Konkurs do SN wstrzymany przez NSA. To efekt wniosku „sędziego kamikadze”

Konkurs do SN wstrzymany przez NSA. To efekt wniosku „sędziego kamikadze”

Naczelny Sąd Administracyjny
Naczelny Sąd Administracyjny / Źródło: Wikimedia Commons / Adrian Grycuk
Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił dwa z czterech wniosków o zabezpieczenie, zgłoszonych przez kandydatów na sędziów SN. Oznacza to, że uchwała KRS o powołaniu przyszłego sędziego Izby Karnej Sądu Najwyższego zostaje wstrzymana, a konkurs do tej izby zawieszony.

We wtorek 25 września Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrywał wnioski o zabezpieczenie dotyczące wstrzymania uchwały KRS o powołaniu sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego. Zdecydował, że procedura wyłaniania nowych sędziów SN powinna zostać wstrzymana do czasu dokładnego zbadania sprawy. Jednym z wnioskodawców był sędzia Piotr Gąciarek ze stowarzyszenia „Iustitia”. Gąciarek przez niektóre media nazywany jest „sędzią kamikadze”, ponieważ zgłosił się do konkursu tylko po to, by zaskarżyć jego legalność.

– Ogłoszenie prezydenta o wolnych miejscach w SN – wbrew wymogom konstytucji – nie zawierało kontrasygnaty premiera. Poza tym mam uzasadnione przypuszczenie, że organ przeprowadzający konkurs – Krajowa Rada Sądownictwa – został obsadzony w sposób sprzeczny z konstytucją – przez Sejm, a nie środowisko sędziów. Zatem w obecnym składzie nie jest to organ konstytucyjny – tłumaczył na łamach „Wyborczej”.

Komunikat NSA w tej sprawie

W dniu 25 września 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał cztery postanowienia rozstrzygające wnioski osób kandydujących na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego.

W sprawach o sygn. akt II GW 22/18 i II GW 23/18 NSA postanowieniami wstrzymał wykonanie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 24 sierpnia 2018 r. nr 318/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Karnej w zaskarżonej części.

Natomiast w sprawach o sygn. akt II GW 21/18 i II GW 24/18 NSA oddalił wnioski o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu. W sprawie II GW 21/18 NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia przed wniesieniem odwołania od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 28 sierpnia 2018 r. nr 331/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. W sprawie o sygn. akt II GW 24/18 NSA oddalił wniosek o udzielenie zabezpieczenia w postępowaniu o uchylenie uchwały Krajowej Rady Sądownictwa z dnia 23 sierpnia 2018 r. nr 317/2018 w przedmiocie przedstawienia (nieprzedstawienia) wniosków o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej.

NSA w powyższych sprawach zastosował przepis art. 388 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1360 ze zm.), zgodnie z którym "w razie wniesienia skargi kasacyjnej, gdyby na skutek wykonania orzeczenia stronie mogła być wyrządzona niepowetowana szkoda, sąd drugiej instancji może wstrzymać wykonanie zaskarżonego orzeczenia do czasu ukończenia postępowania kasacyjnego lub uzależnić wykonanie tego orzeczenia – a w razie oddalenia apelacji także orzeczenia sądu pierwszej instancji – od złożenia przez powoda stosownego zabezpieczenia. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu niejawnym".

Uzasadnienia tych postanowień nie zostały jak dotąd sporządzone. Niezwłocznie po ich sporządzeniu zostaną one opublikowane w Centralnej Bazie Orzeczeń Sądów Administracyjnych.

Czytaj także:
Prezydent Duda powołał sędziów do Izby Dyscyplinarnej SN. Na liście 10 nazwisk

Czytaj także

 0