Co stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy autorstwa PiS?

Co stanowi wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy autorstwa PiS?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Trybunał Konstytucyjny (fot.DAMIAN BURZYKOWSKI / NEWSPIX.PL) Źródło:Newspix.pl
Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego wydali wyrok, w którym orzeczono, że ustawa o funkcjonowaniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 grudnia 2015 roku jest w całości sprzeczna z Konstytucją oraz zasadą poprawnej legislacji. Co jednak oznaczają zapisy wyroku, którego sentencja napisana jest językiem prawniczym?

Sędziowie wskazali, że nowelizacja ustawy jest niezgodna z artykułem 7 Konstytucji RP, który stanowi, że „Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”, artykułem 112 mówiącym o konieczności oparcia prac Sejmu o regulaminu oraz ustępem 1 artykułu 119, który nakazuje przeprowadzić 3 czytania projektu ustawy przed jego przyjęciem. Nie stwierdzono jednak, aby nowelizacja ustawy wpływała negatywnie na niezawisłość sędziów i niezależność sądów.

Trybunał orzekł, że zmiana przepisów dotyczących kar dyscyplinarnych dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego, w tym umożliwienie usunięcia sędziego na wniosek prezydenta, ministra sprawiedliwości lub Zgromadzenia Ogólnego za sprzeczny z zapisami Konstytucji RP mówiącymi o niezależności sądów i trybunałów od innych gałęzi władzy oraz trójpodziale władzy.  

Sędziowie orzekli również, że uchylenie przepisów mówiących o zasadach podejmowania wyroków przez zwykłą większość przy obecności 2/3 liczby sędziów i wprowadzenie obowiązku rozpatrywania przez 13 sędziów jest niezgodny z zapisami Konstytucji mówiącymi o funkcjonowaniu Trybunału, a także przepisami o przyjmowaniu aktów prawa. Zniesienie wymogu zgłaszania kandydata do TK przez grupę przynajmniej 50 posłów uznano za sprzeczną z przepisami o zasadach funkcjonowania Sejmu oraz niezależnością władzy sądowniczej.

Sędziowie uznali, że niezgodne z zapisami ustawy zasadniczej są przepisy, które uchylają procedurę regulującą stwierdzenie przeszkody w sprawowaniu urzędu przez prezydenta. TK wskazał także, że brak vacatio legis, czyli czasu jaki upływa po ogłoszeniu ustawy do wejścia jej w życie, stanowił pogwałcenie konstytucji, tak samo jak regulacje dotyczące czasu, w jakim TK może rozpatrywać sprawy.

Trybunał Konstytucyjny orzekł również, że nakaz rozpatrywania spraw zgodnie z kolejnością ich wpływania przez przynajmniej 13 sędziów jest sprzeczny z Konstytucją,

Cała ustawa została również zakwestionowana w związku z wynikającą z zapisów Konstytucji RP zasady poprawnej legislacji.

Do wyroku zdania odrębne złożyli sędziowie wybrani przez Sejm, w którym większość ma Prawo i Sprawiedliwość, Julia Przyłębska oraz Piotr Pszczółkowski.

Sentencję wyroku można przeczytać na stronie internetowej Trybunału Konstytucyjnego.

Wprost.pl