Neolityczne odkrycia w gminie Waśniów

Neolityczne odkrycia w gminie Waśniów

Na pozostałości budowli mieszkalnej i ceramikę z epoki neolitycznej natrafili we wsi Kotarszyn (Świętokrzyskie) archeolodzy, którzy asystowali przy pracach ziemnych podczas budowy sieci wodociągowej w gminie Waśniów.

Jak poinformował Artur Jedynak z Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim, odkryty w Kotarszynie fragment chaty z glinianą polepą oraz skorupy naczyń należą do kultury amfor kulistych, która występowała w latach 2700 - 2000 p.n.e. w dorzeczu Łaby, w  Polsce, Mołdawii, na Wołyniu i Podolu. Może to oznaczać, że znaleziska mają około 4,5 tys. lat. Szczegółowe badania znalezisk mają być przeprowadzone na wiosnę.

W Stryczowicach, Kotarszynie i Witosławicach w gminie Waśniów budowę wodociągu objęli nadzorem wyznaczeni przez wojewódzkiego konserwatora zabytków archeolodzy, ponieważ wcześniej dokonano tam ważnych z naukowego punktu widzenia odkryć. Były to znaleziska z różnych epok - od neolitu do średniowiecza. W  Stryczowicach m.in. odsłonięto i przebadano duży, neolityczny obiekt ziemny z  około tysiącem zabytków krzemiennych i ceramicznych. "Ta ziemiankowa, nieckowata struktura stanowiła prawdopodobnie zagrodę przed pięcioma tysiącami lat" -  powiedział archeolog.

Jedynak podkreślił, że znaleziska w Kotarszynie i Stryczowicach są tym bardziej interesujące, że pochodzą z tego samego okresu historycznego, co  wpisane na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO kopalnie w pobliskich Krzemionkach Opatowskich. Wydobywany w nich przed wiekami krzemień pasiasty służył do wyrobu narzędzi - m.in. siekier i noży. Na liczne ślady dawnej działalności człowieka na obszarze obecnej gminy Waśniów naprowadziło badaczy przeszłości tzw. Archeologiczne Zdjęcie Polski (AZP) - zaznaczył Artur Jedynak.

Archeologiczne Zdjęcie Polski to nazwa realizowanego na terenie całej Polski od 1978 r. przedsięwzięcia poszukiwania, rejestrowania i nanoszenia na mapy stanowisk archeologicznych. Celem jest uzyskanie informacji potrzebnych do celów naukowych i konserwatorskich (związanych z ochroną zabytków). Przedsięwzięcie jest koordynowane przez poszczególnych wojewódzkich konserwatorów zabytków, a  centralna baza danych przechowywana jest w Krajowym Ośrodku Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie.

ND, PAP

Czytaj także

 0