponad 18,5 tys. pracowników, zaśłącznie w grupie ponad 31 tys. osób, zapewniająca utrzymanie blisko 100 tys. mieszkańców regionu, dla której najbliższym otoczeniem jest Zagłębie Miedziowe i, patrząc nieco szerzej województwo dolnośląskie, osiągająca w ubiegłym roku zysk netto o wartości 11,3 mld zł – jest pozytywnie oceniania przez bezpośrednich sąsiadów, zaś pracownicy mówią: Jestem dumny, że pracuję dla KGHM.

Kopalnia czerwonego złota

KGHM Polska Miedź S.A. powstała w 1961 r. jako Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi. Jego misją było zagospodarowanie odkrytego cztery lata wcześniej przez dr. Jana Wyżykowskiego największego w Europie, bo rozciągającego się na powierzchni 470 km 2 , pojedynczego złoża rud miedzi. Dziś firma jest ósmym na świecie producentem miedzi elektrolitycznej i pierwszym srebra metalicznego. W ubiegłym roku wolumen sprzedaży miedzi i jej wyrobów na rynek krajowy stanowił 21,4 proc. sprzedaży ogółem, ekspert stanowił 78,6 proc.; w tym czasie największymi zagranicznymi odbiorcami były: Niemcy, Chiny, Włochy, Czechy. Zakładając, że przez najbliższe 15-20 lat produkcja górnicza utrzyma się na obecnym poziomie, żywotność zakładów górniczych należących do spółki w Polsce ocenia się na kolejne 40-50 lat.

Surowiec doskonały

Miedź, ze względu na trwałość, odporność na korozję, zdolność przewodzenia prądu i ciepła, ciągliwość i kowalność oraz połysk, jest wykorzystywana m.in. w przemyśle elektrotechnicznym i elektroenergetycznym, w urządzeniach informatycznych i telekomunikacyjnych, w budownictwie i instalacjach sanitarnych; sięgają po nią też biomedycyna oraz producenci tradycyjnych instrumentów dętych. W trosce o środowisko naturalne KGHM: • kontroluje emisję substancji wprowadzanych do powietrza, • generuje nowoczesne techniki i technologie służące ochronie środowiska, • harmonizuje działania uwzględniające potrzeby przyszłych pokoleń, • monitoruje wpływ prowadzonej działalności na środowisko. KGHM, jej spółki zależne oraz firmy kooperujące dają dziś utrzymanie ok. 100 tys. mieszkańcom regionu Zagłębia Miedziowego.

---------------------------------------------------

 Lider z sercem

„Być człowiekiem to być odpowiedzialnym. (...) To czuć, kładąc swoją cegiełkę, że się bierze udział w budowie świata” – ta myśl Antoine’a de Saint-Exupery’ego stała się hasłem działań platformy n, która w ramach realizowania strategii CSR współpracuje z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”. Platforma n łączy bowiem status technologicznego lidera z wrażliwością na problemy społeczne.

Konrad Roguski, specjalista ds. promocji i PR platformy n

Głównym powodem podjęcia współpracy z Instytutem „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” była chęć wspierania Instytutu w zaspakajaniu szeroko rozumianych potrzeb jego pacjentów. Formy pomocy, poczynając od wsparcia finansowego, przez przekazywanie środków trwałych, po organizowanie w Instytucie różnego rodzaju wydarzeń, były odpowiedzią na potrzeby Instytutu sygnalizowane przez jego pracowników.

Uśmiech na wagę złota

Działania na rzecz Centrum Zdrowia Dziecka to element strategii społecznej odpowiedzialności biznesu platformy n. Najważniejszym celem firmy w tej współpracy stało się zapewnienie małym pacjentom możliwości oderwania się od szpitalnej rzeczywistości, wypełnionej badaniami, zastrzykami, operacjami etc. Wprowadzenie na stałe do codziennego planu dnia odrobiny radości okazało się nie lada wyzwaniem. Walka o bezcenny uśmiech dziecka była jednak silną motywacją do konsekwentnego działania. Ten uśmiech na twarzach małych pacjentów był znakiem dla pracowników platformy n, że ich starania przynoszą efekt.

