Regulamin konkursu "Zbuduj z Nami Dom"

Regulamin konkursu "Zbuduj z Nami Dom"

Dodano:   /  Zmieniono: 
Regulamin konkursu „Zbuduj z Nami Dom”

§ 1 Postanowienia ogólne
1.    Organizatorem konkursu „Zbuduj z Nami Dom” („Konkurs”) jest spółka Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000008283 (dalej „Organizator”). Fundatorem w niniejszym Konkursie jest Organizator.
2.    Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem i postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
3.    Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdzie trzech przedstawicieli Organizatora (dalej "Komisja Konkursowa"). Do zadań Komisji Konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybranie zwycięzców na zasadach określonych w Regulaminie oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.
4.    Konkurs rozpoczyna się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 00:00:00, a kończy się dnia 16 listopada 2015 r. o godzinie 23:59:59 (dalej "Czas Trwania Konkursu") Dzień 16 listopada 2015 r. jest ostatecznym terminem przyjmowania Zgłoszeń, o przyjęciu danego Zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie
1.    W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane „Uczestnikami”) które:
a.    mają ukończone 18 lat,
b.    wykonają zadanie konkursowe, polegające na:
•    zebraniu 8 kuponów konkursowych zamieszczanych w tygodniku „WPROST”,
•    udzieleniu poprawnej odpowiedzi na 7 zamkniętych pytań konkursowych, umieszczonych na kuponach konkursowych,
•    udzieleniu wypowiedzi pisemnej na otwarte pytanie (maksymalna długość wypowiedzi to 2000 znaków), które zostanie umieszczone na ostatnim kuponie konkursowym.
 (dalej „Zadanie Konkursowe”).
c.    prześlą Zadanie Konkursowe (w szczególności 8 kuponów konkursowych) na adres Organizatora: Al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa.
2.    Nadesłane przez Uczestnika elementy (imię i nazwisko Uczestnika, adres, numer telefonu oraz wykonane Zadanie konkursowe) zwane są dalej łącznie w niniejszym Regulaminie „Zgłoszeniem”.
3.    Zgłoszenie nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt.
4.    Ponadto Zgłoszenie nie może zawierać konkurencyjnych wobec Organizatora nazw jakichkolwiek produktów.
5.    Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków (w szczególności wskazanych w ust. 3-5), nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową podczas wyłaniania laureatów. Organizator zastrzega sobie prawo jednostronnego decydowania o tym, czy Zgłoszenie narusza postanowienia niniejszego ustępu. Decyzja Organizatora w tym zakresie jest ostateczna.
6.    Zgłoszenie przesłane przez Uczestnika w związku z wzięciem przez niego udziału w Konkursie musi być całkowicie oryginalne, a w szczególności nie może stanowić opracowań innych utworów, nie mogą w nim być wykorzystywane jakiekolwiek elementy, do których prawa przysługiwałyby osobom trzecim.
7.    Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z naruszeniem przez Uczestnika postanowień Regulaminu.
8.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, osoby współpracujące z Organizatorem na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 3 Zasady i przebieg Konkursu
1.    Dostarczanie Zgłoszeń jest możliwe jedynie w Czasie Trwania Konkursu. Decyduje czas wpłynięcia Zgłoszenia do Organizatora. Zgłoszenia dostarczone po terminie lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą dopuszczone do udziału w Konkursie.
2.    Uczestnik może przesłać tylko jedno Zgłoszenie w Czasie Trwania Konkursu.
3.    W przypadku przesłania przez Uczestnika Konkursu więcej niż jednego Zgłoszenia, brane pod uwagę przez Komisję Konkursową będzie wyłącznie pierwsze przesłane przez Uczestnika Konkursu Zgłoszenie.
4.    Spośród wszystkich prawidłowych Zgłoszeń, w Konkursie zostanie wyłonionych 10 laureatów. Laureaci zostaną wybrani przez Komisję Konkursową. Kryteria oceny, którymi kierować będzie się Komisja Konkursowa to kreatywność i oryginalność w wykonaniu Zadania Konkursowego, atrakcyjność przesłanego przez Uczestnika Zadania Konkursowego oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zgłoszenie.
5.    Komisja Konkursowa nie przedstawi ocen cząstkowych przy ogłoszeniu wyników. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6.    Uczestnik może wygrać w Konkursie  tylko jedną nagrodę. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora że Uczestnik wygrał już w Konkursie jedną nagrodę, Uczestnik traci prawo do kolejnej nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Komisja Konkursowa wybierze innego Uczestnika stosując kryteria wskazane w ust. 4.
7.    Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej telefonicznie lub na adres wskazany w Zgłoszeniu nie później niż w przeciągu  14 dni od dnia zakończenia Konkursu.
8.    W przypadku niepodania powyższych danych przez Laureata lub podania nieprawidłowych danych, Laureat traci prawo do nagrody. Organizator zastrzega sobie prawo żądania od Laureata dodatkowych danych, jeżeli będą one niezbędne w celu przekazania nagrody lub opłacenia ewentualnego podatku.
9.    Nagrody zostaną przekazane laureatom przez Organizatora pocztą kurierską na jego koszt.
10.    Organizator podejmie tylko jedną próbę dostarczenia nagrody. Nieodebranie nagrody jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a laureatowi nie będą z tego tytułu przysługiwać jakiekolwiek roszczenia. Nagrody będą przesyłane i wydawane wyłącznie do rąk laureata. Podczas wydania nagrody laureat będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość laureata (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja).
11.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady nagród.

