Imperium ropy i duszy

Imperium ropy i duszy

Minęło „dziesięciolecie upokorzenia Rosji". Wrócił jej głód wielkości. Europa doświadcza powrotu rosyjskiego mocarstwa i końca ładu ustanowionego po zimnej wojnie. Jak poważne jest wyzwanie rzucane przez Rosję? Czy Rosja jest mocarstwem zyskującym potęgę, czy upadającym, cieszącym się tylko chwilowym powrotem? Czy to mocarstwo neoimperialne, zamierzające podporządkować sobie sąsiadów, czy postimperialne, występujące w obronie swych zasadnych interesów? Czy Moskwa uważa Unię Europejską za strategicznego partnera, czy za zagrożenie dla jej celów w Europie? Na ile stabilny jest reżim Władimira Putina i jakie są długoterminowe interesy i krótkoterminowe obawy Kremla?

Druga Europa
Zachodni politycy zagubieni w sprzecznościach związanych z nieoczekiwanym odrodzeniem Rosji są rozdarci. Z jednej strony, chcą „twardo rozmawiać" i „dać Rosji nauczkę", z drugiej – zdają sobie sprawę z tego, że Zachód ma ograniczone możliwości wpływania na jej politykę. Krytycy Putina są skłonni bagatelizować intelektualne aspekty suwerennej demokracji forsowanej przez Kreml. Według nich, suwerenna demokracja ma znaczenie jedynie propagandowe: służy temu, by chronić rosyjski reżim przed krytyką Zachodu. I podkreślać, że wszelkie dogłębne analizy nowej ideologii Kremla są stratą czasu. Czy tak jest rzeczywiście?
„Ideologie imperialne są fascynujące same w sobie, a jednocześnie niezbędne, by imperium przetrwało. Rozwój i upadek imperiów ma wiele wspólnego z historią idei" – pisał historyk Dominic Lieven. Wyprodukowana w ideologicznym laboratorium Kremla koncepcja suwerennej demokracji może być kluczem do zrozumienia przyczyn napięć między UE a Rosją. Ideologia suwerennej demokracji to nie tylko jeden z fundamentów reżimu Putina. To kontynuacja prowadzonej przez Rosjan wojny o stworzenie dla siebie niezależnej i odróżniającej się od innych niszy. Wbrew twierdzeniom krytyków Putina, koncepcja suwerennej demokracji nie oznacza zerwania przez Rosję z demokratyczną Europą. To manifestacja ideologicznej ambicji bycia „drugą Europą" – alternatywą dla unii.
Dla Kremla koniec zimnej wojny oznaczał powrót do ładu europejskiego sprzed tego okresu, dla europejskich elit politycznych – narodziny nowego ładu europejskiego. „Tym, co skończyło się w 1989 r., nie była tylko zimna wojna ani nawet II wojna światowa" – pisze Robert Cooper, brytyjski dyplomata i analityk spraw międzynarodowych, podsumowując ideę europejskiego konsensu. Odrzucono wówczas zasady obowiązujące przez trzy stulecia: równowagę sił i dążenia imperialne. Zasadnicze elementy nowego ładu europejskiego to rozwinięty system wzajemnego ingerowania w sprawy wewnętrzne państw oraz bezpieczeństwo oparte na otwartości i jawności. Podstawą tego postmodernistycznego systemu nie jest równowaga sił. Nie kładzie on nacisku na suwerenność czy rozdział między sprawami wewnętrznymi a polityką zagraniczną. Odrzuca też użycie siły jako instrumentu rozstrzygania sporów i zachęca do zwiększenia współzależności między krajami europejskimi.
W latach 90. Rosja nie była wprawdzie państwem postmodernistycznym, ale mieściła się w tym nowym ładzie europejskim. Zasadniczymi instrumentami pozwalającymi zintegrować Rosję z postmodernistycznym systemem były traktat o konwencjonalnych siłach zbrojnych w Europie oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Inspekcje i rozbudowany system monitoringu zapewniały skuteczność tych narzędzi. Dzięki nim Rosja sprawiała wrażenie nowoczesnego państwa, które przyjęło nakazy otwartości i wzajemnej zależności. Słabość Rosji w tamtym dziesięcioleciu pozwalała się łudzić, że Moskwa akceptuje ten system.
