Pomóżmy rodzinom, ale z głową

Pomóżmy rodzinom, ale z głową

Dodano:   /  Zmieniono: 
Wszystkie one, wbrew temu, co chcą nam wmówić lewicowe media, mają sens, są społecznie sprawiedliwe i mają poparcie obywateli. Trudno zrozumieć, dlaczego zagraniczne sieci handlowe nie płacą od lat w Polsce podatków, dlaczego mamy nie pomagać polskim rodzinom czy nie zastanowić się nad reformą polskiej szkoły. Należałoby je zatem zrealizować, ale wydaje się, że PiS powinien raz jeszcze gruntownie je przemyśleć. O wiele gorzej będzie, jeśli nowy rząd będzie wdrażał je szybko i po łebkach niż  nawet później, narażając się na krytykę niespełnienia obietnic, ale z  rozwagą i strukturalnie. Z trzech analizowanych przez nas pomysłów najrozsądniej brzmi pomoc rodzinom. Choć projekt nie jest dopracowany – wymaga gruntowego przemyślenia oraz, przede wszystkim, zastanowienia. Tutaj, choć warto myśleć o tym, dlaczego zagraniczne firmy nie płacą w Polsce podatków, konieczne jest raz jeszcze przemyślenie szczegółów. Najgorzej jest z  luźno rzuconym pomysłem likwidacji gimnazjów. To nie w nich tkwi problem niewydolnej polskiej szkoły. Prosta likwidacja tych szkół może nie tylko nie pomóc, ale pogłębić chaos. PiS, jeśli chce pomóc rodzicom i  dzieciom, powinien wprowadzić bardziej strukturalne rozwiązanie. Nie  obejdzie się w tej materii bez naruszenia przywilejów nauczycieli. Choć sama koncepcja wsparcia rodzin wychowujących dzieci jest ze wszech miar słuszna, to na pierwszy rzut oka widać, że wymaga gruntownej refleksji. Gdy czyta się projekt ustawy zgłoszony przez PiS, odnosi się wrażenie, że jest to prowizoryczne rozwiązanie rzucone na potrzeby kampanii wyborczej. Przypomnijmy, że przewiduje ona wypłatę od 1 stycznia 2016 r. 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Z  kolei na pierwsze byłoby wypłacane tylko w tych rodzinach, w których miesięczny dochód nie przekracza 800 zł netto na osobę (w sytuacji wychowywania dziecka niepełnosprawnego wzrasta on do 1200 zł). Projekt przewiduje co prawda wypłatę świadczeń już od stycznia, ale  wyjątkowo w przyszłym roku, przy uruchamianiu wsparcia, za okres styczeń – kwiecień, byłyby one wypłacone w kwietniu. Z naszych informacji wynika, że poważna debata o projekcie rozpoczęła się już w ramach samego PiS oraz ekspertów, którzy choć ciepło przyjmują sam pomysł, to  zgłaszają do przedstawicieli partii Jarosława Kaczyńskiego wątpliwości. Politycy tej partii zdają sobie sprawę, że prosta realizacja pomysłu 500 zł na dziecko w tej formie jak obecnie oprócz tego, że jest niezwykle kosztowna – rocznie budżet ma na nią wydać ok. 22 mld zł – może prowadzić niekiedy do patologii. Choć występowałaby ona zapewne rzadko, mogłaby taką formę wsparcia rodzin skompromitować. Dyskutowana jest zatem sprawa relacji tego projektu z obecnym systemem świadczeń rodzinnych, ewentualnej dezaktywizacji kobiet czy mechanizmu starania się o nowe świadczenie. To  niezwykle ważne, bo proste wprowadzenie projektu w wersji zaproponowanej w czasie kampanii może powodować te niepożądane skutki. Taka debata oznacza, że projekt może ulec istotnym zmianom. Z naszych ustaleń wynika, że dyskutowanych jest co najmniej kilka spraw. Poniżej opisujemy te punkty, które powinny lub mogą zostać zmienione albo dopracowane. 