Mistrzowie podtrzymują na duchu

 Platforma n zapewniła Instytutowi urządzenia umożliwiające odbiór sygnału telewizyjnego oraz dekodery, dzięki którym chore dzieci mają możliwość odpocząć, oglądając ulubione programy. Pod hasłem: „Spotkanie z Mistrzem” firma organizuje spotkania z dziecięcymi idolami i autorytetami. Do tej pory pacjentów Instytutu odwiedzili Grzegorz Proksa, mistrz Europy w boksie, oraz Agnieszka Rylik, wielokrotna mistrzyni świata w kick- -boxingu i boksie. Goście byli przyjmowani bardzo ciepło. Dzielili się z dziećmi swoimi sportowymi i życiowymi doświadczeniami, odpowiadali na pytania, pozowali do zdjęć, rozdawali autografy. Opowiadali o wytrwałości i wierze we własne siły, nieodłącznych elementach każdej walki – tej sportowej i tej, którą toczą pacjenci Instytutu. Spotkania z tak silnymi osobowościami, którym nieobce jest zmaganie się z przeciwnościami losu, wywarły na dzieciach duże wrażenie i podtrzymały w nich nadzieję, że każdy pojedynek można wygrać. Platforma n zorganizowała w Instytucie także pełen radości Dzień Dziecka.

Wśród zaplanowanych na ten rok działań jest zorganizowanie we współpracy z Instytutem, kampanii związanej z bezpieczeństwem dzieci. Ukoronowaniem akcji będzie impreza rodzinna na warszawskiej Agrykoli, w trakcie której platforma n zaprezentuje rozwiązania umożliwiające zabezpieczenie treści przed nieuprawnionym dostępem przez najmłodszych widzów (kontrola rodzicielska).

Współpraca z Instytutem Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka to inicjatywa, wpisana w strategię działania firmy. Jest to lekcja pokory, ale przede wszystkim źródło satysfakcji i radości. Pomagając małym pacjentom szpitala w Międzylesiu, wierzymy, że wsłuchiwanie się w potrzeby innych jest obowiązkiem nowoczesnego przedsiębiorstwa, które za cel stawia sobie trwały sukces rynkowy.

Zespół PR platformy n: Joanna Parasiewicz, kierownik ds. komunikacji i PR. Kierownik ds. komunikacji i PR. Absolwentka Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Doświadczenie w public relations zaczęła zdobywać w 2002 r. Pracowała nad komunikacją firm z różnych branż, zajmowała się również architekturą wizerunku. W latach 2007-2011 była odpowiedzialna za prowadzenie departamentu nowych technologii i działania w agencji PR. Marta Ewelina Jankowska, specjalista ds. promocji i PR. W platformie n pracuje od pięciu lat. Od początku zajmuje się komunikacją wizerunkową brandu, poszczególnych produktów oraz działaniami internalowymi i PR korporacyjnym. Z wykształcenia prawnik, życie zawodowe związała jednak z szeroko rozumianym PR, promocją i działalnością eventową. Konrad Roguski, specjalista ds. promocji i PR. Od sierpnia 2010 r. odpowiada za działania komunikacyjne kanałów rodziny nPremium (wcześniej nFilmHD), MGM HD, WiP, kolekcji VOD oraz PR produktowy. Absolwent Podyplomowego Studium Prawa Własności Intelektualnej oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Michał Pacuda, specjalista ds. promocji i PR. Od września 2011 r. odpowiada za działania komunikacyjne nSport HD i nPremium HD. Absolwent podyplomowego studium Marketingu Sportu w Szkole Głównej Handlowej. Jako dziennikarz współpracował z redakcją sportową Onet.pl oraz ze stacją Orange Sport. Pełnił też funkcję rzecznika prasowego koszykarskiej Polonii Warszawa, a wcześniej pracował w redakcji sportowej dziennika „Metro”.