Rzeczywistość okazała się odmienna. Rosja wybrała budowę państwowości bardziej według europejskich praktyk z XIX wieku niż w zgodzie z ideami Europy XXI stulecia. Opowiedziała się za światem, w którym życzliwi Kremlowi oligarchowie są właścicielami angielskich klubów piłkarskich, a członkowie rosyjskiej klasy średniej swobodnie podróżują po całej Europie. Międzynarodowe korporacje nie mają jednak dostępu do eksploatacji surowców w Rosji. A ze stolic europejskich należy wypędzić krytyków rosyjskiej polityki wewnętrznej.
Czysto retoryczne deklaracje współpracy Rosji z UE nie mogą zakamuflować faktu, że reżimu suwerennej demokracji nijak nie da się pogodzić z postmodernistyczną hegemonią. Sposób, w jaki Rosja wróciła, to jawne wyzwanie rzucone ładowi europejskiemu. Lipcowa decyzja Rosji o zawieszeniu wykonywania postanowień traktatu o konwencjonalnych siłach zbrojnych oraz wysiłki Moskwy w celu zablokowania prac OBWE wyznaczyły kres pozimnowojennego ładu w Europie.
Konflikt między logiką państwa postmodernistycznego, uosabianego przez unię, a logiką suwerennej demokracji to główne źródło napięć między Moskwą a Unią Europejską. Dla Kremla suwerenność to niezależność gospodarcza, potęga zbrojna i tożsamość kulturowa. Kolejnym elementem państwa suwerennego jest elita „myśląca w kategoriach narodowych", uzbrojona w narodową teorię demokratyczną. Koncepcja suwerennej demokracji, propagowana przez Władysława Surkowa, zastępcę szefa administracji Putina, to nowa teoria demokratyczna. Jest wybuchową mieszanką antypopulizmu François Guizota, XIX-wiecznego francuskiego politologa (potępionego w „Manifeście komunistycznym") oraz antypluralizmu i decyzjonizmu Carla Schmitta, niemieckiego politologa i filozofa społecznego (który sprzyjał Hitlerowi).
Na Kremlu Putina nigdy nie uważano nowych demokracji Europy Środkowej za wzór dla przemian w Rosji. Te małe państwa, zdaniem Moskwy, nie mają możliwości być suwerenne. Upadły również nadzieje rosyjskich liberałów z lat 90., że Rosję postkomunistyczną uda się zorganizować według wzoru UE. Według Kremla, małe państwa są skazane na grawitowanie wokół któregoś z suwerennych biegunów władzy. Z rosyjskiej perspektywy tylko wielkie mocarstwo może być suwerenne. A strefy wpływów są nieodłącznym elementem polityki opartej na równowadze sił.
Unia Europejska powstała jako reakcja na zagrożenia stwarzane przez nacjonalizm oraz konflikty między europejskimi państwami narodowymi w pierwszej połowie XX wieku. Na rosyjskie koncepcje polityki zagranicznej wpływa fiasko polityki postnarodowej i rozpad ZSRR. Europejskie koszmary wynikają z doświadczeń lat 30. XX wieku. Koszmary Moskwy tkwią w latach 90.

Rosja amerykańska
W polityce wewnętrznej zasadniczą cechą reżimu Putina jest „urządowienie" państwa. Na Kremlu nie myśli się o prawach obywateli, lecz o potrzebach populacji. Ideę populacji przeciwstawia się zarówno koncepcji praw, która leży u podstaw systemów liberalno-demokratycznych, jak i pojęciu „naród" – podstawie teorii nacjonalistycznych. Prawa obywatela-wyborcy, fundament demokracji liberalnej, w Rosji Putina zostały zastąpione prawami konsumenta, turysty i posiadacza paszportu wielkiego mocarstwa. XIX-wieczną niemiecką teorię „krwi i ziemi" w Rosji przekształcono w ideę „ropy i duszy”. Suwerenna demokracja na Kremlu to rosyjska wersja nacjonalizmu europejskiego. Zasoby naturalne, pamięć o zwycięstwie ZSRR w „wielkiej wojnie ojczyźnianej” z lat 1941-1945 oraz obietnica suwerenności to podstawy tej koncepcji.