1. WYSOKOŚĆ ŚWIADCZENIA Na warunki polskie, ale także i europejskie (patrz mapa), jest ono wysokie. Kwota ponad 120 euro na dziecko to dość sporo jak na Polskę, kraju na dorobku. Może ona zatem niekiedy, w ekstremalnych wypadkach, stać się sposobem na życie na koszt podatników. Zwłaszcza że wsparcie ma  być wypłacane przez bardzo długi czas – do 18. roku życia dziecka. Może też, choć rzadziej, powodować patologiczne zachowania – dziecko, chciane czy niechciane, stanie się sposobem na życie. Można w związku z tym rozważać wprowadzenie rozwiązania, że świadczenie jest wypłacane tylko tym rodzinom, w której choć jeden z rodziców pracuje lub aktywnie szuka pracy. Tutaj pojawia się jednak problem samotnych rodziców – trudno wykluczyć ich z pomocy i wymagać od nich bezwzględnie aktywności zawodowej. A  jeśli przyzna się im świadczenie bez takiego wymogu, może się okazać, że  państwo będzie zachęcać do rozwodów i separacji. Małżonkowie, nie mogąc znaleźć pracy lub nie chcąc pracować, mogliby dochodzić do wniosku, że  formalnie lepiej żyć osobno, by zyskać pomoc. Ponadto wprowadzenie wymogu pracy uruchamia całą kosztowną procedurę biurokratycznej weryfikacji prawa do świadczenia. PiS może także przemyśleć obniżenie świadczenia do kwoty ok. 300 zł. – To nie byłoby takie złe, bo nie powodowałoby efektu życia na koszt podatnika i  dezaktywizacji – słyszymy od osoby, która doradza PiS, jak poprawić projekt. Ale taki ruch byłby jednak bardzo kosztowny politycznie. Sztandarowy pomysł partii byłby teraz zmieniany na niekorzyść rodzin. Zarówno wprowadzenie wymogu pracy, jak i obniżka świadczenia mogą więc być trudne do realizacji. 2. POZOSTAWIENIE ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH W OBECNYM KSZTAŁCIE Inaczej jest z relacją 500+ do obecnego systemu pomocy. To najsłabszy punkt propozycji – PiS nie wspomina w projekcie, że wprowadzenie 500 zł na dziecko powinno wiązać się z likwidacją obecnego systemu świadczeń rodzinnych. Nie ma powodu utrzymywania trzypoziomowego systemu: pomoc społeczna dla najuboższych, świadczenia rodzinne uzależnione od dochodu (obecnie, od 1 listopada, wypłacane gdy dochód na członka rodziny nie  przekracza 674 zł netto) i powszechne zasiłki. Byłoby to kuriozalne i  niezwykle kosztowne. Okazałoby się wtedy na przykład, że rodzina z  trojgiem dzieci, w której żaden z rodziców nie pracuje, otrzymuje od  państwa ok. 2 tys. zł miesięcznie. 1,5 tys. z tytułu trzech świadczeń 500 zł na dziecko, trzy zasiłki rodzinne (łącznie ok. 350 zł), dodatek z  tytułu wielodzietności (90 zł). Tak duże wsparcie mogłoby być społecznie nieakceptowane. Oprócz tego funkcjonowałyby w niezrozumiały sposób w systemie pomocy rodzinom trzy różne progi dochodowe upoważniające do świadczeń. Z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych oraz ze świadczenia 500+. PiS powinien zatem zlikwidować zasiłek rodzinny, siedem dodatków do niego, becikowe i  zasiłki pielęgnacyjne. Jedyne świadczenie, jakie powinno pozostać, to  wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, tzw. świadczenie pielęgnacyjne. Korzyści z takiego