-----------------------------------------------------

Mamom jest łatwiej dzięki AXA

AXA już od 5 lat dba o to, by polskie mamy czuły się bezpieczniej. Cieszymy się, że dzięki programowi Wspieramy Mamy ponad 1200 kobiet skorzystało z pomocy, jaką dla nich przygotowaliśmy. Dzięki nam mogły nie tylko rozwijać pasje i poszerzać wiedzę, ale także rozmawiać o tym, co jest dla nich ważne.

Dominika Grabek

Mija właśnie pięć lat, od kiedy AXA realizuje swój sztandarowy program społeczny „Wspieramy mamy”, dzięki któremu pomaga kobietom z całej Polski. Od 2007 r. w wyniku konkursu przy wsparciu niezależnej kapituły wyłanianych jest kilkanaście organizacji, którym przyznajemy granty finansowe na realizację projektów wspierających kobiety w trudnych życiowych sytuacjach. Łącznie w pięciu edycjach AXA przeznaczyła na ten cel ponad 630 tys. zł. Za te pieniądze zostało zrealizowanych 50 różnorodnych projektów, pomogliśmy w ten sposób ponad 1,2 tys. kobietom. W związku z tym, że niektóre programy obejmują całe rodziny, partnerów i dzieci, liczba pośrednich odbiorców projektów przekroczyła 3,5 tys. osób.

W obecnych czasach misja AXA, aby chronić naszych klientów przed ryzykiem oraz dbać o ich bezpieczeństwo finansowe, nabiera szczególnego znaczenia. Chcemy, aby tu i teraz, a także spoglądając w przyszłość, nasi interesariusze mogli żyć z większym poczuciem spokoju. Dlatego jedną z naszych kluczowych inicjatyw jest wspieranie matek, dla których bezpieczeństwo i zdrowie ich dzieci są sprawami najwyższej wagi – mówi Barbara Rajmańska, członek zarządu AXA Polska.

AXA poprzez realizowane projekty wspiera kobiety, które znalazły się w trudniej sytuacji. Pomagamy im w radzeniu sobie z codziennymi problemami, walczymy z barierami i stereotypami, na które mamy trafiają każdego dnia. Dbamy również o to, by mogły się rozwijać, zdobywając nowe kompetencje – komentuje Dominika Grabek, specjalista ds. CSR. Zależy nam także na tym, by kobiety poczuły się bezpieczniej, dlatego w ramach troski o zdrowie i ochronę matek i ich dzieci dbamy o zapewnienie im lepszego dostępu do pomocy specjalistów – dodaje Barbara Rajmańska.

Bezpośrednim impulsem do stworzenia programu „Wspieramy mamy” były wyniki badania z 2007 r. ujęte w raporcie „Z macierzyństwem na co dzień” przygotowanym pod redakcją dr Małgorzaty Sikorskiej, socjolog Uniwersytetu Warszawskiego. W tym roku z okazji pięciolecia programu przeprowadziliśmy wspólnie kolejne badanie. Wnioski zostały przedstawione w raporcie „Ciemna strona macierzyństwa. O niepokojach współczesnych matek”. Zebrane zostały opinie matek z różnych miejscowości, a także zgromadzone dane, opinie oraz podsumowane trendy i zmiany, jakim uległy potrzeby rodziców w ciągu ostatnich pięciu lat. Wyniki tego badania posłużą AXA do weryfikacji strategii i celów programu na kolejne lata.

 – Publikacja tego raportu wywołała gorącą dyskusję w mediach, którą zapoczątkował artykuł „Matka Polka jest wkurzona”, opublikowany w „Gazecie Wyborczej”. O to właśnie chodziło, aby raport był także ważnym głosem w dyskusji o współczesnym polskim rodzicielstwie. Jest to bowiem pierwsza w Polsce tak wszechstronna publikacja o lękach i obawach współczesnych matek – komentuje Barbara Rajmańska.