W rosyjskiej suwerennej demokracji tkwi niepokojące założenie, że UE to zjawisko przejściowe, interesujący eksperyment bez przyszłości. Strategia Rosji wobec Europy opiera się na założeniu, że o przyszłości tego kontynentu będą stanowić suwerenne państwa narodowe. Tłumaczy to nacisk Rosji na stosunki dwustronne z dużymi państwami członkowskimi unii i niechęć do współpracy z UE. Rozwiała się iluzja, że Rosja może być partnerem unii w dążeniach do stworzenia wielobiegunowego świata, kierującego się zasadami prawa międzynarodowego. Dla Moskwy wspieranie multilateralizmu i występowanie w obronie wielobiegunowości to broń taktyczna pozwalająca się sprzeciwiać amerykańskiej hegemonii. Rosyjskie podejście do polityki zagranicznej jest bardziej amerykańskie niż europejskie. Rosja wierzy w nieograniczone dążenie do realizacji interesów narodowych.
W tym kontekście prawdziwą przyczyną konfrontacji między Rosją a UE nie są zasadniczo sprzeczne interesy lub odmienne wartości, lecz polityczna niekompatybilność. Wyzwania rzucanego unii przez Rosję nie można sprowadzić do zależności od źródeł energii. Sednem kryzysu nie jest zderzenie demokracji z rządami autorytarnymi. W historii nie brakuje dowodów na to, że państwa demokratyczne i autorytarne mogą współpracować. Sednem kryzysu jest zderzenie państwa postmodernistycznego, którego przykładem jest unia, z nowoczesnym państwem w wersji rosyjskiej.
Kontrowersje związane z Kartą Energetyczną Komisji Europejskiej i traktatem o konwencjonalnych siłach zbrojnych oraz angielsko-rosyjska próba sił po śmierci Aleksandra Litwinienki nie wynikają wyłącznie ze sprzeczności interesów czy tęsknoty za zimną wojną. Są wyrazem odmiennej logiki państwa współczesnego i postmodernistycznego. Nacisk Rosji na przyjęcie równowagi sił za fundament nowego ładu europejskiego zagraża istnieniu unii. Europejska polityka Rosji może pobudzać renacjonalizację polityki państw członkowskich unii. Te państwa w obliczu inwazji rosyjskich korporacji są skłonne otaczać murem krajowe rynki energetyczne. To stwarza zagrożenie dla liberalnego ładu gospodarczego, będącego postawą koncepcji zjednoczonej Europy.

Wrogowie w centrum Londynu
Odmienność charakterów elit politycznych Rosji i Europy to kolejny powód, by się zatroszczyć o przyszłość wzajemnych stosunków. Nowa rosyjska elita różni się od elity końca ZSRR. Członkowie tamtej Rosji byli biurokratami, unikali ryzyka i byli kompetentni w kwestiach stosunków międzynarodowych i polityki bezpieczeństwa. Nowa rosyjska elita to ludzie niezwykle pewni siebie, lubiący ryzyko i bajecznie zamożni. Europa nie wie, jak podchodzić do takich ludzi. Europejskie elity polityczne, uformowane w praktyce kompromisów i unikania konfliktów, napotykają elity szczycące się tym, że nie biorą jeńców. Wzajemne błędne interpretacje i nieporozumienia wydają się nieuchronne.
Konflikt między Rosją a unią w istocie jest ideologiczny. Stawką w nim jest charakter nowego ładu europejskiego. Dla państwa postmodernistycznego suwerenność to „miejsce przy stole". Dla Rosji – to prawo rządu do robienia na swym terytorium tego, co mu się podoba oraz eliminowania wrogów w centrum Londynu. Zachętą dla Moskwy jest renesans nacjonalizmu i dążeń suwerennościowych niektórych państw członkowskich unii. Rosja oczekuje, że Unia Europejska przejdzie do historii podobnie jak ZSRR.