rozwiązania będą w kilku wymiarach. Po  pierwsze przejrzystość systemu i jego uproszczenie. Obecny system świadczeń rodzinnych jest bardzo skomplikowany i kosztowny. Na samą jego obsługę wydajemy 330 mln zł, a gminy zajmujące się wypłatami zatrudniają do tego zadania blisko 8,1 tys. osób. Do tego dochodzą koszty, jakie ponoszą same osoby ubiegające się o  świadczenia, np. z tytułu urlopów, które muszą brać, by zebrać konieczną dokumentację. W najnowszym raporcie o polityce rodzinnej autorstwa instytutu Ordo Iuris są one szacowane po stronie osób ubiegających się o  świadczenia na kolejne 300 mln zł. Ważne jest także to, że likwidacja świadczeń rodzinnych bardzo urealni wypłatę 500 zł na dziecko z  perspektywy możliwości finansów państwa. W ubiegłym roku kosztowały one 7,5 mld zł. Jeśli zlikwidujemy wszystkie świadczenia, oprócz tych wypłacanych opiekunom dzieci niepełnosprawnych (te kosztują 1 mld zł), będzie to oznaczać 6,5 mld zł oszczędności, które można przeznaczyć na  500+. 3. Moment wypłaty Kolejny słaby punkt projektu PiS to brak refleksji, że nowe świadczenie powinno być wypłacane od pierwszego roku życia dziecka, a nie zaraz po  jego urodzeniu. Obecne przepisy przewidują, że przez pierwszy rok osoby ubezpieczone w ZUS otrzymują z zakładu 80 proc. swojej pensji (nie mniej niż 1 tys. zł). Z kolei osoby nieubezpieczone (rolnicy, studenci, bezrobotni, pracujący na umowie o dzieło) otrzymają od 1 stycznia 2016 r. specjalne świadczenie wynoszące 1 tys. zł. Wydaje się, że to  wystarczająca pomoc i nie ma po co dodatkowo wypłacać tym rodzicom 500 zł. Nie bez znaczenia jest także tutaj argument finansowy. Na likwidacji wypłaty świadczenia jednemu rocznikowi dzieci można zyskać ok. 1,2 mld zł. 4. Paternalizm państwa Bardzo kontrowersyjny w projekcie PiS jest art. 7. Stanowi on, że: „W przypadku, gdy ośrodek pomocy społecznej [...] przekazał organowi właściwemu informację, że uprawniony marnotrawi wypłacane świadczenie lub wydatkuje je niezgodnie z przeznaczeniem, organ właściwy ogranicza lub wstrzymuje wypłatę”. To skrajny paternalizm, dający urzędnikom dodatkowe narzędzia kontroli rodzin. Czy to oni mają decydować, czy ktoś kupuje dziecku szynkę, czy wysyła je na kurs języka angielskiego lub opłaca mu korepetycje? Świadczenie powszechne (od drugiego dziecka) nie powinno podlegać takiej kontroli, należałoby je uchwalić odrębną ustawą. W takim układzie świadczenie na pierwsze dziecko dla rodzin uboższych powinno trafić do pomocy społecznej i tam powinien istnieć system kontroli wydatkowania tych pieniędzy. 5. Nie co roku z wnioskiem PiS w projekcie chce także zmusić rodziców, by co roku składali wnioski o powszechne świadczenie. To niepotrzebny zapis, skutkujący zbędną biurokracją i kosztami. Wniosek na świadczenie powszechne powinien być złożony tylko raz, a gmina powinna je wypłacać do 18. roku życia dziecka. Ewentualne zdarzenia mające wpływ na zawieszenie transferu, takie jak śmierć dziecka, umieszczenie go w pieczy zastępczej, odebranie praw rodzicielskich – należałoby zgłaszać przez odpowiednie instytucje do gminy, która dokonuje płatności. 