– Program cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród pracowników, dlatego AXA chce mocniej ich zaangażować w poszczególne projekty, tym bardziej że od roku pracownicy organizują się prężnie w ramach inicjatywy „Aksamitny wolontariat”. Zależy nam przede wszystkim na rozszerzeniu działań wolontariatu kompetencyjnego poprzez wykorzystanie wiedzy i doświadczenia naszych pracowników, którzy będą mogli wspierać rodziców potrzebujących pomocy – mówi Barbara Rajmańska.

-------------------------------------

Krew na bank

Nowa akcja PKO Banku Polskiego nie dotyczy lokat, procentów, zysków i rachunków. Dotyczy tego, co najważniejsze: zdrowia i życia. To Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa.

Marlena Mistrzak

PKO Bank Polski towarzyszy Polakom już ponad 90 lat. Jest największą instytucją finansową w Polsce, jedną z największych firm działających na naszym rynku i jednym z największych pracodawców. Przez lata wspiera Polaków w podejmowaniu ważnych decyzji finansowych, stając się integralnym elementem polskiej rzeczywistości. Bank ma świadomość, że jego wpływ na otoczenie jest znaczący.

Wyrazem tego są działania podejmowane w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Dotyczą one zarówno szeroko rozumianego rynku, jak i pracowników, społeczeństwa czy środowiska naturalnego. Najważniejsze są te wynikające z troski o zdrowie i życie Polaków.

W trosce o zdrowie

PKO Bank Polski podejmuje wiele inicjatyw mających na celu ratowanie życia i zdrowia, pomoc ludziom chorym, cierpiącym i poszkodowanym przez los. We wspieranie innych chętnie angażują się również jego pracownicy, poświęcając swój czas i środki na pomoc potrzebującym. Jedną z inicjatyw – i chyba najbardziej spektakularną – jest organizowana od 2009 r. Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa (BAHK). Jej cele to edukacja z zakresu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, ochrony zdrowia i życia, udzielania pierwszej pomocy oraz zbieranie krwi i pozyskiwanie nowych krwiodawców.

Choć początki akcji były skromne, to dla pracowników i osób zarządzających Bankiem jasne było, że gra jest wartaświeczki. Podczas pierwszej edycji BAHK, która odbywała się w Warszawie, zebrano 35 litrów krwi. W drugim roku BAHK objęła całą Polskę (12 największych miast). W 2011 r. wzięło w niej udział 1,9 tys. osób, które oddały łącznie niemal 577 litrów krwi. – Organizowana przez nas akcja oddawania krwi na rzecz osób potrzebujących, przewlekle chorych i po wypadkach pokazuje, że w naszej firmie społeczna odpowiedzialność jest dla pracowników naprawdę ważna – powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego. – Jestem przekonany, że angażując się w tego typu przedsięwzięcia, budujemy poczucie wspólnoty, a nawet dumy z Banku, w którym pracujemy – dodał prezes Jagiełło.

Gwiazdy wspierają BAHK

Są powody do dumy. Dzięki działaniom Banku liczba krwiodawców, którzy uczestniczą w BAHK, wciąż rośnie. Liczbę osób, którym uratowano dzięki tej akcji życie, trudno oszacować. Wsparcia programowi udzieliło wiele znanych osób, m.in. Krzysztof Cugowski, lider zespołu Budka Suflera, mistrz olimpijski Paweł Nastula, krakowski bard Jacek Wójcicki, piosenkarz Norbi czy były reprezentant kraju w piłce nożnej Tomasz Iwan. Twarzą tegorocznej Bankowej Akcji Honorowego Krwiodawstwa jest Kayah. – Życie nieraz płata figle i nigdy nie wiemy, czy pomagając, za chwilę sami nie będziemy tej pomocy potrzebować. Na szczęście nigdy nie potrzebowałam krwi dla najbliższych, ale często zdarza mi się poszukiwać rzadkiej krwi dla potrzebujących i wtedy się bardzo angażuję. Sądzę, że ważne jest, by ludzie mieli świadomość, że krew to życie, że warto bezinteresownie pomagać, że miłość bezwarunkowa podlega dziwnej zasadzie matematycznej: gdy się ją dzieli, to się ją mnoży – stwierdziła Kayah.

