W Dzienniku Ustaw opublikowano zaległe wyroki TK

W Dzienniku Ustaw opublikowano zaległe wyroki TK

Trybunał Konstytucyjny
Trybunał Konstytucyjny Źródło: Wikipedia / Jurij
W związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących m.in. statusu sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz organizacji i trybu postępowania przed TK w Dzienniku Ustaw opublikowano 15 wyroków TK wydanych między 27 września a 13 grudnia. Wyroki dotyczące ustaw o TK z 9 marca i 11 sierpnia nadal nie zostały opublikowane.

Które przepisy są zgodne z konstytucją?

Wyroki wydane przez Trybunał Konstytucyjny między 27 września a 13 grudnia w czwartek 29 grudnia zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw. W sumie opublikowano 15 wyroków TK. Wyrok z 27 września dotyczący prawa o adwokaturze. W opinii TK przepis o możliwości skreślenia adwokata z listy aplikantów po stwierdzeniu nieprzydatności do wykonywania zawodu jest zgodny z konstytucją. Z kolei wyrok z 8 listopada dotyczy trybu postępowania przed sądem. Zdaniem sędziów TK zgodna z ustawą zasadniczą jest
możliwość wyrażenia przez sąd odwoławczy wiążących wskazań dla sądu I instancji w uzasadnieniu uchylonego wyroku cywilnego.

Zgodne z konstytucją okazały się również przepisy dwóch ustaw, w sprawie których wyrok wydano 22 listopada.
Pierwsza z nich dotyczy ograniczenia prawa zawierania małżeństw przez osoby, które zostały dotknięte chorobą lub niedorozwojem psychicznym, natomiast drugie rozstrzygnięcie było związane z przepisami, które uzależniały wypłatę becikowego od opieki lekarskiej od 10 tygodnia ciąży. W wyroku z 23 listopada Trybunał Konstytucyjny uznał za konstytucyjne także główne zapisy ustawy o izolacji groźnych przestępców.

TK orzekł również, że zgodny z konstytucją jest przepis, który nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych dla pracowników służby zagranicznej, wykonujących obowiązki służbowe w placówce. 1 grudnia TK wydał wyrok zgodnie z którym karanie sprawcy jednego czynu za przestępstwo i za wykroczenie jest zgodne z konstytucją.

Przepisy niekonstytucyjne według TK

W opinii TK niekonstytucyjne jest odbieranie prawa jazdy, w przypadku gdy kierowca przekroczył prędkość o więcej niż 50 km/h w terenie zabudowanym, bez możliwości uwzględnienia stanu wyższej konieczności. Takie zdanie sędziowie wyrazili w wyroku z 11 października. Przepisy dotyczące opłat za podróże służbowe kierowców w transporcie międzynarodowym zostały uznane przez TK za niezgodne z konstytucją.

Trybunał Konstytucyjny zajmował się również tzw. małą ustawą medialną. W wyroku z 13 grudnia stwierdzono, iż to Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jako organ konstytucyjny musi mieć decydujący głos w kwestii powoływania i odwoływania członków zarządu i rad nadzorczych mediów publicznych.

Źródło: Dziennik Ustaw