6. Zgubna podwyżka podatków Politycy PiS powinni także pamiętać, że najlepszym sposobem na  prowadzenie polityki rodzinnej jest niewielki fiskalizm. Po prostu zabierajmy rodzicom z zarabianych przez nich pieniędzy jak najmniej. Jeśli zatem kosztem wprowadzenia 500 zł na dziecko mają być dodatkowe obciążenia pracy, sprawa wydaje się wątpliwa. Jeśli jednak źródłem pieniędzy będzie walka z mafiami wyłudzającymi VAT, korporacjami i bankami unikającymi płacenia w Polsce danin czy oszczędność w wydatkach budżetu, to gra warta jest świeczki. 7. „Nie” dla likwidacji ulg PiS, wprowadzając dodatek, nie powinien równolegle myśleć o likwidacji ulg w PIT na dzieci. Byłoby to de facto podniesienie podatków rodzicom, co, jak pisaliśmy wyżej, byłoby bezsensowne. Ulga jest jednym z  najlepszych narzędzi wspierania rodzin, jakie istnieją – państwo zachęca rodziców do pracy, a dlatego że podejmują się trudu wychowania potomstwa, zabiera im z wypracowanych przez nich pieniędzy mniej dla  siebie. Nie ma nic cenniejszego niż ludzie. Polityka rodzinna się opłaca, wydatek na nią to nie socjal, ale inwestycja. Musi jednak być robiona z głową, długofalowo i strategicznie. Wprowadzając nowe rozwiązania, rząd powinien o tym pamiętać. Warto zatem nieco dłużej pracować nad koncepcją, nawet kosztem zarzutu, że program nie wychodzi od razu. Chodzi o to, by wydając publiczne pieniądze, osiągnąć maksymalny efekt.
Więcej możesz przeczytać w 46/2015 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2015 (1705)

 • Hajdarowicz przegrywa za trotyl 8 lis 2015, 20:00 Właściciel „Rzeczpospolitej” Grzegorz Hajdarowicz przegrał proces z Mariuszem Staniszewskim, zastępcą redaktora naczelnego „Wprost”. Wyrok warszawskiego sądu nie tylko nakazuje Hajdarowiczowi zapłacić należne... 6
 • Polityczny klan Dudów 8 lis 2015, 20:00 Jednym z nowych posłów PiS został 65-letni Antoni Duda, stryj prezydenta. Nowy parlamentarzysta domyśla się, że w jakimś stopniu zadziałał zapewne efekt nazwiska, ale podkreśla, że ma też własny polityczny dorobek. – Przygodę z... 8
 • Żyć jak Bond 8 lis 2015, 20:00 Gdyby James Bond żył naprawdę, mógłby mieć kilka istotnych problemów bytowych. Oto szacunki zrobione przez brytyjski urząd ds. zagranicznych na prośbę telewizji CNBC. 68 539 funtów – tej kwoty, według obowiązującego prawa, nie... 10
 • Zmywaj naczynia, będziesz miał lepszy seks 8 lis 2015, 20:00 MĘŻCZYŹNI, KTÓRZY POMAGAJĄ W PRACACH DOMOWYCH, CZĘŚCIEJ UPRAWIAJĄ SEKS – do takich wniosków doszedł dr Matt Johnson z Uniwersytetu w Albercie, który przyjrzał się relacjom 1300 niemieckich par. Okazało się, że jeśli... 10
 • Arktyczna migracja rowerowa 8 lis 2015, 20:00 Mało znanym epizodem epopei migrantów docierających do Europy jest wykorzystanie przez co bardziej przedsiębiorczych drogi przez Moskwę, Murmańsk i półwysep Kola do położonego już za kręgiem polarnym norweskiego przejścia granicznego... 12
 • Gonitwa frankowych projektów 8 lis 2015, 20:00 JEST KOLEJNY PROJEKT USTAWY FRANKOWEJ. NAPISAŁ GO PROF. WITOLD MODZELEWSKI, A DOKUMENT KILKA DNI TEMU TRAFIŁ DO KANCELARII PREZYDENTA. W stosunku do zapisów ustawy frankowej PO, która zakładała, że koszty przewalutowania zostaną podzielone... 12
