Jacek Paszkiewicz odchodzi z NFZ

Jacek Paszkiewicz odchodzi z NFZ

Dodano:   /  Zmieniono: 
Jacek Paszkiewicz (fot. PAP/Bartłomiej Zborowski)
Premier Donald Tusk odwołał Jacka Paszkiewicza ze stanowiska prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia - poinformował rzecznik rządu Paweł Graś. Graś poinformował, że do czasu powołania nowego prezesa Funduszu jego obowiązki będzie pełnił dotychczasowy zastępca, Zbigniew Teter.
Wniosek o odwołanie Paszkiewicza złożył minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Pozytywnie zaopiniowało go siedmiu członków Rady NFZ; jeden był przeciw. Argumentując swój wniosek Arłukowicz podkreślał, że dymisja Paszkiewicza związana jest ze zmianami w funkcjonowaniu NFZ i  finansowaniu świadczeń medycznych. Minister zdrowia wielokrotnie informował, że zamierza doprowadzić do stworzenia konkurencji dla  Funduszu. Według Paszkiewicza w czasach kryzysu gospodarczego podział NFZ nie byłby korzystnym rozwiązaniem.

Prezes w ogniu krytyki

Prezes NFZ był w ostatnich miesiącach krytykowany przez Naczelną Radę Lekarską i związki zawodowe medyków. NRL wezwała lekarzy, by nie podpisywali umów w sprawie recept refundowanych na warunkach, które przedstawił prezes NFZ. Lekarze domagali się odwołania Paszkiewicza. Podkreślali, że samowolnie wprowadził on do umów zapisy dotyczące karania lekarzy, pomimo że zostały one usunięte z ustawy refundacyjnej. Z kolei Paszkiewicz krytykował niektóre rozporządzenia resortu zdrowia. Prezes NFZ informował w marcu, że resort nie uwzględnił jego uwag do projektu rozporządzenia w sprawie recept. Zdaniem Paszkiewicza bez tych zmian nowe przepisy nie powinny wejść w życie.

Paszkiewicz był najdłużej urzędującym prezesem NFZ, pełnił tę funkcję od grudnia 2007 r., kiedy ministrem zdrowia była dzisiejsza marszałek Sejmu Ewa Kopacz. Doprowadził m.in. do wdrożenia nowego systemu rozliczeń szpitali z  Funduszem - Jednorodnych Grup Pacjentów. System ten przyporządkowuje pacjentów z różnymi dolegliwościami do grup, których leczenie wiąże się z podobnymi kosztami i podobnym podejściem diagnostycznym. Prezes NFZ zmienił także zasady finansowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS).

Kto wybiera szefa NFZ?

Nabór na stanowisko prezesa NFZ przeprowadza zespół, powołany przez ministra zdrowia, liczący co najmniej trzy osoby. Oceniane jest doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do wykonywania zadań oraz kompetencje kierownicze. Zespół wyłania nie więcej niż trzech kandydatów, których przedstawia ministrowi zdrowia, a on zgłasza swoją propozycję premierowi. Stanowisko prezesa NFZ może zajmować osoba, która posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania; jest obywatelem polskim; korzysta z pełni praw publicznych; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe; posiada kompetencje kierownicze; osiada co najmniej sześcioletni staż pracy, w tym co najmniej trzyletni staż pracy na  stanowisku kierowniczym; posiada wiedzę z zakresu spraw należących do  właściwości Funduszu.

PAP, arb

 0

Czytaj także