Relacje między Rosją a UE będą trudne. Wysiłki unii, mające nakłonić Rosję do kierowania się unijnymi zasadami w stosunkach międzynarodowych, będą interpretowane jako wyraz podwójnej moralności i próba doprowadzenia do zmiany władzy. Z kolei rosyjskie niepohamowane dążenie do realizacji własnych interesów narodowych oraz rewizjonizm prawny będą w Europie odbierane jako manifestacja tradycyjnego rosyjskiego imperializmu. To sąsiedztwo może być bardziej brzemienne w niebezpieczeństwa niż koegzystencja radzieckiego komunizmu i zachodnich demokracji w czasach zimnej wojny. 
Okładka tygodnika WPROST: 41/2007
Więcej możesz przeczytać w 41/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 41/2007 (1294)

 • Na stronie - Ciemna elita 7 paź 2007, 22:00 Niech Ziobro ujawni dowody w sprawie Sawickiej 3
 • Ucieczka przed czystkami 7 paź 2007, 22:00 CBA 8
 • Gwiazdy na łańcuchu 7 paź 2007, 22:00 Psy 8
 • Wybory według "Wprost" 7 paź 2007, 22:00 Kampania 8
 • Skaner 7 paź 2007, 22:00 8
 • Tajne postępowanie w sprawie Kaczmarka 7 paź 2007, 22:00 Prokuratura 9
 • Dossier 7 paź 2007, 22:00 Jeżeli Tusk jest ciamciaramcia, to Giertych jest bumtarara Paweł Kukiz w TVN o temperamentach politykówMówi trochę komputerowoLech Wałęsa w RMF FM o Waldemarze PawlakuO Jezu! Jeszcze nudniejsza niż moja i Marcinkiewicza!Hanna... 10
 • Pytania niepolityczne - Prezydent–solidny płatnik 7 paź 2007, 22:00 Rozmowa z Radkiem Sikorskim, byłym ministrem obrony narodowej 10
 • Ludzie 7 paź 2007, 22:00 Gadzinowski happyPoseł SLD Piotr Gadzinowski z prośbą o pomoc w wymyśleniu hasła wyborczego zwrócił się do internautów. W rozpisanym na jego blogu konkursie zwyciężył autor sloganu: „Będziesz happy i beztroski, kiedy w Sejmie... 10
 • Wyznania gwiazd 7 paź 2007, 22:00 Religia 11
 • Słoneczny wyścig 7 paź 2007, 22:00 Energia 12
 • Młodzi Dziennikarze 2007 7 paź 2007, 22:00 Konkurs „Wprost” i ambasady USA 12
 • Cętki na zimę 7 paź 2007, 22:00 Moda 14
 • Ulotka dla niewidomych 7 paź 2007, 22:00 Kampania 14
 • Terenówka dla posłów 7 paź 2007, 22:00 Sejm 14
 • Sawka czatuje 7 paź 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Zapytaj Wprost - Dorota Rabczewska 7 paź 2007, 22:00 Internauci pytają Dodę o to, ile przeszła operacji plastycznych, kto jest według niej przystojniejszym politykiem: Donald Tusk czy Jarosław Kaczyński i czy seks przed rozgrywkami dobrze wpływa na formę Radka Majdana 16
 • Poczta 7 paź 2007, 22:00 Krzyk KatyniaPiętnaście lat temu pewien magister zwykł mawiać do swoich studentów: „Film i dzieło literackie są zawsze zagęszczeniem rzeczywistości i w związku z tym nie można ich odczytywać dosłownie". A teraz ten sam... 17
 • Playback 7 paź 2007, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i premier Jarosław Kaczyński 17
 • Z życia koalicji 7 paź 2007, 22:00 Kazimierz Ujazdowski (ksywa Doktor Oetker) ogłosił, że w rządzie z Samoobroną to on ministrem nie będzie. I w ogóle jest przeciwko sojuszowi z partią najsłynniejszego polskiego Mulata. Dobrze, że sam to powiedział, bo przecież w PiS... 18