§ 4 Nagrody
1.    Organizator przewidział w Konkursie:
a.    trzy (3) nagrody w postaci voucherów turystycznych. Wartość jednej nagrody to 2.500,00 zł netto (dwa tysiące pięćset złotych),
b.    trzy (3) nagrody w postaci tabletów. Wartość jednej nagrody to 500,00 zł netto (pięćset złotych),
c.    dwie (2) nagrody w postaci zestawu książek. Wartość jednej nagrody to 400,00 zł netto (czterysta  złotych)
d.    dwie (2) nagrody w postaci zestawów AGD/RTV. Wartość jednego zestawu to 300,00 zł netto (trzysta złotych).
2.    Poza nagrodami rzeczowymi laureaci nagród wskazanych w § 4 ust. 1 lit a. powyżej, otrzymają dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11 % wartości nagrody rzeczowej w zaokrągleniu do pełnych złotych. Pieniężna część nagrody zostanie pobrana przez Fundatora (Fundatorem jest Organizator), jako płatnika 10% ryczałtowego podatku dochodowego od osób fizycznych od przekazanych w Konkursie nagród (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Potrącenie 10% podatku zryczałtowanego od łącznej wartości nagrody oznacza, że pieniężna część nagrody nie będzie wydana zwycięzcy.
3.    Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwa zamiana nagrody na jej równowartość w formie pieniężnej.
4.    W przypadku rezygnacji przez laureata z nagrody Organizator zastrzega sobie prawo wskazania jako laureata innego Uczestnika Konkursu, który nie wygrał jeszcze nagrody. Nowego laureata, o którym mowa w zdaniu poprzednim, wybierze Komisja Konkursowa. Komisja Konkursowa zastosuje kryteria wskazane w § 3 ust. 4.
5.    Wizualizacje nagród zamieszczone w tygodniku „WPROST” lub w serwisie internetowym www.wprost.pl lub w jakichkolwiek materiałach promocyjnych, czy reklamowych dotyczących Konkursu mają wyłącznie charakter poglądowy. Wizualizacje mogą różnić się od nagród ostatecznie przekazanych Uczestnikom.

§ 5 Postępowanie reklamacyjne
1.    Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem: Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 212, 02-486 Warszawa z dopiskiem "Konkurs Wybuduj z Nami Dom". Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
2.    Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3.    O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4.    Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 6 Postanowienia końcowe
1.    Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie serwisu www.wprost.pl oraz w siedzibie Organizatora.
2.    Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wyrażenie przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Zgłoszeniu na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest Organizator – Agencja Wydawniczo – Reklamowa „WPROST” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 212, 02-486 Warszawa. Dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu będą przetwarzane w siedzibie Administratora. Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie/zmianę danych powinno zostać wysłane  listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
3.    Dostarczenie przez Uczestnika Zgłoszenia Organizatorowi jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, że Zgłoszenie jest wolne od praw i roszczeń osób trzecich.
4.    Jeżeli jakikolwiek element Zgłoszenia (w szczególności przesłana przez Uczestnika wypowiedź pisemna), stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych („Utwór”), Uczestnik przesyłając Zgłoszenie do Konkursu udziela niniejszym Organizatorowi na okres pięciu (5) lat od dnia otrzymania przez Organizatora Zgłoszenia, bez ograniczeń terytorialnych, niewyłącznej i nieodwołalnej licencji (z prawem udzielania sublicencji) na korzystanie z tego Utworu (w całości lub w części) na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowych (w tym sieci www), w szczególności Internetu, wykorzystywanie części lub całości Utworu albo każdego z utworów wchodzących w skład Utworu  na wszelkich innych dostępnych polach eksploatacji, w szczególności tych wynikających z treści art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych tj.:
a)    w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
b)    w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
c)    w zakresie rozpowszechniania Utworu w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
wraz z nabyciem prawa zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz prawa do zezwalania na korzystanie i rozporządzanie opracowaniami Utworu, na polach eksploatacji wskazanych powyżej.
5.    Organizator ma prawo do nieoznaczania Utworu informacjami identyfikującymi jego twórcę.
6.    Uczestnik zobowiązuje się zwolnić Organizatora od wszelkich roszczeń osób trzecich powstałych w związku z faktem, że w dacie udzielenia opisanej powyżej licencji, nie przysługiwały Uczestnikowi autorskie prawa majątkowe, prawo do wyrażania zgody na rozporządzanie i korzystanie z opracowań Utworu, w zakresie określonym w niniejszym Regulaminie.
7.    Uczestnikowi nie przysługuje wynagrodzenie za udzielenie licencji zgodnie z niniejszym Regulaminem.
8.    Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.

+
 0

Czytaj także