Zaszczytna inicjatywa podjęta przez PKO Bank Polski spotkała się z pozytywną reakcją Polaków. Okazało się, że stać nas na altruizm, bezinteresowną pomoc anonimowym potrzebującym. Dzięki takiej postawie tylko w wakacyjnym etapie udało się zebrać ponad 200 litrów krwi.

Akcja nie ogranicza się jednak do popularyzacji krwiodawstwa. Towarzyszą jej pokazy pierwszej pomocy i poradnictwo zdrowotne. W wybranych miastach możliwe jest złożenie deklaracji przystąpienia do rejestru potencjalnych dawców szpiku kostnego. BAHK to akcja prorodzinna. Kiedy rodzice oddają krew, ich pociechy mogą spędzić czas w przygotowanym specjalnie dla nich kąciku malucha. Czekają tam na nich Krwinka, czyli maskotka BAHK, oraz opiekunowie, którzy poprzez zabawę oswajają najmłodszych z ideą krwiodawstwa.

BAHK to tylko jedna z licznych społecznych inicjatyw podejmowanych przez Bank. Bank pomaga także niepełnosprawnym – wraz ze stowarzyszeniem SPiNKa wypracowuje najlepsze sposoby wsparcia, m.in. organizując dla osób z niepełnosprawnością kursy nauki jazdy.

PKO Bank Polski wspiera także dzieci i młodzież z ubogich rodzin. Wraz ze stowarzyszeniem Siemacha pomaga tym znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Współpracuje też ze stowarzyszeniem Wiosna, organizatorem ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. Dzięki niej i przy wsparciu społeczeństwa udzielono pomocy 11 884 potrzebującym rodzinom.

Zgodnie z przyjętą misją Bank promuje naukę, popularyzuje wiedzę, pobudza kreatywność i przybliża społeczeństwu świat nowoczesnych technologii. W czerwcu 2011 r. został wyłącznym partnerem jednego z najnowocześniejszych w Europie planetariów – planetarium Niebo Kopernika przy warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Uczy też milusińskich, jak oszczędzać. „Program Edukacji Ekonomicznej Najmłodszych” wspiera rozwój Szkolnych Kas Oszczędności.

Angażuje się również w liczne przedsięwzięcia kluczowe dla Polski z naukowo-gospodarczego i społecznego punktu widzenia. Wśród podejmowanych inicjatyw są m.in. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Akademia Liderów Rynku Kapitałowego, projekt zainicjowany przez Fundację im. Lesława Pagi, czy finały Akademickich Mistrzostw Świata w Programowaniu Zespołowym ACM ICPC 2012, najbardziej prestiżowego na świecie konkursie informatycznego dla studentów.

Z pomocą polskiej kulturze

PKO Bank Polski angażuje się także w polską kulturę i naukę, m.in. współfinansuje konserwację obrazu „Bitwa pod Grunwaldem” Jana Matejki. Był także mecenasem Programu Kulturalnego Polskiej Prezydencji w 2011 r. W ramach programu pod hasłem „Art for Social Change” odbyły się liczne imprezy w Polsce i wielu krajach Unii Europejskiej promujące polską kulturę. Bank jest również sponsorem tegorocznej edycji Międzynarodowego Festi­walu Wratislavia Cantans.

Bank wsparł projekt KinoRP, którego celem była cyfrowa rekonstrukcja wybranych dzieł polskiej kinematografii. Nowe oblicze zyskały m.in. filmy „Nie ma róży bez ognia”, „Człowiek z marmuru” i „Rejs”.

