W Senacie o stanie polskiej telekomunikacji

W Senacie o stanie polskiej telekomunikacji

Dodano:   /  Zmieniono: 
Infrastruktura telekomunikacyjna w Polsce rozwija się wolno, a poziom dostępu do szerokopasmowego internetu jest jednym z najniższych w UE - wynika z raportu, który był omawiany podczas obrad senackiej Komisji Gospodarki Narodowej.

Raport o stanie infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce został przygotowany przez firmę KPMG Advisory na zlecenie: Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce, Francuskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Polsce oraz Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Zgodnie z nim, polski rynek jest najsłabiej, obok Bułgarii, rozwinięty pod względem dostępu do szerokopasmowego internetu. Ten brak jest zauważalny głównie na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach.

Autorzy wskazują też na niską liczbę stacjonarnych linii telefonicznych - w Polsce na 100 mieszkańców przypada ok. 27 linii, a średnia UE wynosi ok. 50 - oraz telefonów komórkowych. W 2007 r. Polska zajmowała 23. miejsce na 27 państw UE pod względem liczby telefonów komórkowych, przypadających na obywatela.

Zdaniem autorów Polska należy też do grupy krajów UE z największym odsetkiem gospodarstw domowych, które w ogólne nie korzystają z usług telekomunikacyjnych (7 proc. w 2007 r.).

Obecny na posiedzeniu senackiej komisji wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Witold Drożdż powiedział, że raport jest zbieżny ze strategią rozwoju społeczeństwa informacyjnego, która została przygotowana przez MSWiA, a którą rząd przyjmie najprawdopodobniej w najbliższy wtorek.

Realizując ją, rząd chce zapewnić szybki rozwój sektora technologii informacyjnych i komunikacyjnych (z angielskiego ICT - Information and Communication Technologies) w Polsce. W perspektywie najbliższych pięciu lat rząd, a także samorządy, mają wydać kilkanaście miliardów złotych na rozwój społeczeństwa informacyjnego. Środki te będą pochodzić z funduszy strukturalnych UE w ramach programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz z budżetu.

"Po zatwierdzeniu strategii przez Radę Ministrów, pod auspicjami Komitetu Rady Ministrów ds. Informatyzacji i Łączności, chcielibyśmy przygotować taki plan operacyjny, związany z realizacją tej strategii. Zaproponujemy, które instytucje, które resorty będą odpowiedzialne za które zadania zawarte w tej strategii i w jakim czasie będą one realizowane" - dodał.

Zaznaczył, że strategia będzie podlegała corocznej weryfikacji pod kątem aktualności i oceny stopnia realizacji.

Powiedział, że zadania dotyczące rozwoju społeczeństwa informacyjnego są w Polsce podzielone pomiędzy MSWiA i Ministerstwo Infrastruktury. Dodał, że pewne zadania - dot. e- gospodarki, podpisu elektronicznego - należą też do kompetencji Ministerstwa Gospodarki.

Obecny na konferencji wiceminister infrastruktury Andrzej Panasiuk powiedział, że MI prowadzi działania legislacyjne zmierzające do dostosowania Prawa telekomunikacyjnego do europejskich norm. Wyjaśnił, że część zmian trafiła już do Sejmu, a część jest przygotowywana.

Wśród dokonań MI wymienił ustawę o partnerstwie publiczno- prywatnym i ustawę o koncesjach na roboty budowlane i usługi. Podkreślił, że ten pakiet ma być zachętą do realizacji inicjatyw partnerskich m.in. w segmencie usług telekomunikacyjnych.

"Z raportu wynika, że współpraca partnerska w zakresie usług telekomunikacyjnych jest swoistego rodzaju szczególną współpracą, która wymaga szczególnych regulacji prawnych. Ja bym nie podzielił takiego stanowiska. Partnerstwo to nic innego, jak zwykła umowa między podmiotem publicznym i prywatnym" - powiedział.

Dodał, że MI przygotowało też rozporządzenie, którego celem jest obniżenie opłat za częstotliwości radiowe, które mają służyć budowie m.in. sieci internetowych na obszarach wiejskich i w małych miejscowościach. "To rozporządzenie powinno wejść w życie z dniem 1 stycznia 2009 r." - powiedział.

pap, keb
+
 0

Czytaj także