Jak wyrzucać śmieci? Nowe zasady postępowania z odpadami w związku z koronawirusem

Jak wyrzucać śmieci? Nowe zasady postępowania z odpadami w związku z koronawirusem

Gdy śmieci się piętrzą pod domem, możemy zamówić śmieciarkę na koszt gminy, fot. sxc.hu / Źródło: FreeImages.com
Jak mamy wyrzucać śmieci? Państwowa Inspekcja Sanitarna opublikowała wytyczne w sprawie postępowania z odpadami w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19.

Ministerstwo Klimatu i Państwowa Inspekcja Sanitarna stworzyli wytyczne, żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. I tak:

Postępowanie z odpadami. Osoby zdrowe

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe, takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia, powinny być wrzucane do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Postępowanie z odpadami. Osoby zarażone koronawirusem

Odpady wytworzone w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby, które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, zakażone nim i mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, muszą być traktowane ze szczególną ostrożnością. W miarę możliwości należy zapewnić worki w określonym kolorze i/albo oznaczone symbolem (np. napisem „C”). Trzeba je odbierać nie rzadziej niż co 7 dni i unieszkodliwiać lub składować oddzielnie w wyznaczonych przez gminę miejscach zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją. Trzeba też dezynfekować pojemniki wielokrotnego użytku oraz środki transportu tych odpadów (samochody).

Postępowanie z odpadami. Osoby objęte kwarantanną i stosujące środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:

Odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane). Maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane w workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Postępowanie z odpadami. Osoby przebywające w izolacji

Osoby te powinny odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru. W miarę możliwości powinny worek spryskać preparatem wirusobójczym. Powinny zapełniać go tylko do ¾ objętości i nie związywać. Zrobić to powinna osoba wynosząca worek z miejsca izolacji. Ta osoba powinna umieścić worek w drugim worku, zawiązać go i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Worek z odpadami powinna przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady.

Postępowanie z odpadami. Odpady, które powinny zaczekać

Odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

Postępowanie z odpadami. Wytyczne dla firm zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami

Wg PIS odpady, zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie. Służby powinny dbać o to, żeby dostarczano im odpady w zamkniętych workach. Jeśli tak się nie dzieje, zobowiązane są do informowania o tym produkujące je osoby (np. poprzez umieszczenie kartki na drzwiach). Odpady pochodzące od osób zarażonych, odbywających kwarantannę lub będących w izolacji powinny być zmagazynowane co najmniej przez 9 dni od ich odebrania. Dopiero potem mogą być przetwarzane, ale nie powinni brać w tym udziału ludzie – pracownicy firm zajmujących się gospodarowaniem odpadami.

Pracownikom tych firm należy umożliwić/polecić:

  • stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
  • ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;
  • regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń na liniach sortowniczych w zakładach,
  • w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcję,
  • wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

Czytaj też:
Czy w czasie koronawirusa można zmieniać opony na letnie?
Czytaj też:
Koronawirus a choroby serca: Nie odstawiaj leków!

Opracował:
Źródło: Państwowa Inspekcja Sanitarna
 0

Czytaj także