 • Z życia opozycji 7 paź 2007, 22:00 Wielka jest wiara Polaków w Donalda Tuska. Jeszcze nie wiadomo było, czy Wielki Przywódca Platformy Obywatelskiej będzie miał szansę podebatować z kimkolwiek w tej kampanii, a już przeprowadzono sondaże, z których wynika, że przegra i z... 19
 • Wprost przeciwnie - Cud polski 7 paź 2007, 22:00 Tylko nie budujmy u nas drugiej Słowenii - Polska jest za duża na takie cuda 20
 • Fotoplastykon 7 paź 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Do krwi ostatniej 7 paź 2007, 22:00 Wybory wygrywa się jednym, atomowym uderzeniem w przeciwnika 22
 • Fetysz demokracji 7 paź 2007, 22:00 Nie zawracajmy sobie głowy wyborczą frekwencją 28
 • Koniec Samoobrony 7 paź 2007, 22:00 Partię Andrzeja Leppera czeka po wyborach masowy odpływ działaczy 30
 • Oszustwo dyplomatyczne 7 paź 2007, 22:00 Nasi dyplomaci powinni żądać od europejskich partnerów wszystkiego na piśmie 34
 • Ryba po polsku - Program dla Polski 7 paź 2007, 22:00 Tusk przedstawił wzniosły projekt zastąpienia pluralizmu Biurem Politycznym ponad podziałami 38
 • Giełda 7 paź 2007, 22:00 40
 • Podniebne wojny 7 paź 2007, 22:00 Rosja i Chiny chcą walczyć o swój kawałek nieba z takimi koncernami jak Boeing i Airbus. Oba kraje niemal równocześnie zaprezentowały nowe samoloty. Maszyny są jednak zbyt małe, by mogły zagrozić światowym gigantom. Rosyjski Suchoj... 40
 • Generator charyzmy 7 paź 2007, 22:00 Od hitu do kitu 40
 • Były Prokom 7 paź 2007, 22:00 Prokom Software, założona 20 lat temu największa polska firma informatyczna, przestanie istnieć. Ryszard Krauze zdecydował o sprzedaży swoich udziałów firmie Asseco Poland i zrezygnował z kierowania Prokomem. Za ponad 20 proc. akcji... 40
 • Pracownik z bagażem 7 paź 2007, 22:00 Aż o 43 proc. wyższą pensję otrzymywałby przeciętnie zarabiający Polak, gdyby nie podatki i składki, które płaci on sam i pracodawca. To gorszy wynik od średniej w sfiskalizowanej Unii Europejskiej. W porównaniu ze średnią krajów... 40
 • Karkosik w komórce 7 paź 2007, 22:00 Roman Karkosik będzie budował piątą w naszym kraju sieć komórkową. Przetarg na nowe częstotliwości wygrał właśnie należący do niego Centernet. Przejęta przez nią w kwietniu 2007 r. firma Xebra Limited już od ponad dwóch lat... 40
 • Polisa dla Religi 7 paź 2007, 22:00 Zbigniew Religa powinien się czuć dłużnikiem prezes PZU Agaty Rowińskiej. Jej decyzja o niepodnoszeniu przez największego polskiego ubezpieczyciela składki ubezpieczenia OC po wejściu w życie „podatku Religi" (czyli... 40
 • Kreatywna księgowa Gilowska 7 paź 2007, 22:00 Czy mocna gospodarka to sukces rządów PiS? 42
 • Skandal litewski 7 paź 2007, 22:00 Grupa Lotos przegrała wielki przetarg, bo wsparła konkurenta 46
 • Francja dla Polaków 7 paź 2007, 22:00 Francja Sarkozy'ego może być kolejnym dopalaczem polskiej gospodarki 50
 • Giełda prawa 7 paź 2007, 22:00 Jak dobrze zreformować rynek usług prawnych 54
 • Know - How 7 paź 2007, 22:00 60
 • Krokodyl bumerang 7 paź 2007, 22:00 Krokodyle z uporem wracają do miejsca swoich narodzin nawet z odległości 400 km. Na przebycie takiego dystansu potrzebują zaledwie 20 dni. Najprawdopodobniej odnajdują drogę podobnie jak ptaki, z którymi są blisko spokrewnione –... 60