 • Zdarzyło się jutro 8 lis 2015, 20:00 Blanty wawelskie, rzeź Lemingowa, pasztet z Twittera i inne pasztety nadchodzących dni. „Kaczyński tworzy rząd, a Szydło w kolejce po mięso” poinformowałna czołówce „Super Express”. Informacja szybko została... 14
 • Czas przejmowania państwa 8 lis 2015, 20:00 W sprawie przyszłości Ministerstwa Skarbu Państwa i losów państwowych spółek panowała nerwówka. Telefony dzwoniące na linii Wrocław–Warszawa rozgrzewały się niemal do czerwoności. Nic dziwnego. Głównym rozgrywającym w tej... 18
 • Cisza powyborcza 8 lis 2015, 20:00 Cisza powyborcza Za nami wybory w Polsce, Kanadzie i Turcji. Nowy premier w Ottawie, liberał Justin Trudeau, oświadczył, że w jego gabinecie – pierwszy raz w historii Kanady – równiuteńko połowę składu będą stanowiły... 20
 • Komorowski jak Mikołaj 8 lis 2015, 20:00 Wartość upominków z ostatnich miesięcy urzędowania wyniosła, bagatela, ponad 730 tys. zł. W sumie od 1 stycznia do 30 września 2015 r. Kancelaria Prezydenta rozdała prezenty warte 1 mln 370 tys. zł. To oznacza, że ponad połowa tej... 22
 • PiS – 100 dni 8 lis 2015, 20:00 Zabawne jest rozliczanie PiS z obietnic wyborczych jeszcze przed objęciem władzy, co robi część dziennikarzy. Niemniej czas opozycji i karnawał się skończyły – czas iść do roboty. Ja tam jestem w Ameryce chowany, w związku z tym... 23
 • SKW na tropie opozycji 8 lis 2015, 20:00 W maju 2015 r. dziennikarz Cezary Gmyz ujawnił w tygodniku „Do Rzeczy” rozmowę Elżbiety Bieńkowskiej z Pawłem Wojtunikiem. Publikacja stała się pretekstem do rozpoczęcia zakrojonej na szeroką skalę obserwacji. Działania... 24
 • Moda na wyciąganie ręki do państwa 8 lis 2015, 20:00 Przy ulicy Foksal w Warszawie stoi kamienica Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Została zbudowana w 1897 r. w stylu neogotyckim. Dwa piętra, bogata fasada z klinkierowej cegły. Budynek zbudowano na działce podarowanej towarzystwu przez... 25
 • Kukiz i jego skłócona drużyna 8 lis 2015, 20:00 Zwolennicy Palikota, narodowcy, korwiniści, działacze stowarzyszenia Koliber i JOW-owcy to wybuchowa mieszanka. Koniec końców klub Kukiza się rozpadnie. Władzę przejmą narodowcy – taki scenariusz na temat przyszłości klubu... 26
 • Czas na ostrą jazdę 8 lis 2015, 20:00 To o nieżyjący Andrzej Lepper, lider Samoobrony, jako pierwszy zapowiedział, że „Wersalu w Sejmie już nie będzie”. Jegoludzie blokowali mównicę na sali plenarnej, uniemożliwiając głosowanie nad uchyleniem immunitetu... 28
 • Zdekomunizować prawo 8 lis 2015, 20:00 Dla wielu czwartkowa śmierć gen. Czesława Kiszczaka to symboliczny koniec epoki, w której próbowaliśmy się rozliczyć z PRL-em. Inni wskazują, że do Sejmu pierwszy raz nie weszła formacja będąca kontynuatorką PZPR. – 25... 30
 • Pomóżmy rodzinom, ale z głową 8 lis 2015, 20:00 Wszystkie one, wbrew temu, co chcą nam wmówić lewicowe media, mają sens, są społecznie sprawiedliwe i mają poparcie obywateli. Trudno zrozumieć, dlaczego zagraniczne sieci handlowe nie płacą od lat w Polsce podatków, dlaczego mamy nie... 32
 • Gimnazjalna droga na skróty 8 lis 2015, 20:00 Paradoks polega na tym, że politycy, którzy dziś wykorzystują temat agresji i szkolnych patologii jako koronny argument za likwidacją gimnazjów, kilkanaście lat temu używali go w dyskusji uzasadniającej powstanie tego typu szkół. W... 36
