Kluczowa ustawa dla programu „Mieszkanie Plus” z podpisem prezydenta. Ułatwia eksmisje lokatorów

Kluczowa ustawa dla programu „Mieszkanie Plus” z podpisem prezydenta. Ułatwia eksmisje lokatorów

Prezydent Andrzej Duda
Prezydent Andrzej Duda Źródło: Krzysztof Sitkowski/KPRP
9 sierpnia 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawę o Krajowym Zasobie Nieruchomości, stanowiącą fundament realizacji Narodowego Programu Mieszkaniowego. Część ekspertów twierdzi, że ustawa ułatwia eksmisje lokatorów.

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących zwiększeniu podaży mieszkań na wynajem (w tym z opcją uzyskiwania własności przez najemcę – najem z opcją), o umiarkowanych czynszach, poprzez wykorzystanie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Na mocy ustawy powoływany jest Krajowy Zasób Nieruchomości, zwany dalej „KZN”. KZN będzie zarządzał nieruchomościami Skarbu Państwa i tworzył stabilne warunki finansowania rozwiązań przyjętych w ramach Narodowego Programu Mieszkaniowego. Ustawa ma się rówież przyczynić do zwiększenia podaży nieruchomości dostępnych pod budownictwo mieszkaniowe.

twitter

„Mieszkanie Plus”

Zadaniem KZN będzie nadzorowanie najmu, a w szczególności wysokości czynszów, tak aby opłaty ponoszone przez najemców nie przekraczały wysokości określonych w przepisach wydanych na podstawie tej ustawy. Za naruszenie wymogów dotyczących wysokości czynszu zostały przewidziane kary administracyjne. KZN ma również dbać o spełnianie warunków dotyczących powierzchni mieszkań przeznaczonych na wynajem w danej inwestycji, wysokość opłat eksploatacyjnych czy warunków zawierania i wypowiadania umów najmu. Za jego pośrednictwem będą dokonywane nabory najemców.

Właśnie ten przepis wzbudził najwięcej kontrowersji. O weto apelowały do prezydenta organizacje lokatorskie oraz Rzecznik Praw Obywatelskich. Adam Bodnar tłumaczył, że w myśl nowych przepisów sytuacja życiowa najemcy nie będzie podlegała cenie żadnego organu, w tym przede wszystkim sądu i w konsekwencji zostanie on usunięty przez komornika do noclegowni, schroniska lub innej placówki zapewniającej miejsca noclegowe, a więc pozbawiony lokalu mieszkalnego i faktycznie bezdomny. W podobnym tonie wypowiadali się przedstawiciele lokatorów, którzy podkreślali, że najemcy zostaną pozbawieni jakiejkolwiek ochrony przed bezdomnością w razie problemów finansowych czy zdrowotnych.

Większa stabilność dla inwestorów

Resort tłumaczy, że rozwiązania zawarte w ustawie (i rozporządzeniach wykonawczych) gwarantują stabilne warunki inwestowania dla przedsiębiorców, ochronę przyszłych najemców oraz interesów Skarbu Państwa. Inwestorzy będą ponosić mniejsze koszty uzyskania nieruchomości w związku z jej oddaniem w użytkowanie wieczyste. Część powierzchni w budynku będą mogły stanowić lokale usługowe (20 proc.) oraz mieszkania o charakterze deweloperskim (30 proc.), a przy określaniu wysokości czynszu uwzględniany będzie również racjonalny zysk inwestora.

Ustawa przewiduje środki prawne służące kontroli wykorzystania nieruchomości przez inwestora oraz kontrolę nad wysokością czynszu normowanego. Za naruszenie przez operatora mieszkaniowego obowiązków wynikających z ustawy Prezes KZN, w drodze decyzji, od której służy odwołanie do właściwego ministra, będzie mógł nałożyć administracyjne kary pieniężne.

Źródło: Prezydent.pl