 • Wybierz sobie mózg 7 paź 2007, 22:00 Czy można wybrać sobie mózg? Psychiatra Daniel G. Amen przekonuje, że jest to możliwe, a nawet konieczne. Mamy bowiem wpływ na to, jak kształtuje się nasz mózg. Osoby, które zwiększają aktywność umysłową, są mniej narażone na... 60
 • Pompowanie oceanu 7 paź 2007, 22:00 Globalne ocieplenie można zahamować, pompując wodę z głębin na powierzchnię oceanu - twierdzi ekolog prof. James Lovelock. Należy stworzyć sieć rur, które będą wynosiły na powierzchnię żyzne wody z głębokości 200 m, gdzie z... 60
 • Waga życia 7 paź 2007, 22:00 Czterdziestolatek powinien ważyć tyle samo, ile ważył wtedy, gdy był dwudziestolatkiem. Może przytyć nie więcej niż 2,25 kg i to pod warunkiem, że w wieku 20 lat nie miał nadwagi. Wtedy ma szansę się uchronić przed chorobami serca,... 60
 • Efekt ojca 7 paź 2007, 22:00 Kiedy dziecko przeżywa stres, matka powinna reagować inaczej niż ojciec – przekonują uczeni z University of Illinois. Najlepiej, gdy jedno z rodziców pomaga dziecku zaakceptować i przeżyć negatywne doznania, a drugie –... 60
 • Klątwa Marii Skłodowskiej 7 paź 2007, 22:00 Polski naukowiec może wreszcie otrzymać Nobla 62
 • Szczepionka na pamięć 7 paź 2007, 22:00 Dzisiejsze trzydziestolatki nie będą chorować na Alzheimera? 68
 • Zegar chorób 7 paź 2007, 22:00 Nasze dolegliwości nasilają się i słabną jak w zegarku. 70
 • Gorączka kwiatów 7 paź 2007, 22:00 Niektóre gatunki roślin wytwarzają ciepło tak jak zwierzęta 72
 • Wejście smoków 7 paź 2007, 22:00 Górnicy z irańskiej kopalni soli w Chehrabadzie odkryli zakonserwowane zwłoki mężczyzny, który prawdopodobnie żył 540 lat p.n.e. Najbardziej zaskakujące jest to, że znakomicie zakonserwowana solą twarz mężczyzny do złudzenia... 76
 • Powstanie Stalina 7 paź 2007, 22:00 Czy Niemcy i Sowieci porozumieli się w sprawie zagłady Polaków w powstaniu warszawskim 80
 • Blef Reagana 7 paź 2007, 22:00 Lubię mieć do czynienia z prawicowcami. Mówią to, co naprawdę myślą, a nie tak jak lewicowcy, którzy mówią jedno, a mają na myśli co innego". Autorem tej opinii nie jest konserwatywny intelektualista, ale Mao Zedong, do dziś... 86
 • Bez granic 7 paź 2007, 22:00 88
 • 2 października, Phenian 7 paź 2007, 22:00 Prezydent Korei Północnej Kim Dzong Il bardzo chłodno przywitał prezydenta Korei Południowej Ro Mu Hiuna. Kilka lat wcześniej z okazji wizyty byłego już prezydenta Kim De Dzunga północnokoreański dyktator po raz pierwszy wystąpił w... 88
 • Kwiz 7 paź 2007, 22:00 Co wiesz o świecie? Jeśli uważasz, że znasz się na sprawach międzynarodowych, odpowiedz na pytania naszego kwizu. 1. Największym dziennikiem pod względem sprzedaży w USA jest: a) „Wall Street Journal" b) „USA Today"... 88
 • Gromy Aleksego 7 paź 2007, 22:00 Aleksy II, patriarcha Moskwy i Wszechrusi, podczas Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy w Strasburgu skrytykował idee praw człowieka, które według niego, prowadzą do relatywizmu moralnego. Część przemówienia poświecił... 88
 • Egzamin z życia 7 paź 2007, 22:00 Szewach Weiss Były ambasador Izraela w Polsce, profesor na Uniwersytecie Warszawskim i w Instytucie Izrae- lsko-Polskim na uniwersytecie w Tel Awiwie, przewodniczący Knesetu (1992-1996), od 2000 r. przewodniczący Światowej Rady Yad Vashem,... 88