To wszystko to zaledwie kilka przykładów akcji prospołecznych podejmowanych przez PKO Bank Polski. Korzyści z pomagania innym przykładają się na
Okładka tygodnika WPROST: 35/2012
Więcej możesz przeczytać w 35/2012 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 35/2012 (1541)

 • Halo, pobudka! 26 sie 2012, 12:00 Mówiąc wprost, nasi politycy zgodnie przebimbali wakacje. Pod pretekstem jakże potrzebnego wypoczynku praktycznie zniknęli z publicznych radarów. Nam od tego gorzej nie było, chwila spokoju, którą zaczęło już Euro, a która... 6
 • Gorąca jesień 26 sie 2012, 12:00 Jarosław Gowin spuścił powietrze, sprowadzając aferę do rozmiarów aferki i czyniąc za nią odpowiedzialnym jednego kuratora sądowego. Słuchając ministra sprawiedliwości, można było odnieść wrażenie, że jeszcze moment, a za kompletną indolencję organów państwa będzie... 8
 • Tydzień w skrócie 26 sie 2012, 12:00 KOMENTARZ Instytut Pamięci Narodowej za chwilę może znaleźć się bez własnego budynku, bo dotychczasowy został sprzedany prywatnemu inwestorowi. I grube miliony budżetowych pieniędzy, które wydano na remont i adaptację gmachu, pójdą w... 10
 • Dziwna koalicja: Kleiber za Tuska 26 sie 2012, 12:00 Opozycja przygotowuje wniosek o dymisję premiera Donalda Tuska. Miałby go zastąpić prof. Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk – dowiedział się „Wprost”. 10
 • Huzia na Tuskanię! 26 sie 2012, 12:00 Afera Amber Gold potrząsnęła byłym prezydentem bardziej niż nepotyzm władzy. Ale świat Tuska - uważa Aleksander Kwaśniewski - od tego się nie zawali. A i jego się nie zawali 22 września, kiedy odda córkę innemu. 14
 • Agent Tomek na tropie 26 sie 2012, 12:00 Gwiazda CBA, dziś poseł PiS Tomasz Kaczmarek, powraca. Natura agenta się nie zmienia. 20
 • Widzenie podwójne 26 sie 2012, 12:00 Wersja ministerstwa: papież polskiej okulistyki mógł nielegalnie obracać ludzkimi tkankami. Wersja profesora: to ministerstwo potrzebuje lekarza. 24
 • W tej samej łodzi 26 sie 2012, 12:00 Wiele lat temu w polityce niemieckiej wymyślono termin „Sommerloch”, letnia dziura – odpowiednik polskiego sezonu ogórkowego. Tym razem było inaczej, a to za sprawą kryzysu, który wcale nie chciał ukryć się w letniej... 27
 • Tolerancja Gudzowatego 26 sie 2012, 12:00 Najpierw jest Bóg, potem ojczyzna, rodzina i cała reszta – mówi Aleksander Gudzowaty. To dla ojczyzny, jak twierdzi, nie dla kasy zajął się w latach 90. handlem z Rosją. Teraz także dla niej, i dla Boga, otwiera w Jerozolimie Światowe Centrum Tolerancji. 28
 • Witaj, najdroższa szkoło! 26 sie 2012, 12:00 Na podręczniki dla dzieci wydamy w tym roku ponad miliard złotych. Będziemy płacić, płakać i wieszać psy na pazernych wydawcach. Tylko czy możemy ich winić za błędy rządów? 32
 • Bracia, trochę Polacy 26 sie 2012, 12:00 Gdy nie jesteś w porządku, czujesz się dziwnie. Wie to każdy, kto jechał tramwajem bez biletu albo autem bez dowodu rejestracyjnego. Spróbuj rozciągnąć taki stan na tydzień, rok, w końcu na większość życia. Wtedy zrozumiesz braci Harutyunyanów. Oni nie są w porządku od 19 lat. 36
