Minister ujawnił dane o skali inwigilacji policyjnej w ubiegłym roku

Minister ujawnił dane o skali inwigilacji policyjnej w ubiegłym roku

Dodano:   /  Zmieniono: 2
Policja (fot. fotolia)
Szef MSWiA Mariusz Błaszczak przedłożył Senatowi informację na temat pracy policji w 2015 roku. Z danych zawartych w dokumencie wynika m.in., że policja 8 tysięcy razy prowadziła podsłuch lub tajny przegląd korespondencji.

W 2015 r. zarejestrowano 8945 wniosków i zarządzeń o zastosowanie kontroli operacyjnej. W omawianym okresie 51 wnioskom nie nadano dalszego biegu. Spośród zarejestrowanych wniosków, 252 nie uzyskało zgody na zarządzenie kontroli operacyjnej.

Ogółem w 2015 r. zarządzono 8000 kontroli operacyjnych. 6809 odbyło się w tzw. trybie zwykłym. 1191 to przypadki niecierpiące zwłoki, czyli kiedy policja stosuje kontrolę operacyjną za zgodą prokuratury i zwraca się do sądu o jej zaakceptowanie.

W 2015 r. ogółem przedłużono 933 kontrole operacyjne. Kontrolą operacyjną objęto 3,7 proc. ogółu przestępstw, wobec których policja może ją stosować. „Powyższe potwierdza, że kontrola operacyjna jest stosowana w przypadku najpoważniejszych przestępstw, wymienionych w art. 19 ust. 1 ustawy o Policji, tylko gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo byłyby nieprzydatne” - podkreślono w dokumencie, który trafił do Senatu.

Ustawa o policji

10 maja rząd przyjął projekt tzw. ustawy antyterrorystycznej, której jednym z głównych założeń jest zwiększenie koordynacji działań służb oraz doprecyzowanie zasad koordynacji między nimi.

Projekt ustawy zakłada, że osobą odpowiedzialną za koordynację działań antyterrorystycznych w Polsce będzie szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Do jego zadań należeć będzie koordynacja czynności analityczno-informacyjnych podejmowanych przez służby specjalne oraz wymianę informacji przekazywanych przez: Policję, Staż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu, Państwową Straż Pożarną, Służbę Celną, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, Żandarmerię Wojskową i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Szef ABW będzie miał również prawo do prowadzenia rejestru osób, które mogą być związane z aktywnością terrorystyczną. 

Projekt ustawy wprowadza także powszechnie obowiązujący i dostosowany do wymogów NATO czterostopniowy system stopni alarmowych na wypadek zagrożeń terrorystycznych oraz stopni alarmowych w cyberprzestrzeni (stopni CRP). Jeśli zostanie wprowadzony jeden z dwóch najwyższych stopni zagrożenia terrorystycznego (III lub IV), to będzie można wprowadzić zakaz odbywania zgromadzeń publicznych lub imprez masowych na obszarze lub w obiekcie objętym oddziaływaniem stopnia alarmowego. W przypadku wprowadzenia trzeciego lub czwartego stopnia alarmowego - jeżeli użycie policji okaże się niewystarczające – będzie można szybciej niż obecnie uzyskać wsparcie Sił Zbrojnych RP. Decyzję o użyciu wojska będzie wydawał minister obrony narodowej, na wniosek ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Decyzja ta nie wymaga już zatwierdzenia przez prezydenta, a jedynie poinformowanie prezydenta i premiera. Głowa państwa ma prerogatywę do uchylenia takiej decyzji.

Cyberbezpieczeństwo i dane bankowe

W zakresie cyberbezpieczeństwa szef ABW otrzymała obowiązek prowadzenia centralnego rejestru ataków hakerskich oraz prawo do wglądu w dane objęte tajemnicą bankową, co w założeniu ustawodawcy ma zapobiegać finansowaniu terroryzmu.

Śledzenie cudzoziemców

Szef ABW może również zarządzić wobec cudzoziemca podejrzanego o działalność terrorystyczną - na okres nie dłuższy niż 3 miesiące - niejawne prowadzenie czynności polegających np. na rejestrowaniu jego rozmów telefonicznych, dostępie do jego przesyłek oraz korespondencji, w tym elektronicznej. Agencja otrzymała także dostęp do baz danych prowadzonych przez instytucje państwowe. 

Pre-paid rejestrowany

Kolejną zmianą jest wprowadzenie obowiązku rejestracji sprzedaży kart pre-paid. Ich dotychczasowi posiadacze muszą przekazać operatorowi swoje dane w ciągu 6 miesięcy od daty wejścia ustawy w życie. Natomiast nowi nabywcy tych kart będą zobowiązani do podawania swoich danych od 1 lipca 2016 r.

Uregulowano strzał snajperski

Ustawa reguluje także zasady użycia broni palnej w trakcie prowadzenia działań antyterrorystycznych, które doprowadzi do śmierci terrorysty. W nowych przepisach znalazły się również zapisy zezwalające na zestrzelenie drona.

Źródło: MSWiA