Prokuratorzy będą walczyć z informacjami fałszującymi polską historię

Prokuratorzy będą walczyć z informacjami fałszującymi polską historię

sąd (fot. Volker Witt/Fotolia.pl)
Prokuratorzy mają obowiązek ustalenia, czy w poszczególnych sądach toczą się postępowania ws. naruszenia dóbr osobistych określonych osób, poprzez użycie sformułowania „polski obóz koncentracyjny".

Z taką prośbą zwrócił się zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych. W przypadku ustalenia, że takie postępowanie toczy się przed sądem, prokuratorzy mają obowiązek zgłoszenia swojego udziału w nich. Podstawą zgłoszenia się przez prokuratorów do tego typu postępowań jest art. 7 i art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego.

„Zgodnie z art. 7 kodeksu postępowania cywilnego prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego”.

„Art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.”

W swoim piśmie Hernand zwrócił uwagę na ważny wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z 22 grudnia 2016 roku. W sprawie o ochronę dóbr osobistych Pana K. T., który był więziony w niemieckim obozie koncentracyjnym, przeciwko niemieckiej telewizji ZDF, Sąd Apelacyjny uznał za zasadne roszczenia zgłoszone przez Polaka. Nakazał pozwanej niemieckiej telewizji przeproszenie Pana K. T. oraz opublikowanie na portalu internetowym i pozostawienie przez okres 1 miesiąca na stronie głównej w ramce wyboldowaną czcionką specjalnego oświadczenia. Zgodnie z wyrokiem oświadczenie miało zostać opublikowane w języku niemieckim i na koszt pozwanej telewizji.

Źródło: WPROST.pl / pk.gov.pl
 9

Czytaj także