 • Polowanie na markety 8 lis 2015, 20:00 Trzeba się jednak zastanowić nad tym, że zachodnie sieci marketów nie płacą w Polsce podatków. Jeszcze kilka miesięcy temu prezydent Andrzej Duda straszył Polaków Bronko-Marketem. Na ulicy Pięknej w Warszawie otworzył sklep z... 38
 • Sklepikowi bankruci 8 lis 2015, 20:00 Joanna Pops dwa tygodnie temu zamknęła w Zielonej Górze dwa sklepiki szkolne. – Było bardzo ciężko. Ledwo starczało na czynsz i ZUS. W szkole, do której chodzi 400 uczniów, na przerwie miałam zaledwie trzech klientów –... 42
 • List, który odmienił oblicze Europy 8 lis 2015, 20:00 Dość spektakularnie zapowiadają się uroczystości 50. rocznicy ogłoszenia „Listu biskupów polskich do niemieckich”, z 18 listopada 1965 r. To tam padają słynne słowa „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”. Z tej okazji... 44
 • Samotność samobójcy 8 lis 2015, 20:00 Na drodze wjazdowej do dziesięciotysięcznego miasteczka na Dolnym Śląsku stoi tablica „Kożuchów wita”. Kawałek za tą tablicą z jadącego o poranku samochodu kierowca dostrzegł sylwetkę wiszącego na gałęzi mężczyzny.... 46
 • Mieszanka zamiast mleka 8 lis 2015, 20:00 Wbrew zaleceniom Światowej Organizacji Zdrowia tylko 4 proc. polskich niemowląt przez pierwsze pół roku karmionych jest wyłącznie piersią. Efekt? Rośnie nam pokolenie schorowanych grubasów. Mają w tym swój udział producenci sztucznego mleka. 50
 • Ekspansja z zadyszką 8 lis 2015, 20:00 Chcemy za pięć lat produkować milion ton miedzi, co dałoby nam piąte miejsce w rankingu obecnych producentów – prezes KGHM Herbert Wirth ma ambitne plany. Zainwestował w chilijską kopalnię Sierra Gorda. Jednak koszty okazały się o... 52
 • Prawda i zaufanie 8 lis 2015, 20:00 Pańska książka „Winning” sprzedała się w milionach egzemplarzy, a pan stał się autorytetem w dziedzinie zarządzania. Napisał ją pan po ponad 20 latach pracy na fotelu szefa GE. Teraz razem z żoną Suzy napisaliście kolejną... 54
 • Głos wschodniej flanki 8 lis 2015, 20:00 Już samo określenie ubiegłotygodniowego spotkania przywódców państw Europy Środkowej i Wschodniej jako „miniszczyt” oznaczało zastrzeżenie, że jego ustalenia raczej nie będą miały znamion epokowego przełomu. Jeśli jednak... 58
 • Szwedzi mają dość neutralności 8 lis 2015, 20:00 Rosja, przyzwyczajona przez lata do szwedzkiej uległości i usuwania się z drogi, zaskoczona jest zmianą polityki i nastrojów. Aneksja Krymu i wojna na Ukrainie spotkały się z ostrą krytyką Sztokholmu. Incydenty z naruszaniem wód... 62
 • Europa w obliczu seksualnego terroru 8 lis 2015, 20:00 Gdy kilka tygodni temu jedna ze stacji telewizyjnych pokazała rozmowę z imigrantem z Syrii, narzekającym, że z powodu braku seksu puchną mu genitalia, chichotom w internecie nie było końca. Jednak dziś nikomu już chyba nie jest do... 64
 • Rosyjski zaścianek 8 lis 2015, 20:00 Jeszcze dwa lata temu Rosjanie nazywali Kaliningrad swoim oknem na Zachód. Zanim polityka zagraniczna Kremla uderzyła w agresywne tony, lansowano wizję, że obwód ma stać się pomostem między UE i Rosją. Co odważniejsi eksperci... 66
