Szalone dni z Chopinem

Szalone dni z Chopinem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Po raz pierwszy w Polsce w dniach 11-13 czerwca odb?dzie si? Mi?dzynarodowy Festiwal La Folle Journée ? Szalone Dni Muzyki pod nazw? Chopin Open.

Znakiem rozpoznawczym festiwalu jest atrakcyjna i niekonwencjonalna forma prezentacji muzyki i jego otwarta formu?a. W programie kilkadziesi?t koncertów z udzia?em wybitnych, ?wiatowej s?awy artystów.

Organizatorzy tego festiwalu La Folle Journée ? Szalone Dni Muzyki, który b?dzie istotnym wydarzeniem Roku Chopinowskiego w Polsce, chc? udowodni? s?uchaczom, ?e muzyka powa?na jest dost?pna i przyjazna dla ka?dego.

Festiwal odb?dzie si? w Teatrze Wielkim ? Operze Narodowej oraz Teatrze Narodowym; w pi?ciu salach koncertowych oraz w namiocie na Placu Teatralnym. Koncerty b?d? trwa?y po ok. 45 minut. Publiczno?? b?dzie mia?a mo?liwo?? uczestniczenia w dowolnej liczbie koncertów i przemieszczania si? w obr?bie obiektów festiwalowych, co w praktyce oznacza mo?liwo?? indywidualnego komponowania w?asnego programu. Ceny biletów na koncerty odbywaj?ce si? w Teatrze Wielkim b?d? wyj?tkowo niskie - 5, 7 i 10 z?, za? na wydarzenia muzyczne w namiocie przed gmachem Teatru: wst?p b?dzie wolny.

Festiwal Chopin Open uzupe?nia program edukacyjny skierowany do dzieci i m?odzie?y. La Folle Journée - Szalone Dni Muzyki to festiwal muzyczny wymy?lony i prowadzony przez René Martina, obecnego dyrektora festiwalu. Po raz pierwszy odby? si? we francuskim Nantes w 1995 roku. Wkrótce potem edycje Festiwalu przenios?y si? Lizbony (2000 rok),Bilbao (2002), Tokio (2005 rok), Rio de Janeiro (2007) oraz Warszawy (2010).

Co roku wybierani s? muzyczni patroni (w tym roku jest to Fryderyk Chopin), których muzyka rozbrzmiewa podczas Festiwalu. Koncerty odbywaj? si? od rana do wieczora w kilku salach, w tym samym budynku i w tym samym czasie. Ka?dy z nich trwa nie d?u?ej ni? godzin? (zwykle 45 minut) i kosztuje kilka, czasem kilkana?cie euro. Dzi?ki temu koncerty ciesz? si? ogromn? popularno?ci?, nie tylko w?ród melomanów. Dla wielu go?ci jest to pierwszy kontakt z muzyk? powa?n?.

W ramach La Folle Journée 2010, ok. 400 tysi?cy s?uchaczy wys?ucha 700 koncertów (270 we Francji, 60 w Bilbao, 221 w Japonii, 48 w Brazylii, ok. 100 w Polsce). Od pocz?tku istnienia Festiwalu La Folle Journée Orkiestra Sinfonia Varsovia uczestniczy we wszystkich jego edycjach.

Organizatorami Festiwalu CHOPIN OPEN w Warszawie s?: Orkiestra Sinfonia Varsovia, Miasto Sto?eczne Warszawa, Fundacja Ogrody Muzyczne przy wspó?pracy Teatru Wielkiego ? Opery Narodowej i Teatru Narodowego, a jego g?ównymi sponsorami TP i Orange Honorowy patronat nad festiwalem obj??a Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

em, www.chopinopen.pl
 0

Czytaj także