Sondaż: Polacy są zwolennikami czy przeciwnikami reformy edukacji?

Sondaż: Polacy są zwolennikami czy przeciwnikami reformy edukacji?

Dodano:   /  Zmieniono: 
edukacja
edukacja Źródło:Fotolia / vectorfusionart
Z sondażu przeprowadzonego przez Millward Brown dla RMF FM wynika, że 42 procent badanych jest przeciwko planowanej przez rząd reformy edukacji, zakładającej likwidację gimnazjów. Zwolennicy reformy stanowią 39 proc. respondentów.

Zdecydowanie przeciw reformie edukacji i związaną z nią likwidacją gimnazjów proponowaną przez minister Annę Zalewską jest 30 procent badanych. Raczej przeciw jest 12 procent. Zdecydowanie popiera reformę 24 procent respondentów. 15 procent pytanych nie jest ani za, ani przeciw zapowiadanym zmianom w oświacie, a 4 procent trudno stwierdzić, jakie ma zdanie na ten temat.

Sondaż pokazuje ponadto, że przeciwnicy reformy edukacji przeważają w grupie osób w wieku 18-44 lata. Wśród osób w wieku 18-24 lata jest 49 procent przeciwników zmian. W grupie wiekowej 25-34 lata odsetek przeciwników wynosi 43 procent, a w przedziale 35-44 lata jest ich 45 procent.

Respondenci powyżej 44 lat są głównie zwolennikami reformy. Popiera ją 21 procent osób w wieku 45-59 lat i 45 procent osób mających 60 lat lub więcej.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 18-25 listopada 2016 roku przez Millward Brown dla RMF FM.

Co zakłada reforma edukacji?

Głównym założeniem reformy przyjętej przez rząd, a która zgodnie z planem ma zostać przyjęta przez Sejm na początku 2017 roku, będzie likwidacja gimnazjów i przywrócenie ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. Pierwszym etapem zmian będzie stopniowe wygaszanie gimnazjów poprzez wstrzymanie rekrutacji do tego typu szkół i przyjmowanie uczniów. W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie, którzy w roku 2016/2017 ukończyli VI klasę szkoły podstawowej trafią do klasy VII.

Ostatni rocznik objęty nauką w gimnazjach skończy w nich naukę w roku 2018/2019, dzięki czemu 1 września 2019 roku znikną gimnazja. Ich wygasanie może polegać na przekształceniu w ośmioletnią szkołę podstawową lub włączenie go do takiej. Możliwe będzie także: przekształcenie gimnazjum w liceum ogólnokształcące albo technikum; włączenie gimnazjum do liceum ogólnokształcącego lub technikum; przekształcenie dotychczasowego gimnazjum w branżową szkołę I stopnia lub włączenie gimnazjum do branżowej szkoły I stopnia.

Wydłużenie nauki w liceach obejmie lata 2019-2023. W roku szkolnym 2019/2020  w klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia edukację rozpoczną dzieci kończące klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej.  Dzieci kończące gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast dzieci kończące VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum.

Jak rząd uzasadnia potrzebę zmian?

Najważniejszą  zmianą  w  stosunku  do  obowiązującego  stanu  prawnego są  zawarte w projektowanej ustawie rozwiązania dotyczące nowego ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół i placówek oświatowych. Przewiduje
się także zmiany systemowe w wybranych obszarach oświaty, wzmacniające i uzupełniające zmiany ustroju szkolnego. Przyczyną proponowanych obecnie zmian jest również diagnoza obecnego stanu liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych.Zadania systemu  kształcenia  zawodowego  oraz sposób ich  realizacji  są  uwarunkowane zmianami  zachodzącymi  w otoczeniu gospodarczo-społecznym. Istotnym wyzwaniem, jakie  stoi przed polskim systemem oświaty jest  również niż demograficzny.

Źródło: RMF FM