 • Pornografia pustoszy mózgi dzieci 8 lis 2015, 20:00 Pornografia jest dzisiaj dostępna jak nigdy dotąd. Najbardziej niepokoi, że oglądają ją dzieci i młodzież. Do kontaktu z nią przyznaje się 77,5 proc. uczniów. Co pan na to? Pornografii nie powinno się oglądać przed inicjacją... 71
 • Idź i śpiewaj. Debiut w erze cyfrowej 8 lis 2015, 20:00 Do współpracy przy nagraniach tego, co popularność nieomal gwarantuje, tj. tematów popularnych audycji, zapraszani są zwykle uznani artyści, którzy dzięki temu wychodzą poza krąg dotychczasowych słuchaczy. Tomasz Stańko nigdy nie... 76
 • Komfort i szczęście Dawida Podsiadły 8 lis 2015, 20:00 Ta płyta powstawała inaczej niż „Comfort and Happiness”, największy polski hit ostatnich lat, którego sprzedaż przekroczyła 150 tys. egzemplarzy. Nie chcieliście iść wydeptaną ścieżką? Przy debiucie w zasadzie wszystko... 78
 • Duch i materia muzyczna 8 lis 2015, 20:00 Najpierw był film u nas znany jako „Uwierz w ducha”, a na świecie jako „The Ghost”. Hollywoodzki hit z roku 1990 wyreżyserowany przy Jerry’ego Zuckera uczynił megagwiazdami Demi Moore, Patricka Swayze i Whoopi... 80
 • Od Sumera do hipstera 8 lis 2015, 20:00 W1860 r. 11-letnia Grace Bedell z Westfield w stanie Nowy Jork napisała list, w którym zachęcała do zapuszczenia brody jednego z kandydatów w wyborach na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. „Zarost bardziej pasuje do pańskiej... 82
 • Gdzie na narty 8 lis 2015, 20:00 W rankingach najlepszych ośrodków narciarskich w Polsce Białka Tatrzańska zdobywa od kilku lat pierwsze miejsce. Gospodarze stacji na Bani, Kotelnicy i Kaniówce modelowo wykorzystali ukształtowanie terenu i zadbali o dodatkowe atrakcje dla... 86
 • Słoneczna witamina życia 8 lis 2015, 20:00 Zapobiega nowotworom i infekcjom, opóźnia rozwój alzheimera. Witamina D3 to prawdziwy eliksir zdrowia o naukowo udowodnionej skuteczności. 94
 • Zapobiec grypie i cukrzycy 8 lis 2015, 20:00 Osoby z niedoborami witaminy D żyją krócej – mówi prof. Michael Holick z Bostońskiej Akademii Medycznej, specjalista w dziedzinie biochemii i endokrynologii. 96
 • Auto z noskiem tygrysa 8 lis 2015, 20:00 Gdy pojawia się nowa wersja znanego już samochodu, zawsze zaczyna się zabawa w „znajdź dziesięć szczegółów, którymi te auta się różnią”. Czasem faceci próbują w ten sposób analizować nieudane związki: porównują... 102
 • Pulpit w rozmiarze 40 cali 8 lis 2015, 20:00 Z tym monitorem jest tak, jakby nagle na biurku pojawił się potwór, który wszystko pożera. 40 cali przy rozdzielczości 4K sprawia, że przestrzeń naszej pracy staje się ogromna. Wszystkie okna otwartych programów, które do tej pory... 104
 • Zdrowie w smak 8 lis 2015, 20:00 Bez obawy – nikomu nic się nie stało, a uczestnicy bitwy cieszą się wciąż dobrym zdrowiem i kondycją. Anna Lewandowska, trenerka personalna, mistrzyni karate i domowa dietetyczka słynnego polskiego piłkarza, jest zdania, że... 112
 • Po OFE czas na likwidację ZUS 8 lis 2015, 20:00 Podobno z wyrokami sądów się nie dyskutuje. Tak mówią. Pozwolę sobie jednak ocenić ubiegłotygodniowe orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że grabież naszych pieniędzy z OFE, przeprowadzona przez rząd PO pod wodzą... 114