 • Smok luksusowy 7 paź 2007, 22:00 Chińczycy się bogacą, co cieszy producentów dóbr luksusowych. Chiny są dziś trzecim pod wzgledem wielkości konsumentem towarów ekskluzywnych. Niemal co czwarty Chińczyk należący do klasy średniej ma zegarek Roleksa. Aż 66 proc. z... 88
 • Gej na kanclerza 7 paź 2007, 22:00 W polityce już się opłaca deklarowanie homoseksualizmu 90
 • Prezydent przezroczystych 7 paź 2007, 22:00 Hillary Clinton nie szuka poparcia Amerykanów. Poluje na głosy „płomiennych amazonek” i "późnych gejów" 94
 • Islamska rewolucja seksualna 7 paź 2007, 22:00 W arabskich kablówkach seks już dawno spowszedniał. 98
 • Województwo dyneburskie 7 paź 2007, 22:00 500 lat po Batorym miasto na łotewskich rubieżach kultywuje związki z Polską 102
 • Imperium ropy i duszy 7 paź 2007, 22:00 Minęło „dziesięciolecie upokorzenia Rosji". Wrócił jej głód wielkości. Europa doświadcza powrotu rosyjskiego mocarstwa i końca ładu ustanowionego po zimnej wojnie. Jak poważne jest wyzwanie rzucane przez Rosję? Czy Rosja... 106
 • Pasaż 7 paź 2007, 22:00 Zapach mężczyznyJuż ponad połowa polskich mężczyzn używa wód zapachowych – wynika z badań Millward Brown SMG/KRC dla Coty Polska. Gust Polacy mają dość nietypowy – jednym z najpopularniejszych zapachów jest Hugo Boss... 112
 • Blachary atakują 7 paź 2007, 22:00 Wystarczy zostać Barbie, żeby wygodnie i dostatnio żyć 116
 • Gotować każdy może 7 paź 2007, 22:00 Nie wiesz, jak się wylansować? Napisz książkę kucharską 122
 • 12 godzin na kulturę 7 paź 2007, 22:00 Wylecz traumę z dzieciństwa!We Wrocławiu wystąpi Angelo Kelly. Nikt nie pamięta, kto to? A 10 lat temu był najpopularniejszym wokalistą w Polsce! Najmłodszy z prosiakopodobnej rodziny-zespołu The Kelly Family, bił rekordy sprzedaży... 126
 • Laser 7 paź 2007, 22:00 126
 • Krótko po wolsku - Miotła w służbie ludzkości 7 paź 2007, 22:00 Chcesz się wzruszyć, dowiedzieć czegoś istotnego o świecie, idziesz na film europejski. 128
 • Ranking tygodnia 7 paź 2007, 22:00 Najchętniej oglądane programy telewizyjne29 września – 3 października 2007tytuł/liczba widzów1. M jak miłość8 900 431 TVP 22. Debata wyborcza8 325 157 TVP 23. Wiadomości6 189 543 TVP 14. Mistrzostwa Europy w siatkówce5 021 514 TVP... 128
 • Ucieczka z Hollywood 7 paź 2007, 22:00 Chcesz się wzruszyć, dowiedzieć czegoś istotnego o świecie, idziesz na film europejski. 130
 • W 80 dni z Monty Pythonem 7 paź 2007, 22:00 Już za tydzień nowa kolekcja DVD „Wprost” 133
 • Teatr małpowania 7 paź 2007, 22:00 Polska scena opiera się na kilku reżyserach 134
 • Wencel gordyjski - Śmiech na sali 7 paź 2007, 22:00 Kto chce, niech do końca życia wcina sushi przy Oxford Street 136
 • Ueorgan Ludu 7 paź 2007, 22:00 P. Jola zamiast prezydenta * Liberał Tusk w państwowym lesie * Polscy lotnicy walną w Big Bena * Premier nie widział czipa * Przywalić Ruskiemu* oraz w promocji: Ostrzegamy Kaczyńskich 137
 • Skibą w mur - Wielki bieg 7 paź 2007, 22:00 Giertych na znak protestu zamyka się w damskiej ubikacji i robi sobie tatuaż teletubisia na plecach 138

ZKDP - Nakład kontrolowany