 • Zdrada nasza powszednia 26 sie 2012, 12:00 Co trzeci Polak przyznaje się do zdrady. Ilu się nie przyznaje? Skoki w bok, romanse, erotyczne epizody coraz rzadziej stają się przyczyną rozpadu stałych związków. Czy to znaczy, że zdrada już nie jest dla nas problemem? 40
 • Co jest poważne? 26 sie 2012, 12:00 Zadzwonił znajomy. „co ty tak popierasz tego Palikota? Przecież on jest niepoważny!”. Popieram, nie popieram, ale pytam: kto jest poważny w polityce i co jest w niej poważne? Czy na przykład „Kazio” Marcinkiewicz... 44
 • Po wizycie Cyryla I 26 sie 2012, 12:00 Wracam do tego ważnego wydarzenia, bo poza rozsądnym komentarzem Romana Giertycha na temat zaliczenia przez Cyryla I Polski do Europy Zachodniej i słusznymi wyrazami uznania (PiS chyba oszalało) nie wnikano w treść „Wspólnego... 45
 • Zły 26 sie 2012, 12:00 Norweski sąd zdecydował w piątek, że zło jak najbardziej istnieje, i uznał mordercę z wyspy Utøya Andersa Breivika za poczytalnego. Teraz ma on przed sobą 21 lat więzienia, aby stać się dobrym. 46
 • Robin Hood z Andaluzji 26 sie 2012, 12:00 Burmistrz mieściny na południu Hiszpanii Juan Manuel Sánchez Gordillo został ludowym bohaterem kraju. 50
 • Przesyłka do rąk własnych 26 sie 2012, 12:00 PKO BP za 240 mln zł przejmie zapewne Bank Pocztowy. W tej transakcji jest biznes, polityka i ambicje menedżerów. 54
 • Pożegnanie z Chinami 26 sie 2012, 12:00 Rozkleiły ci się po tygodniu adidasy, a w spodniach pękł szew. Jeśli sprawdzisz, gdzie wyprodukowano ten bubel, przetrzesz oczy ze zdumienia. Tej fuszerki wcale nie odstawili Chińczycy! 58
 • Biznes na bubblach z Tajwanu 26 sie 2012, 12:00 Polskę podbija bubble tea. Po sajgonkach i sushi to kolejny wytwór azjatyckiej gastronomii, który polubili Polacy. 60
 • Społeczna odpowiedzialność biznesu 26 sie 2012, 12:00 Rio+20 oczami polskiego biznesu Czerwcowy Szczyt Ziemi Rio+20 był jednym z najbardziej oczekiwanych wydarzeń dotyczących wyzwań zrównoważonego rozwoju stojących przed współczesnym światem. Irena Pichola, PwC Rio+20 to Konferencja... 64
 • Metafizyka maratończyka 26 sie 2012, 12:00 Stan upojenia biegiem, ów słynny naturalny odlot, jeszcze niedawno uważany był przez naukowców za mit. Dziś mamy pewność, że euforia biegacza ma uzasadnienie fizjologiczne. Coraz więcej dowodów znajduje teza, że ten fenomen może być prezentem od ewolucji. To ostatnie wiemy... 78
 • Skaner 26 sie 2012, 12:00 Robot patrzy Naukowcy z uniwersytetu Yale skonstruowali pierwszego na świecie robota, który rozpoznaje swoje odbicie w lustrze. – Tworzy model-wyobrażenie własnego ciała i dzięki temu interpretuje informacje z lustra – ekscytuje... 81
 • Herezja Churcha 26 sie 2012, 12:00 Chce przeprogramować Naturę, by służyła nam jak pies. Stworzyć nowego, lepszego człowieka. Wszystko za sprawą zmian w DNA. I właśnie udowodnił, że z kwasem deoksyrybonukleinowym potrafi robić rzeczy magiczne. 81
 • Hybrydy pod strzechy 26 sie 2012, 12:00 Jeszcze kilka lat temu traktowano je jak futurystyczne ciekawostki, które nie zdobędą popularności. Wystarczyło jednak, że wzrost cen paliw trwał parę lat, i okazały się nadzieją motoryzacji. 82
 • Piękny 60-letni 26 sie 2012, 12:00 Będzie węszyć, szukać, a czasem sam wyznaczać sprawiedliwość. Bogusław Linda jako komisarz, główny bohater serialu „Paradoks”, zagra mężczyznę chłodnego. Czy choć trochę zbliży się do swoich kultowych ról w „Krollu” i „Psach”? Nawet jeśli... 84
 • Bardzo dorosła 26 sie 2012, 12:00 Alanis Morissette – kiedyś idolka nastolatek, dziś dojrzała artystka – wydaje nową płytę „Havoc and The Bright Lights”. 88
 • Edynburg zdobyty 26 sie 2012, 12:00 Najazd Polaków na festiwale w Edynburgu to zwycięstwo. Nasze spektakle wysoko ocenili krytycy i publiczność. 90
 • Głód zwyczajności 26 sie 2012, 12:00 „Siostra twojej siostry”, prosta historia o zagubionych trzydziestolatkach, wchodzi właśnie na ekrany polskich kin. Rozmawiamy z jego reżyserką Lynn Shelton. 92
 • Recenzje 26 sie 2012, 12:00 FILM  - Jacek Rakowiecki, redaktor naczelny „Filmu” Nie ma zmiłuj – z czterech premier na koniec wakacji wygra „Pamięć absolutna”, nowa wersja słynnego filmu Paula Verhoevena. Nakręcił ją Len Wiseman... 93
 • Tydzień kultury polskiej 26 sie 2012, 12:00 O thrillerze „Sęp” zrobiło się głośno po informacji, że będzie zawierał momenty pomiędzy Michałem Żebrowskim i Anną Przybylską. Teraz okazuje się, że film uwzniośli muzyka brytyjskiego zespołu Archive. Fajnie, tylko... 94
 • My nie pany, my chamy 26 sie 2012, 12:00 R.U.T.A. nie zwalnia tempa. Właśnie ukazała się ich druga płyta. 94
 • Recenzenci przesadzają 26 sie 2012, 12:00 Amerykańska prasa pisze o nich: „oto zbawiciele garażowego rocka”. Ale japandroids nie dbają o takie szumne określenia. W tym tygodniu dwukrotnie wystąpią w Polsce. Rozmawiamy z perkusistą zespołu Davidem Prowse'em. 95
 • Wszędzie polityka 26 sie 2012, 12:00 69. festiwal filmowy w Wenecji będzie należał do kina autorskiego. W konkursie głównym nowe filmy zaprezentują reżyserzy o wyrazistych, skrajnie różnych osobowościach. Festiwal rusza w środę. 96
 • Nasi na Marsie! 26 sie 2012, 12:00 Planeta Mars zdobyta! Od czasu, gdy dwa tygodnie temu naukowcom z NASA udało się wyekspediować na Marsa maszynę Curiosity, która sobie po planecie spaceruje, bada powierzchnię i robi zdjęcia, nie ustają spekulacje dotyczące kolejnych... 97
 • Mnożenie kotów 26 sie 2012, 12:00 Myślałem, że w wakacje nic specjalnego się nie zdarzy, że chodząc po lesie, będę myślał o grzybach i szukał poziomek, a pływając po jeziorze, wypatrywał okoni i szczupaków. Z pewnych nawyków nie potrafię jednak zrezygnować, a... 97
 • Lawendowe pola 26 sie 2012, 12:00 Na wieś mazurską słabo dociera doniosłość cerkiewno-kościelnego pojednania i jaki to cios w samo serce pisowskiej religii. Ludzie mają tu inne problemy. Zresztą co doniosłe, a co nie, okazuje się po czasie i też nie zawsze. Dla mnie... 98

ZKDP - Nakład kontrolowany